Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Bendrosios rinkos programa /

Single Market programme
Programos prioritetinės sritys: * Maisto sauga Užkirsti kelią gyvūnų ligoms ir augalų kenkėjams, juos kontroliuoti ir išnaikinti. Remti tvarią maisto gamybą ir vartojimą. Padėti gerinti gyvūnų gerovę. Didinti oficialiosios kontrolės veiksmingumą. * Vartotojų apsauga Užtikrinti, kad rinkoje esantys produktai būtų saugūs ir vartotojai žinotų taisykles. Padėti nacionalinėms valdžios institucijoms veiksmingai dirbti kartu ir bendrauti. * Konkurencingumas Teikti įvairių rūšių paramą įmonėms, ypač MVĮ: finansinę paramą, pvz: dotacijas ir MVĮ paskolų garantijas iš „InvestEU“ fondo; sudaryti lengvesnes sąlygas patekti į rinką ir sumažinti administracinę naštą; padėti įsisavinti inovacijas...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė /

Financial Suport for Customs Control Equipment / CCE
Komisija siūlo steigti naują Integruoto sienų valdymo fondą pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Migracija ir sienų valdymas“. Naujojo fondo paskirtis – teikti daugiau itin svarbios paramos valstybėms narėms siekiant apsaugoti bendras Sąjungos išorės sienas. Integruoto sienų valdymo fondas prisidės prie tolesnio bendros vizų politikos plėtojimo ir Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimo valstybėse narėse, siekiant padėti kovoti su neteisėta migracija ir palengvinti teisėtą keliavimą ir prekybą. Finansavimas turėtų ir toliau padėti valstybėms narėms gerinti ir plėtoti savo gebėjimus šiose srityse ir stiprinti bendradarbiavimą, be kita ko, su atitinkamomis Sąjungos agentūromis....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Prieglobsčio ir migracijos fondas /

Asylum, Migration and Integration Fund / AMIF
Fondas padės užtikrinti, kad ES toliau vykdytų savo įsipareigojimus tiems, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kad būtų lengviau grąžinti tuos asmenis, kurie neturi teisės būti, ir priimti sprendimus, kuriais vietoj neteisėtų ir nevaldomų srautų būtų kuriami saugūs ir gerai valdomi migracijos keliai. Bendras biudžetas - 11,3 mlrd. EUR , Iš kurio 0,9 mlrd. EUR numatoma skirti decentralizuotų agentūrų veiklai ir 10.4 mlrd. EUR fondo tikslams finansuoti. 6,3 mlrd. EUR numatyta ilgalaikio finansavimo valstybių narių migracijos valdymui paremti, atsižvelgiant į jų poreikius. Visos valstybės narės gaus fiksuotą 5 mln. EUR sumą, o likusioji dalis bus paskirstyta įvertinus patiriamą...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Programa "Fiscalis" /

Fiscalis programme / Fiscalis
Programa „Fiscalis“ yra ypač svarbi nacionalinių mokesčių administratorių darbui ir jų bendradarbiavimui. Šia programa nacionaliniams mokesčių administratoriams padedama kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu ir kartu palengvinamas mokestinių prievolių vykdymas, siekiant užtikrinti sąžiningą apmokestinimą. Ja padedama visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos galimybes ir didinamas ES konkurencingumas. Programos tikslas – remti mokesčių politiką, bendradarbiavimą mokesčių klausimais ir administracinių gebėjimų, be kita ko, žmogiškųjų išteklių kompetencijos, stiprinimą ir Europos elektroninių sistemų plėtojimą ir veikimą. Bendras biudžetas - 270 mln. EUR Didelė siūlomo...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Programa "Europos horizontas" /

Horizon Europe
Siūloma programa „Europos horizontas“ yra plačiausio iki šiol užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ji padės toliau didinti Europos mokslinę kompetenciją Europos mokslinių tyrimų tarybos veiksmais ir programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendijomis bei mainų programomis ir remsis Jungtinio tyrimų centro (JRC) teikiamomis mokslinėmis konsultacijomis, technine parama ir tiksliniais moksliniais tyrimais. Be to, ji suteiks naują, platesnį užmojį ES finansavimui ir didins jo poveikį mokslui, ekonomikai ir visuomenei. Programa sudaryta iš 3 veiklos sričių: * Atvirasis mokslas“- bus užtikrinamas nuoseklus programos „Horizontas 2020“ tęstinumas, teikiant...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Skaitmeninės Europos programa /

Digital Europe programme
Bendrasis Programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant Programą bus: * sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo, * užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje. Naujoji Skaitmeninės Europos programa padės formuoti ir remti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją. Šia programa bus skatinamos pažangios investicijos į superkompiuteriją, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir aukšto lygio...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

ES Kosmoso programa /

EU Space programme / SpaceEU
Programos tikslai: * Užtikrinti, kad ES ir toliau būtų pasaulio lydere kosmoso srityje; * Skatinti stiprią ir inovatyvią kosmoso pramonę; * Išsaugoti ES savarankišką, patikimą ir ekonomiškai efektyvią prieigą prie kosmoso; * Sukurti bendrą ir supaprastintą valdymo sistemą. Programos biudžetas preliminariai paskirstytas taip: (a) GALILEO ir EGNOS: [9,7] mlrd. EUR; (b) „Copernicus“: [5,8] mlrd. EUR; (c) SSA/GOVSATCOM: [0,5] mlrd. EUR. Kosmoso programa neapima mokslinių tyrimų, kuriems taikoma ES 9-oji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ Bendras biudžetas - 16 mlrd. EUR
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Jūrų reikalų ir Žuvininkystės fondas /

Maritime and Fisheries Fund / MFF
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) remia tvarius ES žuvininkystės bei jūrų sektorius ir ES kaip tarptautinės lyderės vaidmenį tausaus vandenynų valdymo srityje. Po 2020 m. didžiausias dėmesys skiriamas keturiems prioritetams: * skatinti darnią žuvininkystę ir jūrų biologinių išteklių išsaugojimą; * prisidėti prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje remiant darnų ir konkurencingą akvakultūrą ir rinkas; * sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos augimui ir skatinti pakrančių bendruomenių gerovę; * sustiprinti tarptautinį vandenynų valdymą ir sudaryti sąlygas užtikrinti jūrų ir vandenynų saugą, saugumą, švarą ir tvarų valdymą. Bendras biudžetas -...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
Sustiprinta programa LIFE atliks svarbų vaidmenį didinant investicijas į klimato politikos veiksmus ir švarią energiją visoje Europoje. Naujasis stimulas efektyvaus energijos vartojimo ir nedidelės apimties atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų srityse padės piliečiams ir bendrovėms per konkrečius praktinius projektus tapti perėjimo prie mažataršės ekonomikos skatintojais. Sudaro 4 paprogramės: * Gamta ir biologinė įvairovė (2,15 mlrd. EUR); * Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė (1,35 mlrd. EUR); * Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas (950 mln. EUR); * Perėjimas prie švarios energijjos (1 mlrd. EUR). Programa LIFE bus remiamos nedidelio masto inovacijos, kurios...
Atrankos būdas Konkursas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) /

Connecting Europe Facility / CEF
Priemonės lėšomis bus remiami ES ir jos regionus sujungsiančios infrastruktūros projektai. Taippat bus siekiama geriau integruoti transporto, energetikos ir skaitmeninių technologijų sektorius, kad kuo sparčiau vyktų ES ekonomikos skaitmeninimas ir mažėtų jos priklausomybė nuo iškastinio kuro. Nustatytos 3 investicijų kryptys : * Transportas. Strateginiams transporto projektams finansuoti numatyta skirti 30,6 mlrd. EUR, * Energetika. EITP padės baigti kurti energetikos sąjungą ir parems Europos perėjimą prie švarios energijos, tam skirta 8,7 mlrd. EUR * Skaitmeninės technologijos. Iš skirto 3 mlrd. EUR EITP biudžeto bus finansuojama skaitmeninio ryšio infrastruktūra. EITP ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09
Viso įrašų: 100
Rodyti po:
« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05