VPSP etapai ir procesas

1. VPSP projekto rengimas ir tvirtinimas

VPSP etapo paaiškinimas

1-asis VPSP projekto įgyvendinimo etapas – VPSP projekto inicijavimas ir rengimas. Pagrindiniai šio etapo žingsniai yra 3:

VPSP projekto inicijavimo ir rengimo žingsniai 

1 žingsnis - VPSP rengimas

[[#ex]]

Investicijų projekto parengimas.

Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) ir kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. Investicijų projektą rengia viešasis subjektas, kuris pats teikia viešąsias paslaugas, arba kuris pagal valdymo sritį administruoja paslaugos teikimą. Privatūs subjektai turi teisę inicijuoti VPSP projektus ir parengti investicijų projektą, kai iniciatyva atitinka viešojo sektoriaus strateginių planų tikslus. Privatūs subjektai taip pat turi teisę inicijuoti VPSP projektus, kuriems neparengtas investicijų projektas. Šiuo atveju, privataus subjektas teikia inicijavimo pasiūlymą centrinės valdžios arba vietos valdžios institucijai, užpildydamas Inicijavimo pasiūlymo formą, kurią galima rasti čia.

Rengiant investicijų projektą reikia įvertinti visas projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų jo įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti, kad projektas iš viešosios paslaugos ir (ar) viešosios gerybės naudotojų perspektyvos yra naudingas, finansiškai ir socialiai pagrindžia investavimo tikslus, projektui įgyvendinti reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir terminus. Neatsiejama investicijų projekto dalis – investicijų projekto skaičiuoklė, kurioje turi būti pateikiami visi finansiniai ir ekonominiai skaičiavimai.

Informaciją apie investicijų projekto rengimą ir kitą metodinę informaciją galima rasti čia.

[[#ex]]

Jei nėra numatomos privataus subjekto investicijos, investicijų projektas nėra rengiamas, o pildomas tik partnerystės klausimynas.

SVARBU! Vietos valdžios smulkūs projektai gali būti konsoliduoti, kas padėtų sumažinti tokių projektų investicijų projektų rengimo kaštus ir sutrumpintų pasirengimo įgyvendinti VPSP projektus laiką. Konsoliduoti VPSP projektai gali būti apjungti pagal sektorius, pvz., dvi ar daugiau savivaldybių gali apjungti planuojamus mokyklų modernizavimo ar plėtros projektus, arba pagal funkcines zonas, t. y. apjungiant projektus, kurie apima greta esančių savivaldybių teritorijas ir yra aktualūs savivaldybių bendruomenėms.

[[#ex]]

Partnerystės klausimyno parengimas

Partnerystės klausimynas – viešojo subjekto pildomas CPVA patvirtintos formos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie viešąjį subjektą, VPSP projekto trukmę ir apimtį, galimybes ir apribojimus privačiam subjektui perduoti turto sukūrimą ir eksploatavimą, papildomų paslaugų teikimą, rizikų pasidalijimo paskirstymą tarp viešojo subjekto ir privataus subjekto, tinkamiausią privataus subjekto atrankos organizavimo būdą, viešojo subjekto galimybes visą VPSP sutarties laikotarpį apmokėti su sutartimi susijusius įsipareigojimus ir kt.

Labai svarbi partnerystės klausimyno dalis yra VPSP taikymo kriterijų įvertinimas. Paaiškinimai dėl atitikimo VPSP kriterijams įtakoja ne tik VPSP būdo pasirinkimą, bet apskritai ar gali būti taikoma VPSP konkrečiam projektui įgyvendinti. Atkreiptinas dėmesys, kad VžPP ir koncesijoms yra pateikiami skirtingi tikslingumo kriterijai.

Kartu su partnerystės klausimynu turi būti parengta VPSP projekto skaičiuoklė (VPSP partnerystės metodikos 2 priedas) ir finansinių galimybių įgyvendinti VPSP projektą vertinimo lentelė (VPSP partnerystės metodikos 3 priedas).

Informaciją apie VPSP partnerystės klausimyno rengimo metodiką bei priedus galima rasti čia

[[#ex]]

Skirtingai nei investicijų projektas ir investicijų projekto skaičiuoklė, kuri yra rengiama, tik jeigu yra numatomos investicijos į turtą, partnerystės klausimynas ir VPSP skaičiuoklė yra rengiama visais atvejais, o finansinių galimybių įgyvendinti VPSP projektą vertinimo lentelė rengiama tik tuo atveju, jeigu numatomi mokėjimai privačiam subjektui. Įgyvendinant konsoliduotą VPSP projektą, partnerystės klausimynas pildomas vienas visų dalyvaujančių savivaldybių vardu.

2 žingsnis - VPSP vertinimas

CPVA įvertina pateiktus dokumentus ir per 30 dienų teikia išvadą dėl projekto socialinės ekonominės naudos ir VPSP tikslingumo. Jei pateikti dokumentai yra parengti netinkamai, jie grąžinami viešajam subjektui tikslinti per 10 dienų nuo dokumentų gavimo dienos CPVA.

Atkreiptinas dėmesys, kad kai projektą įgyvendina savivaldybė ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, tokiu atveju CPVA išvada yra teikiama ne tik viešajam subjektui, bet ir savivaldybės kontrolieriui.

Išvados dėl VPSP projekto tikslingumo ir partnerystės socialinės-ekonominės naudos formą galima rasti čia.

3 žingsnis - VPSP tvirtinimas

VPSP projektą tvirtina Vyriausybė arba savivaldybės taryba:

  • centrinės valdžios institucija CPVA išvadą ir partnerystės klausimyną per Finansų ministeriją teikia VPSP komisijai. VPSP komisijai nepritarus VPSP projekto įgyvendinimo tikslingumui, toks projektas nėra įgyvendinamas;
  • vietos valdžios institucija sprendimo projektą dėl VPSP projekto įgyvendinimo kartu su CPVA išvada bei partnerystės klausimynu teikia savivaldybės tarybai, tik gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą.

Dėl didelės apimties VPSP projektų, kai valstybė prisiima didesnius kaip 58 000 000 eurų turtinius įsipareigojimus, įgyvendinimo sprendimą priima Seimas.

Konsoliduoto VPSP projekto įgyvendinimui sprendimus priima dalyvaujančių savivaldybių tarybos, gavusios kiekvienos įgyvendinant tokį projektą dalyvaujančios savivaldybės kontrolieriaus išvadą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 05 24