Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

ES humanitarinės pagalbos priemonė /

EU Humanitarian Aid Facility
Sustiprinta humanitarinės pagalbos priemonė. Bus teikiama poreikiais grindžiama ES pagalba siekiant gelbėti ir išsaugoti gyvybes, užkirsti kelią žmonių kančioms bei jas palengvinti ir apsaugoti nuo gaivalinių nelaimių ar žmogaus sukeltų krizių nukentėjusių gyventojų neliečiamumą ir orumą. Tais atvejais, kai finansavimo pagal kitas humanitarinei pagalbai skirtas programas neužtenka, gali būti pasitelkiamas "Neatidėliotinos pagalbos rezervas" (speciali priemonė - "rescEU") , kuri taikoma reaguojant į ekstremaliąsias situacijas ir katastrofas Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Bendras biudžetas - 11 mlrd. EUR . 2020 m. biudžetas 800 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Kaiminystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP) /

Neighbourhood, Development and International Cooperation Facility / NDICI
Ši priemonė padės paskirstyti didžiąją dalį išorės veiksmų fondo lėšų. Tai bus pagrindinė ES priemonė, padėsianti panaikinti skurdą ir skatinti darnų vystymąsi, gerovę, taiką ir stabilumą. Priemonės finansavimas skirstomas pagal 3 ramsčius: * Pagal GEOGRAFINĮ ramsti dialogui ir bendradarbiavimui su trečiosiomis valstybėmis skatinti bus skirta 68 mlrd. EUR. Visi regionams skirti finansiniai paketai bus priderinti prie atitinkamų regionų poreikių ir prioritetų, atitinkančių strateginius ES prioritetus, visų pirma ES kaimyninėse šalyse ir Afrikoje bei šalyse, kurioms to labiausiai reikia. Nuolatiniam bendradarbiavimui su ES valstybių narių užjūrio šalimis ir teritorijomis (UŠT),...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos branduolinės saugos priemonė /

Nuclear Safety programme
Europos branduolinės saugos priemone yra finansuojama veikla, kuri turi būti vykdoma pagal Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) steigimo sutartį. Šie priemonė yra atskira Kaiminystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės dalis, įgyvendinama pagal jos taisykles. Pagal Euratomo sutartį ES numato 300 mln. EUR paramą branduolinės saugos veiklai pasaulyje 2021-27 m. Taip bus papildyti kai kurie veiksmai, finansuojami pagal Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonę. Priemonės tikslas - skatinti ES ir trečiosiose valstybėse nustatyti veiksmingus ir efektyvius branduolinės saugos standartus,...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Pasirengimo narystei paramos priemonė /

Pre-accession assistance programme / PAAP III
Teikiant pasirengimo narystei paramą remiamos ES šalių kandidačių ir potencialių kandidačių pastangos priimti ir įgyvendinti pagrindines politines, institucines, socialines ir ekonomines reformas, siekiant laikytis ES vertybių ir laipsniškai prisiderinti prie ES taisyklių, standartų ir politikos. Pažanga rengiantis narystei priklauso nuo to, kaip kiekviena paraišką pateikusi valstybė laikosi Sąjungos vertybių, ir nuo jos gebėjimo įgyvendinti būtinas reformas, kad suderintų savo politinių, institucinių, teisinių, administracinių ir ekonominių sistemų veikimą su Sąjungoje taikomomis taisyklėmis, standartais, politika ir praktika. Bendras biudžetas -14,5 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė (fondas) /

Financial Suport for Border Management and Visa / BMV
Komisija siūlo steigti naują Integruoto sienų valdymo fondą pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Migracija ir sienų valdymas“. Naujojo fondo paskirtis – teikti daugiau itin svarbios paramos valstybėms narėms siekiant apsaugoti bendras Sąjungos išorės sienas. Integruoto sienų valdymo fondą sudarys: * sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė; * muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonė. Sienų valdymo ir vizų priemonės tikslai : * remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos gynybos fondas /

EU Defence fund
Fondo tikslas – veikti kaip novatoriškos ir konkurencingos pramoninės ir mokslinės bazės katalizatorius ir gebėti tenkinti Europos gynybos reikmes naudojantis moderniausiomis ir visapusiškai sąveikiomis technologijomis ir įranga. Europos gynybos fondas prisidės prie Europos strateginės autonomijos piliečių apsaugos ir gynybos srityje. Jis koordinuos, papildys ir didins nacionalines investicijas gynybos srityje. Fondas skatins valstybių narių bendradarbiavimą gaminant modernias ir sąveikias gynybos technologijas ir įrangą. Fondas skatins mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą bendruose projektuose ir novatoriškų sprendimų proveržį. Fondo biudžeto pasiskirstymas : * Naujų ir būsimų...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Vidaus saugumo fondas /

Internal security fund / ISF
Naujasis Vidaus sienų fondas (VSF) yra būsima finansavimo priemonė, kuri turėtų padėti užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungoje, visų pirma kovojant su terorizmu ir radikalizacija, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais, padedant nusikaltimų aukoms ir jas apsaugant. Pagrindiniai tikslai: * aktyviau keistis informacija tarp ES teisėsaugos institucijų; * intensyvinti tarpvalstybines bendras operacijas; * stiprinti kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo pajėgumus Siekiant užtikrinti geresnį ir labiau integruotą ES išorės sienų valdymą, dabartinė sienų ir vizų priemonė bus perkelta iš Vidaus saugumo fondo į naująjį Integruotą sienų valdymo fondą....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programa /

Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programa
Šalia Visagino miesto esančioje Ignalinos atominėje elektrinėje yra du didelės galios kanalinio tipo reaktoriai (RBMK-1500 reaktoriai), tokie pat, kaip Černobylyje. Nutraukiant šios elektrinės eksploatavimą prisidedama prie didesnės branduolinės saugos regione ir visoje ES. Ignalinos programa siekiama padėti Lietuvai spręsti su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu susijusius radiacinės saugos uždavinius. Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas, tęsti eksploatavimo nutraukimo saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus ir skleisti sukauptas žinias ES suinteresuotosioms...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos taikos priemonė /

European Peace Facility / EPF
Europos taikos priemonė (ETP) – tai nebiudžetinė ES finansinė priemonė, nepriklausanti daugiametei finansinei programai. Šia priemone siekiama padidinti ES paramą visame pasaulyje trečiųjų šalių vykdomoms taikos paramos operacijoms; padengti karinių misijų pagal Bendrą saugumo ir gynybos politiką bendras išlaidas (dabar įtrauktas į mechanizmą „Athena“); suteikti Europos Sąjungai galimybę imtis platesnio masto veiksmų, kuriais siekiama remti šalių partnerių ginkluotąsias pajėgas, teikiant pagalbą, susijusią su infrastruktūra, įranga arba karine technine pagalba. Priemonė užtikrins pastovų finansavimą, leidžiantį greičiau reaguoti į kylančias krizes ir greičiau suteikti skubią...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė /

Financial Suport for Customs Control Equipment / CCE
Komisija siūlo steigti naują Integruoto sienų valdymo fondą pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Migracija ir sienų valdymas“. Naujojo fondo paskirtis – teikti daugiau itin svarbios paramos valstybėms narėms siekiant apsaugoti bendras Sąjungos išorės sienas. Integruoto sienų valdymo fondas prisidės prie tolesnio bendros vizų politikos plėtojimo ir Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimo valstybėse narėse, siekiant padėti kovoti su neteisėta migracija ir palengvinti teisėtą keliavimą ir prekybą. Finansavimas turėtų ir toliau padėti valstybėms narėms gerinti ir plėtoti savo gebėjimus šiose srityse ir stiprinti bendradarbiavimą, be kita ko, su atitinkamomis Sąjungos agentūromis....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09
Viso įrašų: 100
Rodyti po:
« 1 2 3 4 5 ... 10 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05