Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa /

Citizen, Equality, Rights and Values programme / CERV
Nauja finansavimo programa „Teisės ir vertybės“ bus siekiama apsaugoti ir skatinti ES sutartyse ir ES Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kad būtų palaikoma atvira, demokratinė ir įtrauki visuomenė. Bendrasis programos tikslas bus pasiektas įgyvendinus tris konkrečius tikslus: - skatinti lygybę ir teises (Lygybės ir teisių paprogramė), - skatinti piliečių aktyvumą ir dalyvavimą demokratiniame Sąjungos gyvenime (Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo paprogramė), - kovoti su visomis smurto formomis (paprogramė „Daphne“). Naujoji programa apjungia ankstesnes "Europa piliečiams" bei Teisių, lygybės ir...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

ES Kosmoso programa /

EU Space programme / SpaceEU
Programos tikslai: - užtikrinti, kad ES ir toliau būtų tarp pasaulio lyderių kosmoso srityje; - skatinti stiprią ir inovatyvią kosmoso pramonę; - išsaugoti ES savarankišką, patikimą ir ekonomiškai efektyvią prieigą prie kosmoso; - sukurti bendrą ir supaprastintą valdymo sistemą. Programos apimyje bus inestuojama į palydovinę navigaciją, Žemės stebėjimą, informuotumą apie padėtį kosmose ir saugų palydovinį ryšį. Programos biudžetas preliminariai paskirstytas taip: - Palydovinė navigacija (GALILEO ir EGNOS) - 9,7 mlrd. EUR; - Žemės stebėjimo programa „Copernicus“ - 5,8 mlrd. EUR; - Informuotumo apie padėtį kosmose ir Saugios vyriausybinės palydovinės komunikacijos...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos miestų iniciatyva /

European Urban Initiative / EUI
Naujoji iniciatyva apjungia URBACT programos ir programos "Miestų Inovatyvūs Veiksmai" (UIA) tikslus. Skatinama miestų tvari plėtra, atitinkanti pagrindines ES politikos kryptis bei sanglaudos politika paremtas investicijas. Priemonė taikoma visiems ES miestų darbotvarkės klausimams (pvz. migrantų integracija, būstų sektorius, oro kokybė, skurdas mieste, ar energetikos pertvarka) Remiamas miestų bendradarbiavimas: * ugdant gebėjimus tvarios plėtros srityje (20 proc. programos biudžeto), * skatinant inovatyvius sprendimus (60 proc. programos biudžeto), * skatinant naujas žinias, inovatyvią politiką ir komunikaciją (20 proc. programos biudžeto). Vienos ar daugiau valstybių...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Bendroji žemės ūkio politika /

Common Agriculture Policy / CAP
Pirminė šios politikos paskirtis – remti Europos ūkininkus ir užtikrinti Europos piliečių aprūpinimą maistu – nepakito, tačiau šiandieninės BŽŪP uždaviniai yra gerokai platesni. Europai reikia atsparaus, tvaraus ir konkurencingo žemės ūkio sektoriaus, padedančio užtikrinti, kad Europos piliečiams tiekiami maisto produktai būtų aukštos kokybės, saugūs ir įperkami, o socialinė ir ekonominė kaimo vietovių struktūra būtų tvirta. Būsimoji BŽŪP bus grindžiama devyniais aiškiais ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius politikos aspektus atspindinčiais tikslais, pagal ją toliau bus užtikrinamas aprūpinimas kokybiškais maisto produktais ir tvirtai remiamas išskirtinis Europos ūkininkavimo...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Jūrų reikalų ir Žuvininkystės fondas /

European Maritime and Fisheries Fund / EMFAF
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) tikslas – skatinti Europos Sąjungos bendrosios žvejybos politikos ir integruotos jūrų politikos įgyvendinimą, subalansuotą ir integracinę žvejybos ir akvakultūros regionų teritorinę plėtrą, konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą. Po 2020 m. didžiausias dėmesys skiriamas keturiems prioritetams: - skatinti darnią žuvininkystę ir jūrų biologinių išteklių išsaugojimą; - prisidėti prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje remiant darnų ir konkurencingą akvakultūrą ir rinkas; - sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos augimui ir skatinti...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
Sustiprinta programa LIFE atliks svarbų vaidmenį didinant investicijas į klimato politikos veiksmus ir švarią energiją visoje Europoje. Naujasis stimulas efektyvaus energijos vartojimo ir nedidelės apimties atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų srityse padės piliečiams ir bendrovėms per konkrečius praktinius projektus tapti perėjimo prie mažataršės ekonomikos skatintojais. Sudaro 4 paprogramės: Gamta ir biologinė įvairovė (2,15 mlrd. EUR); Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė (1,35 mlrd. EUR); Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas (950 mln. EUR); Perėjimas prie švarios energijjos (1 mlrd. EUR). Programa LIFE bus remiamos nedidelio masto inovacijos, kurios...
Atrankos būdas Konkursas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Bendrosios rinkos programa /

Single Market programme / SMP
Programos prioritetinės sritys: - Maisto sauga. Užkirsti kelią gyvūnų ligoms ir augalų kenkėjams, juos kontroliuoti ir išnaikinti. Remti tvarią maisto gamybą ir vartojimą. Padėti gerinti gyvūnų gerovę. Didinti oficialiosios kontrolės veiksmingumą. - Vartotojų apsauga. Užtikrinti, kad rinkoje esantys produktai būtų saugūs ir vartotojai žinotų taisykles. Padėti nacionalinėms valdžios institucijoms veiksmingai dirbti kartu ir bendrauti. - Konkurencingumas. Teikti įvairių rūšių paramą įmonėms, ypač MVĮ: finansinę paramą, pvz: dotacijas ir MVĮ paskolų garantijas iš „InvestEU“ fondo; sudaryti lengvesnes sąlygas patekti į rinką ir sumažinti administracinę naštą; padėti įsisavinti...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) /

Connecting Europe Facility / CEF
Priemonės lėšomis bus remiami ES ir jos regionus sujungsiančios infrastruktūros projektai. Taippat bus siekiama geriau integruoti transporto, energetikos ir skaitmeninių technologijų sektorius, kad kuo sparčiau vyktų ES ekonomikos skaitmeninimas ir mažėtų jos priklausomybė nuo iškastinio kuro. Nustatytos 3 investicijų kryptys : Transportas. Strateginiams transporto projektams finansuoti numatyta skirti 12,8 mlrd. EUR, Energetika. EITP padės baigti kurti energetikos sąjungą ir parems Europos perėjimą prie švarios energijos, tam skirta 5,8 mlrd. EUR Skaitmeninės technologijos. Iš skirto 2 mlrd. EUR EITP biudžeto bus finansuojama skaitmeninio ryšio infrastruktūra. EITP ir toliau...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Muitinės programa /

Customs programme
Programa „Muitinė“ remiamas elektroninis muitinių visoje Europoje susietumas . Ja stiprinamas bendrosios rinkos, kurioje prekės gali laisvai judėti, vientisumas ir apsaugomi Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniai bei ekonominiai interesai. Mutinių bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas bus jungiami į dvi grupes: - grupę, apimančią žmogiškuosius išteklių tinklus bei kompetencijos stiprinimo veiksmus, - grupę apimančią informacinių technologijų (IT) pajėgumų didinimą. Pirmosios grupės priemonėmis bus racionalizuotas valstybių narių ir kitų programoje dalyvaujančių šalių keitimasis gerosios patirties pavyzdžiais, konkretų dėmesį skiriant projektais pagrįstam, struktūriškam...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos teritorinio bendradarbiavimo programa /

Interreg Europe programme / INTERREG
Programos, įgyvendinamos pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (INTERREG), kuriose dalyvauja keletas valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių, pasižymi tam tikra specifika. Tarpregioninis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas 2021-2027 m. bus supaprastinamas, suteikiant naują galimybę regionui dalį jam skirtų asignavimų panaudoti bet kurioje Europos dalyje vykdomiems projektams finansuoti bendrai su kitais regionais. Naujosios kartos tarpregioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo (INTERREG) programos padės valstybėms narėms pašalinti tarpvalstybines kliūtis ir vystyti bendras paslaugas. Komisija siūlo parengti naują pasienio regionams ir valstybėms narėms,...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Nepaskelbta
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2021-07-28
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05