Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos gynybos fondas /

EU Defence fund / EDF
Fondo tikslas – veikti kaip novatoriškos ir konkurencingos pramoninės ir mokslinės bazės katalizatorius ir gebėti tenkinti Europos gynybos reikmes, naudojantis moderniausiomis ir visapusiškai sąveikiomis technologijomis ir įranga. Europos gynybos fondas prisidės prie Europos strateginės autonomijos piliečių apsaugos ir gynybos srityje. Jis koordinuos, papildys ir didins nacionalines investicijas gynybos srityje. Fondas skatins valstybių narių bendradarbiavimą gaminant modernias ir sąveikias gynybos technologijas ir įrangą. Fondas skatins mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą bendruose projektuose ir novatoriškų sprendimų proveržį. Fondo biudžeto lėšos bus skiriamos : - Naujų...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programa /

Ignalina Nuclear Decommissioning Assistance programme / INPP
Ignalinos programa siekiama padėti Lietuvai spręsti su Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimu susijusius radiacinės saugos uždavinius. IAE yra du didelės galios kanalinio tipo reaktoriai (RBMK-1500), tokie pat, kaip Černobylyje. Nutraukiant šios elektrinės eksploatavimą prisidedama prie didesnės branduolinės saugos regione ir visoje ES. Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas, tęsti eksploatavimo nutraukimo saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus ir skleisti sukauptas žinias ES suinteresuotosioms šalims. EK Siūlomas Lietuvos biudžetas - 552 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centro finansavimas /

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
ES ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras vykdo verslo rėmimo veiklą, pavyzdžiui, vadovų mokymo kursus, grupių misijas, informacinius seminarus, tyrimus, studentų įdarbinimo programas, verslo forumą, informacijos ir pagalbos tarnybą, taip pat įvairias kitas paslaugas, skirtas padėti suburti Europos ir Japonijos verslininkus. Centro misija: - skatinti visų formų Japonijos ir ES pramonės, prekybos ir investicijų bendradarbiavimą; - stiprinti Europos ir Japonijos pramonės sistemų technologines galimybes ir konkurencingumą. ES ir Japonijos centras vykdo savo veiklą atsižvelgdamas į Japonijos ir ES valdžios institucijų prioritetus ir pramonės poreikius.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2022-01-31

ES humanitarinės pagalbos priemonė /

EU Humanitarian Aid Facility
Priemonės ištekliais teikiama ES pagalba, siekiant gelbėti ir išsaugoti gyvybes, užkirsti kelią žmonių kančioms bei jas palengvinti. Remdamasi tarptautiniais humanitariniais principais, šios priemonės lėšomis ES teikia poreikiais pagrįstą humanitarinę pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo žmonių sukeltų krizių ir gamtinių nelaimių, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai pažeidžiamoms nukentėjusių grupėms. Tais atvejais, kai finansavimo pagal kitas humanitarinei pagalbai skirtas programas neužtenka, gali būti pasitelkiamas "Neatidėliotinos pagalbos rezervas" (speciali priemonė - "rescEU") , kuri taikoma reaguojant į ekstremaliąsias situacijas ir katastrofas Europos Sąjungoje ir už jos ribų....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Muitinės programa /

Customs programme
Programa „Muitinė“ remiamas elektroninis muitinių visoje Europoje susietumas . Ja stiprinamas bendrosios rinkos, kurioje prekės gali laisvai judėti, vientisumas ir apsaugomi Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniai bei ekonominiai interesai. Mutinių bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas bus jungiami į dvi grupes: - grupę, apimančią žmogiškuosius išteklių tinklus bei kompetencijos stiprinimo veiksmus, - grupę apimančią informacinių technologijų (IT) pajėgumų didinimą. Pirmosios grupės priemonėmis bus racionalizuotas valstybių narių ir kitų programoje dalyvaujančių šalių keitimasis gerosios patirties pavyzdžiais, konkretų dėmesį skiriant projektais pagrįstam, struktūriškam...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos teritorinio bendradarbiavimo programa /

Interreg Europe programme / INTERREG
Programos, įgyvendinamos pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą (INTERREG), kuriose dalyvauja keletas valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių, pasižymi tam tikra specifika. Tarpregioninis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas 2021-2027 m. bus supaprastinamas, suteikiant naują galimybę regionui dalį jam skirtų asignavimų panaudoti bet kurioje Europos dalyje vykdomiems projektams finansuoti bendrai su kitais regionais. Naujosios kartos tarpregioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo (INTERREG) programos padės valstybėms narėms pašalinti tarpvalstybines kliūtis ir vystyti bendras paslaugas. Komisija siūlo parengti naują pasienio regionams ir valstybėms narėms,...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Nepaskelbta
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2021-07-28

Programa "InvestEU" /

InvestEU programme / IvestEU
Programoje „InvestEU“ į vieną vietą bus sutelkta daugybė šiuo metu naudojamų ES finansinių priemonių ir bus platesniu mastu taikomas sėkmingas Investicijų plano Europai (dar vadinamo "Junckerio planu") modelis. Vykdydama programą „InvestEU“ Komisija toliau skatins investicijas, inovacijas ir darbo vietų kūrimą ir planuoja sutelkti apie 650 mlrd. EUR papildomų investicijų. „InvestEU“ remiamos 4 skirtingos politikos sritys, daugiausia dėmesio skiriant toms, kuriose ES gali sukurti daugiausia pridėtinės vertės, teikdama biudžeto garantiją privačioms investicijoms pritraukti: - Tvari infrastruktūra. Projektų, susijusių su tvaria energetika, skaitmeniniu junglumu, transportu, žiedine...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Paskola, Garantijos, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas /

Asylum, Migration and Integration Fund / AMIF
Fondas padės užtikrinti, kad ES toliau vykdytų savo įsipareigojimus tiems, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kad būtų lengviau grąžinti tuos asmenis, kurie neturi teisės būti ES, ir priimti sprendimus, kuriais vietoj neteisėtų ir nevaldomų srautų būtų kuriami saugūs ir gerai valdomi migracijos keliai. Fondo lėšomis taip pat bus finansuojama asmenų, grąžintų į ES nepriklausančias šalis, reintegracija. Didžioji lėšų dalis numatyta ilgalaikio finansavimo valstybių narių migracijos valdymui paremti, atsižvelgiant į jų poreikius. Visos valstybės narės gaus fiksuotą sumą, o likusioji dalis bus paskirstyta įvertinus patiriamą spaudimą ir atsižvelgus į paramos dalis prieglobsčio (30...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos regioninės plėtros fondas /

European Regional Development Fund / ERDF
Remiami ES prioritetai, įskaitant struktūrines darbo rinkos reformas, transporto, aplinkos, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, energetikos, švietimo ir socialinės politikos sritis bei programas, taip pat administracinį modernizavimą. Stiprinamas sanglaudos politikos miesto aspektas – 6 proc. ERPF lėšų bus skirta tvariai miestų plėtrai, taip pat parengta nauja miesto valdžios institucijoms skirta miestų tinklo ir pajėgumų stiprinimo programa – Europos miestų iniciatyva. Tarpregioninis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas supaprastinamas suteikiant naują galimybę regionui dalį jam skirtų asignavimų panaudoti bet kurioje Europos dalyje vykdomiems projektams finansuoti...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Programa "Europos horizontas" /

Horizon Europe / HORIZON
Programa „Europos horizontas“ yra plačiausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ji padės toliau didinti Europos mokslinę kompetenciją Europos mokslinių tyrimų tarybos veiksmais ir programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendijomis bei mainų programomis ir remsis Jungtinio tyrimų centro (JRC) teikiamomis mokslinėmis konsultacijomis, technine parama ir tiksliniais moksliniais tyrimais. Be to, ji suteiks naują, platesnį užmojį ES finansavimui ir didins jo poveikį mokslui, ekonomikai ir visuomenei. Programa sudaryta iš 3 veiklos sričių: Atvirasis mokslas - bus užtikrinamas nuoseklus programos „Horizontas 2020“ tęstinumas, teikiant paramą pažangiam mokslui;...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05