Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Prieglobsčio ir migracijos fondas /

Asylum, Migration and Integration Fund / AMIF
Fondas padės užtikrinti, kad ES toliau vykdytų savo įsipareigojimus tiems, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kad būtų lengviau grąžinti tuos asmenis, kurie neturi teisės būti, ir priimti sprendimus, kuriais vietoj neteisėtų ir nevaldomų srautų būtų kuriami saugūs ir gerai valdomi migracijos keliai. Bendras biudžetas - 11,3 mlrd. EUR , Iš kurio 0,9 mlrd. EUR numatoma skirti decentralizuotų agentūrų veiklai ir 10.4 mlrd. EUR fondo tikslams finansuoti. 6,3 mlrd. EUR numatyta ilgalaikio finansavimo valstybių narių migracijos valdymui paremti, atsižvelgiant į jų poreikius. Visos valstybės narės gaus fiksuotą 5 mln. EUR sumą, o likusioji dalis bus paskirstyta įvertinus patiriamą...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Programa "InvestEU" /

InvestEU programme / IvestEU
Programa „InvestEU“ į vieną vietą bus sutelkta daugybė šiuo metu naudojamų ES finansinių priemonių ir bus platesniu mastu taikomas sėkmingas Investicijų plano Europai (dar vadinamo J.-C. Junckerio planu) modelis. Vykdydama programą „InvestEU“ Komisija toliau skatins investicijas, inovacijas ir darbo vietų kūrimą ir sutelks apie 650 mlrd. EUR papildomų investicijų. „InvestEU“ remiamos 4 skirtingos politikos sritys, daugiausia dėmesio skiriant toms, kuriose ES gali sukurti daugiausia pridėtinės vertės, teikdama biudžeto garantiją privačioms investicijoms pritraukti: * Tvari infrastruktūra. Projektų, susijusių su tvaria energetika, skaitmeniniu junglumu, transportu, žiedine ekonomika,...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Garantijos, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Bendrosios rinkos programa /

Single Market programme
Programos prioritetinės sritys: * Maisto sauga Užkirsti kelią gyvūnų ligoms ir augalų kenkėjams, juos kontroliuoti ir išnaikinti. Remti tvarią maisto gamybą ir vartojimą. Padėti gerinti gyvūnų gerovę. Didinti oficialiosios kontrolės veiksmingumą. * Vartotojų apsauga Užtikrinti, kad rinkoje esantys produktai būtų saugūs ir vartotojai žinotų taisykles. Padėti nacionalinėms valdžios institucijoms veiksmingai dirbti kartu ir bendrauti. * Konkurencingumas Teikti įvairių rūšių paramą įmonėms, ypač MVĮ: finansinę paramą, pvz: dotacijas ir MVĮ paskolų garantijas iš „InvestEU“ fondo; sudaryti lengvesnes sąlygas patekti į rinką ir sumažinti administracinę naštą; padėti įsisavinti inovacijas...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Skaitmeninės Europos programa /

Digital Europe programme
Bendrasis Programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant Programą bus: * sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo, * užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje. Naujoji Skaitmeninės Europos programa padės formuoti ir remti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją. Šia programa bus skatinamos pažangios investicijos į superkompiuteriją, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir aukšto lygio...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

ES Kosmoso programa /

EU Space programme / SpaceEU
Programos tikslai: * Užtikrinti, kad ES ir toliau būtų pasaulio lydere kosmoso srityje; * Skatinti stiprią ir inovatyvią kosmoso pramonę; * Išsaugoti ES savarankišką, patikimą ir ekonomiškai efektyvią prieigą prie kosmoso; * Sukurti bendrą ir supaprastintą valdymo sistemą. Programos biudžetas preliminariai paskirstytas taip: (a) GALILEO ir EGNOS: [9,7] mlrd. EUR; (b) „Copernicus“: [5,8] mlrd. EUR; (c) SSA/GOVSATCOM: [0,5] mlrd. EUR. Kosmoso programa neapima mokslinių tyrimų, kuriems taikoma ES 9-oji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ Bendras biudžetas - 16 mlrd. EUR
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Programa "Fiscalis" /

Fiscalis programme / Fiscalis
Programa „Fiscalis“ yra ypač svarbi nacionalinių mokesčių administratorių darbui ir jų bendradarbiavimui. Šia programa nacionaliniams mokesčių administratoriams padedama kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu ir kartu palengvinamas mokestinių prievolių vykdymas, siekiant užtikrinti sąžiningą apmokestinimą. Ja padedama visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos galimybes ir didinamas ES konkurencingumas. Programos tikslas – remti mokesčių politiką, bendradarbiavimą mokesčių klausimais ir administracinių gebėjimų, be kita ko, žmogiškųjų išteklių kompetencijos, stiprinimą ir Europos elektroninių sistemų plėtojimą ir veikimą. Bendras biudžetas - 270 mln. EUR Didelė siūlomo...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Programa "Europos horizontas" /

Horizon Europe
Siūloma programa „Europos horizontas“ yra plačiausio iki šiol užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ji padės toliau didinti Europos mokslinę kompetenciją Europos mokslinių tyrimų tarybos veiksmais ir programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendijomis bei mainų programomis ir remsis Jungtinio tyrimų centro (JRC) teikiamomis mokslinėmis konsultacijomis, technine parama ir tiksliniais moksliniais tyrimais. Be to, ji suteiks naują, platesnį užmojį ES finansavimui ir didins jo poveikį mokslui, ekonomikai ir visuomenei. Programa sudaryta iš 3 veiklos sričių: * Atvirasis mokslas“- bus užtikrinamas nuoseklus programos „Horizontas 2020“ tęstinumas, teikiant...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Muitinės programa /

Customs programme
Programa „Muitinė“ remiamas elektroninis muitinių visoje Europoje susietumas ir jų susietumas vietoje. Ja stiprinamas bendrosios rinkos, kurioje prekės gali laisvai judėti, vientisumas ir apsaugomi Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniai bei ekonominiai interesai. Mutinių bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas bus jungiami į dvi grupes: * grupę, apimančią žmogiškuosius išteklių tinklus bei kompetencijos stiprinimo veiksmus, * grupę apimančią informacinių technologijų (IT) pajėgumų didinimą. Pirmosios grupės priemonėmis bus racionalizuotas valstybių narių ir kitų programoje dalyvaujančių šalių keitimasis gerosios patirties pavyzdžiais, konkretų dėmesį skiriant projektais...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Jūrų reikalų ir Žuvininkystės fondas /

Maritime and Fisheries Fund / MFF
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) remia tvarius ES žuvininkystės bei jūrų sektorius ir ES kaip tarptautinės lyderės vaidmenį tausaus vandenynų valdymo srityje. Po 2020 m. didžiausias dėmesys skiriamas keturiems prioritetams: * skatinti darnią žuvininkystę ir jūrų biologinių išteklių išsaugojimą; * prisidėti prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje remiant darnų ir konkurencingą akvakultūrą ir rinkas; * sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos augimui ir skatinti pakrančių bendruomenių gerovę; * sustiprinti tarptautinį vandenynų valdymą ir sudaryti sąlygas užtikrinti jūrų ir vandenynų saugą, saugumą, švarą ir tvarų valdymą. Bendras biudžetas -...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
Sustiprinta programa LIFE atliks svarbų vaidmenį didinant investicijas į klimato politikos veiksmus ir švarią energiją visoje Europoje. Naujasis stimulas efektyvaus energijos vartojimo ir nedidelės apimties atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų srityse padės piliečiams ir bendrovėms per konkrečius praktinius projektus tapti perėjimo prie mažataršės ekonomikos skatintojais. Sudaro 4 paprogramės: * Gamta ir biologinė įvairovė (2,15 mlrd. EUR); * Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė (1,35 mlrd. EUR); * Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas (950 mln. EUR); * Perėjimas prie švarios energijjos (1 mlrd. EUR). Programa LIFE bus remiamos nedidelio masto inovacijos, kurios...
Atrankos būdas Konkursas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09
Viso įrašų: 100
Rodyti po:
« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05