Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Programa "Fiscalis" /

Cooperation in the field of taxation (Fiscalis programme) / FISC
Programa „Fiscalis“ yra ypač svarbi nacionalinių mokesčių administratorių darbui ir jų bendradarbiavimui. Šia programa nacionaliniams mokesčių administratoriams padedama kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu ir kartu palengvinamas mokestinių prievolių vykdymas, siekiant užtikrinti sąžiningą apmokestinimą. Ja padedama visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos galimybes ir didinamas ES konkurencingumas. Programos tikslas – remti mokesčių politiką, bendradarbiavimą mokesčių klausimais ir administracinių gebėjimų, be kita ko, žmogiškųjų išteklių kompetencijos, stiprinimą ir Europos elektroninių sistemų plėtojimą ir veikimą. Bendras biudžetas - 269 mln. EUR Didelė...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Sanglaudos fondas /

Cohesion Fund / CF
Pagal atnaujintą ir labiau į rezultatus orientuotą būsimą sanglaudos politiką ištekliai nukreipiami į labiausiai nuo likusios ES dalies atsiliekančius regionus siekiant užtikrinti konvergenciją ir vienodas sąlygas visiems. Sanglaudos fondas skirtas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP), tenkančios vienam gyventojui, yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. Juo siekiama sumažinti ekonominius bei socialinius skirtumus ir skatinti tvarią plėtrą. 2021–2027 m. sanglaudos politikos sistema dar labiau orientuota į veikimą vietos lygmeniu – pagal ją remiamos vietos augimo strategijos, kurias rengia miestų, vietos ar kitos teritorinės valdžios institucijos, kurios...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Skaitmeninės Europos programa /

Digital Europe programme / DIGITAL
Bendrasis Programos tikslas - spartinti ES skaitmeninį atsigavimą, auginti ES strateginius skaitmeninius pajėgumus ir spartinti plataus masto skaitmeninių technologijų diegimą, kuriomis galėtų naudotis ES piliečiai, įmonės ir viešojo administravimo institucijos. Įgyvendinant Programą bus: - sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo, - užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje. Naujoji Skaitmeninės Europos programa padės formuoti ir remti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją. Šia programa bus skatinamos...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė /

Customs Control Equipment Instrument / CCEI
Ši finansinė priemonė yra viena iš sudėtinių naujojo Integruoto sienų valdymo fondo dalių. Naujoji Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė padės užtikrinti tolygesnį muitinį tikrinimą valstybėse narėse ir taip išvengti prekių srautų nukreipimo per silpniausias vietas. Tikslinė muitinio tikrinimo įrangai skirta priemonė leis remti tinkamos finansuoti aptikimo įrangos, skirtos muitiniam tikrinimui plačiąja prasme, pirkimą, priežiūrą ir modernizavimą. Priemonės lėšomis bus finansuojamas ir tokios aptikimo įrangos, kuri naudojama ne vien muitiniam tikrinimui atlikti, tačiau jos pagrindinė paskirtis ir toliau bus muitinis tikrinimas, įsigijimas. Bendras biudžetas - 1 mlrd....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa /

Citizen, Equality, Rights and Values programme / CERV
Nauja finansavimo programa „Teisės ir vertybės“ bus siekiama apsaugoti ir skatinti ES sutartyse ir ES Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kad būtų palaikoma atvira, demokratinė ir įtrauki visuomenė. Bendrasis programos tikslas bus pasiektas įgyvendinus tris konkrečius tikslus: - skatinti lygybę ir teises (Lygybės ir teisių paprogramė), - skatinti piliečių aktyvumą ir dalyvavimą demokratiniame Sąjungos gyvenime (Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo paprogramė), - kovoti su visomis smurto formomis (paprogramė „Daphne“). Naujoji programa apjungia ankstesnes "Europa piliečiams" bei Teisių, lygybės ir...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos miestų iniciatyva /

European Urban Initiative / EUI
Naujoji iniciatyva apjungia URBACT programos ir programos "Miestų Inovatyvūs Veiksmai" (UIA) tikslus. Skatinama miestų tvari plėtra, atitinkanti pagrindines ES politikos kryptis bei sanglaudos politika paremtas investicijas. Priemonė taikoma visiems ES miestų darbotvarkės klausimams (pvz. migrantų integracija, būstų sektorius, oro kokybė, skurdas mieste, ar energetikos pertvarka) Remiamas miestų bendradarbiavimas: * ugdant gebėjimus tvarios plėtros srityje (20 proc. programos biudžeto), * skatinant inovatyvius sprendimus (60 proc. programos biudžeto), * skatinant naujas žinias, inovatyvią politiką ir komunikaciją (20 proc. programos biudžeto). Vienos ar daugiau valstybių...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

ES Kosmoso programa /

EU Space programme / SpaceEU
Programos tikslai: - užtikrinti, kad ES ir toliau būtų tarp pasaulio lyderių kosmoso srityje; - skatinti stiprią ir inovatyvią kosmoso pramonę; - išsaugoti ES savarankišką, patikimą ir ekonomiškai efektyvią prieigą prie kosmoso; - sukurti bendrą ir supaprastintą valdymo sistemą. Programos apimyje bus inestuojama į palydovinę navigaciją, Žemės stebėjimą, informuotumą apie padėtį kosmose ir saugų palydovinį ryšį. Programos biudžetas preliminariai paskirstytas taip: - Palydovinė navigacija (GALILEO ir EGNOS) - 9,7 mlrd. EUR; - Žemės stebėjimo programa „Copernicus“ - 5,8 mlrd. EUR; - Informuotumo apie padėtį kosmose ir Saugios vyriausybinės palydovinės komunikacijos...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Bendroji žemės ūkio politika /

Common Agriculture Policy / CAP
Pirminė šios politikos paskirtis – remti Europos ūkininkus ir užtikrinti Europos piliečių aprūpinimą maistu – nepakito, tačiau šiandieninės BŽŪP uždaviniai yra gerokai platesni. Europai reikia atsparaus, tvaraus ir konkurencingo žemės ūkio sektoriaus, padedančio užtikrinti, kad Europos piliečiams tiekiami maisto produktai būtų aukštos kokybės, saugūs ir įperkami, o socialinė ir ekonominė kaimo vietovių struktūra būtų tvirta. Būsimoji BŽŪP bus grindžiama devyniais aiškiais ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius politikos aspektus atspindinčiais tikslais, pagal ją toliau bus užtikrinamas aprūpinimas kokybiškais maisto produktais ir tvirtai remiamas išskirtinis Europos ūkininkavimo...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Jūrų reikalų ir Žuvininkystės fondas /

European Maritime and Fisheries Fund / EMFAF
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) tikslas – skatinti Europos Sąjungos bendrosios žvejybos politikos ir integruotos jūrų politikos įgyvendinimą, subalansuotą ir integracinę žvejybos ir akvakultūros regionų teritorinę plėtrą, konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą. Po 2020 m. didžiausias dėmesys skiriamas keturiems prioritetams: - skatinti darnią žuvininkystę ir jūrų biologinių išteklių išsaugojimą; - prisidėti prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje remiant darnų ir konkurencingą akvakultūrą ir rinkas; - sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos augimui ir skatinti...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
Sustiprinta programa LIFE atliks svarbų vaidmenį didinant investicijas į klimato politikos veiksmus ir švarią energiją visoje Europoje. Naujasis stimulas efektyvaus energijos vartojimo ir nedidelės apimties atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų srityse padės piliečiams ir bendrovėms per konkrečius praktinius projektus tapti perėjimo prie mažataršės ekonomikos skatintojais. Sudaro 4 paprogramės: Gamta ir biologinė įvairovė (2,15 mlrd. EUR); Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė (1,35 mlrd. EUR); Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas (950 mln. EUR); Perėjimas prie švarios energijjos (1 mlrd. EUR). Programa LIFE bus remiamos nedidelio masto inovacijos, kurios...
Atrankos būdas Konkursas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05