Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos socialinis fondas /

European Social Fund / ESF
Europos socialinis fondas yra viena iš pagrindinių priemonių remianti naujų darbo vietų kūrimą, padedanti žmonėms gauti geresnes darbo vietas, bei užtikrinanti teisingesnes įsidarbinimo galimybes visiems ES piliečiams. Fondas investuoja į Europos žmogiškąjį kapitalą – darbuotojus, jaunimą ir darbo ieškančius asmenis. 2014-2020 metų laikotarpiui ESF dėmesys skiriamas: * užimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimui; * socialinės integracijos ir kovos su skurdu skatinimui; * investavimui į švietimą, profesinių įgūdžių ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą; * institucinių pajėgumų ir efektyvaus viešojo administravimo stiprinimą. Be to, 20 % ESF investicijų yra skiriama socialinės...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-10-23

Europos Komisijos Teisingumo programa /

Justice Programme
Bendrasis Programos tikslas – padėti toliau kurti Europos teisingumo erdvę, grindžiamą tarpusavio pripažinimu ir tarpusavio pasitikėjimu, visų pirma skatinant teismų bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Konkretūs Programos tikslai: * sudaryti palankesnes sąlygas teismų bendradarbiavimui civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir jį remti; * remti ir skatinti teisėjų mokymą, įskaitant kalbų mokymą, susijusį su teisinės terminijos sritimi, siekiant ugdyti bendrą teisinę ir teismų kultūrą; * sudaryti palankesnes sąlygas visiems veiksmingai naudotis teise kreiptis į teismą, be kita ko, propaguoti ir remti nusikaltimų aukų teises, kartu gerbiant teises į gynybą; * remti...
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23

Maisto grandinės saugumo finansinė priemonė /

Financial Framework for Food Chain safety / CFF
Pagrindinis tikslas – palaikyti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį, tuo pačiu saugant vartotojus ir aplinką. Finansinės investicijos skiriamos gyvūnų sveikatos ir gerovės palaikymui, augalų sveikatos palaikymui ir valstybinėms kontrolės priemonėms užtikrinti, tuo pačiu skatinant ir užtikrinant bendrijos maisto pramonės konkurencingumą bei darbo vietų kūrimą. Papildomi tikslai: * Prisidėti prie maisto ir maisto ruošimo sistemų saugumo lygio kėlimo ir plėtros. * Prisidėti prie gyvūnų sveikatos lygio kėlimo ES bei palaikyti gyvūnų gerovės kėlimo priemones. * Prisidėti prie savalaikio kenkėjų aptikimo ES ir jų plitimo kontrolės. * Prisidėti prie valstybinės kontrolės...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23

Europos Komisijos priemonė, prisidedanti prie stabilumo ir taikos /

Instrument contributing to Stability and Peace / ICSP
Priemonė prisidedanti prie stabilumo ir taikos (ICSP), teikia tiesioginę paramą ES išorės politikoje, didindama efektyvumą ir nuoseklumą Europos Sąjungos veiksmuose. Priemonė įsteigta 2014 m. ir pakeitė ankstesnį EK Stabilumo instrumentą (IfS) Ši priemonė skiria dėmesį krizėms, konfliktų prevencijai, taikos kūrimui, pasirengimui krizių metu ir sprendžiant pasaulio bei tarpregionines grėsmes. Tikslai: * greitas reagavimas į politinius konfliktus, stichines nelaimes, humanitarinę pagalbą, Europos saugumo ir gynybos intervencijos klausimais; * sustiprinti ES pajėgumus krizių pasirengimo, konfliktų prevencijos, taikos kūrimo ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis, regioninėmis ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23

Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas. /

EU Aid Volunteers
Pagrindinis tikslas- stiprinti ES gebėjimus teikti poreikiais pagrįstą humanitarinę paramą, siunčiant profesionaliai apmokytus savanorius ten, kur nukentėjusiems žmonėms reikalinga tiesioginė pagalba. Tikslai ir finansavimo kryptys: * Prisidėti prie susidorojimo su iškilusiomis rizikomis valdymo, pažeidžiamose ir nuo stichinių nelaimių ar kitokių krizių nukentėjusiose šalyse. Vykdomi veiksmai : krizių prevencija, pasirengimas, atstatymo veiklos iškilus krizėms, išankstinio perspėjimo sistemų kūrimas. * Teikti techninę paramą ir stiprinti su krizėmis dirbančių organizacijų gebėjimus tie pagalbą priimančiose tiek pagalba siunčiančiose šalyse. * Vykdyti mokymų programas, įskaitant...
Atrankos būdas Konkursas, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23

Europos kaiminystės priemonė /

European Neighbourhood Instrument / ENI
Europos kaimynystės priemonės (EKP) tikslas – sudaryti galimybę ES plėtoti veiksmingesnę partnerystę su kaimyninėmis šalimis. Tai santykių su Europos Sąjungos išorės partneriais Rytuose ir Pietuose politikos įrankis, kuriuo siekiama gerovės, saugumo ir stabilumo ES kaimynystėje per įgyvendinamus specifinius politinius ir ekonominius susitarimus, taip pat plėtojant daugiašalį bendradarbiavimą. EKP strateginiai tikslai: * parama demokratijos kūrimui, pilietinės visuomenės stiprinimui ir žmogaus teisių užtikrinimui; * perėjimas prie rinkos ekonomikos ir jos palaikymas; * darnaus vystymosi ir bendrų politikos interesų skatinimas (kova su terorizmu, konfliktų sprendimas,...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-10-23

Erasmus plius /

Erasmus +
Programa „Erasmus+“ apima visas ankstesnes (2007–2013) Europos Sąjungos švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas. Programos tikslai: * Stiprinti jaunų žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčių: dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir darbo rinkoje, aktyvų pilietiškumą, kultūrų dialogą, socialinę įtrauktį ir solidarumą, * Gerinti darbo su jaunimu kokybę, ypač skatinant organizacijų, veikiančių jaunimo srityje ar kitų suinteresuotų šalių sustiprintą bendradarbiavimą. * Prisidėti prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-10-23

Europos strateginių investicijų fondas. „Junkerio planas“ /

European Fund for Strategic Investment / EFSI. Juncker plan
Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) yra iniciatyva skirta padidinti investicijas į ES ekonomiką. Šis fondas, inicijuotas Europos Komisijos ir Europos Investicinio banko grupės, siekia pritraukti privačias investicijas į Europos Sąjungai strategiškai svarbių projektų įgyvendinimą. Siekiant pagerinti verslo aplinką ir finansavimo sąlygas, ESIF planuojamos investicijos rems judėjimą link vieningos skaitmeninės/telekomunikacijų rinkos, energetinės sąjungos bei kapitalo rinkų sąjungos. Tam, kad minėti tikslai būtų pasiekti, fondas vykdys veiklą 3 pagrindinėse srityse: * Sieks sukaupti 315 mlrd. Eur sumą investicijoms, * Investuos į ES ekonomiką skatinančius projektus , *...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Garantijos, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas /

The European Globalisation Adjustment Fund / EGF
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) teikiama parama žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos, pavyzdžiui, kai uždaroma didelė bendrovė arba gamykla perkeliama už ES ribų, arba dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės. Pagrindinis EGF tikslas – individualios darbo rinkos priemonės, padedančios darbuotojams kuo greičiau grįžti į darbo rinką. Iš EGF gali būti bendrai finansuojami tokios priemonės kaip: pagalba ieškant darbo, profesinio orientavimo pagalba, švietimas, mokymas ir perkvalifikavimas, verslumas. Iš EGF bendrai nefinansuojamos socialinės apsaugos priemonės, tokios...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-10-23

Europos Sąjungos parama žuvininkystės sektoriui /

European Maritime and Fisheries Fund / EMFF
Parama teikiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą apima 22 priemonės, kuriomis siekiama skatinti: * konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą, * Bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimą, * Subalansuotą ir integracinį žvejybos ir akvakultūros regionų plėtojimą, * Europos Sąjungos Integruotos jūrų politikos plėtojimą ir įgyvendinimą. Bendras Lietuvos nacionalinės programos biudžetas – 81,6 mln. eur. 2017 m. biudžetas - 11,73 mln. eur. Paramos lėšų šaltinis: Europos jūros reikalų ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-10-23
Viso įrašų: 53
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05