Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) /

Connecting Europe Facility / CEF
Priemonės lėšomis bus remiami ES ir jos regionus sujungsiančios infrastruktūros projektai. Taippat bus siekiama geriau integruoti transporto, energetikos ir skaitmeninių technologijų sektorius, kad kuo sparčiau vyktų ES ekonomikos skaitmeninimas ir mažėtų jos priklausomybė nuo iškastinio kuro. Nustatytos 3 investicijų kryptys : * Transportas. Strateginiams transporto projektams finansuoti numatyta skirti 30,6 mlrd. EUR, * Energetika. EITP padės baigti kurti energetikos sąjungą ir parems Europos perėjimą prie švarios energijos, tam skirta 8,7 mlrd. EUR * Skaitmeninės technologijos. Iš skirto 3 mlrd. EUR EITP biudžeto bus finansuojama skaitmeninio ryšio infrastruktūra. EITP ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Sanglaudos fondas /

Cohesion Fund / CF
Pagal atnaujintą ir labiau į rezultatus orientuotą būsimą sanglaudos politiką ištekliai nukreipiami į labiausiai nuo likusios ES dalies atsiliekančius regionus siekiant užtikrinti konvergenciją ir vienodas sąlygas visiems. 2021–2027 m. sanglaudos politikos sistema dar labiau orientuota į veikimą vietos lygmeniu – pagal ją remiamos vietos augimo strategijos, kurias rengia miestų, vietos ar kitos teritorinės valdžios institucijos, kurios dabar turėtų būti atsakingos už ES finansuojamų projektų atranką arba dalyvauti atrankos procese. Pagal naująją sistemą taip pat remiama tolesnė bendruomenės iniciuota vietos plėtra, t. y. vietos augimo strategijas rengs veiklos grupės, apimančios...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Nepaskelbta
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos regioninės plėtros fondas /

European Regional Development Fund / ERDF
Remiami ES prioritetai, įskaitant struktūrines darbo rinkos reformas, transporto, aplinkos, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, energetikos, švietimo ir socialinės politikos sritis bei programas, taip pat administracinį modernizavimą. Stiprinamas sanglaudos politikos miesto aspektas – 6 proc. ERPF lėšų bus skirta tvariai miestų plėtrai, taip pat parengta nauja miesto valdžios institucijoms skirta miestų tinklo ir pajėgumų stiprinimo programa – Europos miestų iniciatyva. Tarpregioninis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas supaprastinamas suteikiant naują galimybę regionui dalį jam skirtų asignavimų panaudoti bet kurioje Europos dalyje vykdomiems projektams finansuoti...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Nepaskelbta
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Bendroji žemės ūkio politika /

Common Agriculture Policy / CAP
Pirminė šios politikos paskirtis – remti Europos ūkininkus ir užtikrinti Europos piliečių aprūpinimą maistu – nepakito, tačiau šiandieninės BŽŪP uždaviniai yra gerokai platesni. Europai reikia atsparaus, tvaraus ir konkurencingo žemės ūkio sektoriaus, padedančio užtikrinti, kad Europos piliečiams tiekiami maisto produktai būtų aukštos kokybės, saugūs ir įperkami, o socialinė ir ekonominė kaimo vietovių struktūra būtų tvirta. Būsimoji BŽŪP bus grindžiama devyniais aiškiais ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius politikos aspektus atspindinčiais tikslais, pagal ją toliau bus užtikrinamas aprūpinimas kokybiškais maisto produktais ir tvirtai remiamas išskirtinis Europos ūkininkavimo...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos miestų iniciatyva /

European Urban Initiative / EUI
Naujoji iniciatyva apjungia URBACT programos ir programos "Miestų Inovatyvūs Veiksmai" (UIA) tikslus. Skatinama miestų tvari plėtra, atitinkanti pagrindines ES politikos kryptis bei sanglaudos politika paremtas investicijas. Priemonė taikoma visiems ES miestų darbotvarkės klausimams (pvz. migrantų integracija, būstų sektorius, oro kokybė, skurdas mieste, ar energetikos pertvarka) Remiamas miestų bendradarbiavimas: * ugdant gebėjimus tvarios plėtros srityje (20 proc. programos biudžeto), * skatinant inovatyvius sprendimus (60 proc. programos biudžeto), * skatinant naujas žinias, inovatyvią politiką ir komunikaciją (20 proc. programos biudžeto). Vienos ar daugiau valstybių narių...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Nepaskelbta
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos socialinis fondas plius /

European Social Fund plus / ESF+
„Europos socialinis fondas +“ bus pagrindinė ES finansinė priemonė, padėsianti stiprinti Europos socialinį aspektą praktiškai taikant ramsčio principus. Tai nauja patobulinta esamo Europos socialinio fondo versija. „Europos socialinis fondas +“ sukurtas sujungus esamą Europos socialinį fondą, Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF), Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) ir ES sveikatos programą. Fondo komponentai bus suskirstyti taip: * „Europos socialiniam fondui +“ - 100 mlrd. EUR * Užimtumo ir socialinių inovacijų srities krypčiai - 761 mln.EUR * Sveikatos srities krypčiai - 413 mln. EUR...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas /

EU Global Adjustment Fund / EGF
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) teikiama parama žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos, pavyzdžiui, kai uždaroma didelė bendrovė arba gamykla perkeliama už ES ribų, arba dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės. Pagrindinis EGF tikslas – palengvinti darbuotojų reintegraciją į darbo rinką nuo rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose. Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Teisingumo programa /

Justice programme
Naująja Teisingumo programa bus remiamas tolesnis Europos teisingumo erdvės kūrimas remiantis Sąjungos vertybėmis, teisine valstybe, tarpusavio pripažinimu ir pasitikėjimu, visų pirma sudarant palankesnes sąlygas kreiptis į teismą ir skatinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumą. Bendras biudžetas - 305 mln. EUR
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Teisių ir vertybių programa /

Rights and Values programme
Nauja finansavimo programa „Teisės ir vertybės“ bus siekiama apsaugoti ir skatinti ES sutartyse ir ES Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kad būtų palaikoma atvira, demokratinė ir įtrauki visuomenė. Bendrasis programos tikslas bus pasiektas įgyvendinus tris konkrečius tikslus: * skatinti lygybę ir teises (Lygybės ir teisių paprogramė), * skatinti piliečių aktyvumą ir dalyvavimą demokratiniame Sąjungos gyvenime (Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo paprogramė), * kovoti su visomis smurto formomis (paprogramė „Daphne“). Naujoji programa apjungia ankstesnes "Europa piliečiams" bei Teisių, lygybės ir...
Atrankos būdas Konkursas, Nepaskelbta
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas /

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas / INTERREG
Programos, įgyvendinamos pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (INTERREG), kuriose dalyvauja keletas valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių, pasižymi tam tikra specifika. Tarpregioninis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas 2021-2027 m. bus supaprastinamas, suteikiant naują galimybę regionui dalį jam skirtų asignavimų panaudoti bet kurioje Europos dalyje vykdomiems projektams finansuoti bendrai su kitais regionais. Naujosios kartos tarpregioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo (INTERREG) programos padės valstybėms narėms pašalinti tarpvalstybines kliūtis ir vystyti bendras paslaugas. Komisija siūlo parengti naują pasienio regionams ir valstybėms narėms,...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Nepaskelbta
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09
Viso įrašų: 100
Rodyti po:
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05