VPSP etapai ir procesas

2. Privataus subjekto atranka

VPSP etapo paaiškinimas

Priėmus sprendimą dėl VPSP įgyvendinimo tikslingumo „užsidega žalias šviesoforo signalas“ privataus subjekto atrankos etapui. Šio etapo tikslas – pirmiausia pasiruošti privataus subjekto atrankos etapui ir galiausiai atrinkti privatų subjektą, kuris įgyvendins VPSP projektą ir pasirašyti su juo VPSP sutartį. Privataus subjekto atranka turi būti paskelbta ne vėliau kaip per 180 d. nuo sprendimo dėl VPSP įgyvendinimo tikslingumo priėmimo. 

Priklausomai nuo VPSP būdo, pirkimo objekto ir kitų teisės aktuose nustatytų pagrindų, privataus subjekto atranka vykdoma pagal:
  • Koncesijų įstatymą;
  • Viešųjų pirkimų įstatymą;
  • Viešųjų pirkimų, vykdomų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą;
  • Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.

 

Privataus subjekto atrankos procesas

[[#ex]]

1. Privataus subjekto atrankos dokumentų parengimas.

Viešasis subjektas sprendžia ar pats rengia privataus subjekto atrankos dokumentus ar paveda juos parengti konsultantams. Nusprendus šį darbą pavesti konsultantams rekomenduojama vadovautis CPVA parengta Rekomenduojama technine užduotimi atrankos sąlygų rengimo paslaugų pirkimui, kurią rasite šioje nuorodoje.

CPVA yra parengusi metodinę medžiagą ir standartinius privataus subjekto atrankos dokumentus, kurie yra parengti atsižvelgiant į Eurostato rengiamo Valdžios sektoriaus deficito ir skolos vadovo bei kitų dokumentų reikalavimus, įvertinus susiklosčiusią VPSP praktiką, bei nuolat atnaujinami įtraukiant naujas aktualias sąlygas ir pakeitimus, atsižvelgiant į pasikeitimus praktikoje:

Metodines rekomendacijas privataus subjekto atrankai rasite šioje nuorodoje.

Standartines atrankos sąlygas VŽPP projektams rasite šioje nuorodoje.

Standartines atrankos sąlygas koncesijų projektams rasite šioje nuorodoje.

Standartines atrankos sąlygas mokyklų statybos projektams rasite šioje nuorodoje.

Standartines atrankos sąlygas gatvių apšvietimo projektams rasite šioje nuorodoje.

Standartines atrankos sąlygas energetinio efektyvumo projektams rasite šioje nuorodoje.

[[#ex]]

[[#ex]]

2. CPVA nuomonės gavimas.

Viešasis subjektas CPVA-ai teikia parengtas privataus subjekto atrankos sąlygas, kad būtų pateikta CPVA nuomonė dėl dokumentų atitikties metodiniams dokumentams. CPVA nuomonė pateikiama per 20 dienų nuo atrankos sąlygų gavimo.

[[#ex]]

[[#ex]]

3. Rinkos konsultacijos dėl privataus subjekto atrankos sąlygų paskelbimas.

Tokios rinkos konsultacijos tikslas - ne tik sulaukti rašytinių pastabų iš rinkos, tačiau ir suorganizuoto susitikimo metu  (kuris gali vykti ir nuotoliniu būdu) potencialiems investuotojams, finansuotojams pristatyti atrankos sąlygas, užduoti rūpimus klausimus.

[[#ex]]

[[#ex]]

4. Skelbimo apie pirkimą paskelbimas.

Jeigu rinkos konsultacijos metu buvo gauti aktualūs pastebėjimai, privataus subjekto atrankos sąlygos koreguojamos ir ruošiamasi skelbimo apie pirkimą paskelbimui. Viešasis subjektas, teikdamas VPT-ai dokumentus dėl skelbimo apie pirkimą paskelbimo, turi pateikti ir CPVA nuomonę.

[[#ex]]

[[#ex]]

5. Paraiškų dalyvauti atrankoje teikimas ir vertinimas.

Šiame žingsnyje įvertinami kandidatų, pateikusių paraiškas, kvalifikacijos reikalavimai, pašalinimo pagrindų nebuvimas, atliekama kvalifikacinė atranka (jeigu tokia atranka numatyta atrankos sąlygose).

[[#ex]]

[[#ex]]

6. Priklausomai nuo privataus subjekto atrankos būdo, teikiami pirminiai pasiūlymai/ sprendiniai/ neįpareigojantys pasiūlymai/ išsamūs pasiūlymai (toliau – pasiūlymai).

Pirkimo komisija patikrina, ar pasiūlymai atitinka atrankos sąlygose nustatytus reikalavimus. Dalyviai, kurių pirminiai pasiūlymai atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus, kviečiami į derybas/ dialogą.

[[#ex]]

[[#ex]]

7. Derybų/ dialogo vykdymas.

Derybos/ dialogas susideda iš techninės, finansinės ir teisinės pakopų. Jų metu taisomos/ papildomos techninės specifikacijos, VPSP sutarties projektas.

[[#ex]]

[[#ex]]

8. Galutinio VPSP sutarties projekto parengimas ir teikimas vertinti.

Iki baigiant derybų / dialogo teisinę pakopą ir su visais dalyviais susiderėjus dėl VPSP sutarties projekto, parengiamas galutinis VPSP sutarties projektas (vienas) ir teikiamas Finansų ministerijai ir CPVA, kurios per 30 dienų įvertina ar VPSP sutarties įgyvendinimo metu sukurtas turtas tikėtina būtų apskaitytas valstybės/ savivaldybės balanse. Toks vertinimas atliekamas vadovaujantis Eurostat Valdžios deficito ir skolos vadovu, kurį galima rasti šioje nuorodoje, taip pat Eurostat vadovu Valdžios ir privataus sektorių partnerystės projektams, kurį galima rasti šioje nuorodoje.

[[#ex]]

[[#ex]]

9. „Generalinė repeticija“ teikiant atnaujintus pasiūlymus.

Po derybų/ dialogo, bet iki jų užbaigimo, dalyvių paprastai paprašoma atnaujinti techninio pasiūlymo atskiras dalis, kurių pakeitimas būtinas atsižvelgiant į derybų/ dialogo rezultatus ir patikslintas technines specifikacijas, taip pat paprašoma atnaujinti finansinį veiklos modelį. Šis žingsnis padeda išvengti galimų techninių klaidų galutiniuose pasiūlymuose bei sumažina teisminių ginčų riziką. Generalinė repeticija paprastai trunka kol Finansų ministerija ir CPVA vertina VPSP sutarties projektą.

[[#ex]]

[[#ex]]

10. Galutinių pasiūlymų teikimas ir vertinimas.

Pirkimo komisija įvertina ar galutiniai pasiūlymai atitinka privataus subjekto atrankos sąlygose nustatytus reikalavimus, o tokius reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami pagal sąlygose nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir išrenkamas laimėtojas.

[[#ex]]

[[#ex]]

11. Pranešimas kandidatams ir dalyviams apie atrankos rezultatus ir atidėjimo termino taikymas.

Teikiamas pranešimas kandidatams ir dalyviams apie atrankos rezultatus ir atidėjimo termino taikymą.

[[#ex]]

[[#ex]]

12. Veiksmų iki VPSP sutarties sudarymo atlikimas.

Iki pasirašant VPSP sutartį atliekami atrankos sąlygose numatyti privalomi atlikti veiksmai: laimėtojas turi atlikti ir viešajam subjektui pateikti finansinio veiklos modelio auditą, įsteigti privatų subjektą, kuris įgyvendins VPSP sutartį, pateikti laidavimą už privataus subjekto prievoles pagal VPSP sutartį, pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

[[#ex]]

[[#ex]]

13. VPSP sutarties sudarymas.

Sudaroma trišalė sutartis tarp viešojo subjekto, laimėjusio dalyvio ir jo įsteigto privataus subjekto. Tam, kad VPSP sutartis įsigaliotų dar turi būti įvykdytos joje numatytos sutarties įsigaliojimo sąlygos.

[[#ex]]

[[#ex]]

14. VPSP sutarties pateikimas Finansų ministerijai.

Viešasis subjektas per 30 dienų nuo VPSP sutarties pasirašymo dienos jos kopiją kartu su vertimu į anglų kalbą pateikia Finansų ministerijai, o ši gautus dokumentus teikia Valstybės duomenų agentūrai, kad būtų įvertinta VPSP sutarties įtaka valdžios sektoriaus deficito ir skolos rodikliams. Toks vertinimas atliekamas vadovaujantis Eurostat Valdžios deficito ir skolos vadovu, kurį galima rasti šioje nuorodoje, taip pat Eurostat vadovu Valdžios ir privataus sektorių partnerystės projektams, kurį galima rasti šioje nuorodoje.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 08 21