Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Jūrų reikalų ir Žuvininkystės fondas /

European Maritime and Fisheries Fund / EMFAF
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) tikslas – skatinti Europos Sąjungos bendrosios žvejybos politikos ir integruotos jūrų politikos įgyvendinimą, subalansuotą ir integracinę žvejybos ir akvakultūros regionų teritorinę plėtrą, konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą. Po 2020 m. didžiausias dėmesys skiriamas keturiems prioritetams: - skatinti darnią žuvininkystę ir jūrų biologinių išteklių išsaugojimą; - prisidėti prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje remiant darnų ir konkurencingą akvakultūrą ir rinkas; - sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos augimui ir skatinti...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
Sustiprinta programa LIFE atliks svarbų vaidmenį didinant investicijas į klimato politikos veiksmus ir švarią energiją visoje Europoje. Naujasis stimulas efektyvaus energijos vartojimo ir nedidelės apimties atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų srityse padės piliečiams ir bendrovėms per konkrečius praktinius projektus tapti perėjimo prie mažataršės ekonomikos skatintojais. Sudaro 4 paprogramės: Gamta ir biologinė įvairovė (2,15 mlrd. EUR); Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė (1,35 mlrd. EUR); Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas (950 mln. EUR); Perėjimas prie švarios energijjos (1 mlrd. EUR). Programa LIFE bus remiamos nedidelio masto inovacijos, kurios...
Atrankos būdas Konkursas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Euro apsaugos nuo padirbinėjimo programa /

Protection of the Euro Against Counterfeiting (Pericles IV) / PERICLES
Pericles IV – mainų, pagalbos ir mokymo specialioji programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo ES lygmeniu. Ja yra tęsiamos ankstesnės programos "Pericles 2020" veiklos. Tikslas - užkirsti kelią euro padirbinėjimui bei susijusiam sukčiavimui ir su tuo kovoti, taip didinant ES ekonomikos konkurencingumą ir apsaugant viešųjų finansų tvarumą. Konkretus programos tikslas - apsaugoti eurų banknotus ir monetas nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo remiant bei papildant valstybių narių priemones ir padedant kompetentingoms nacionalinėms bei Sąjungos institucijoms plėtoti glaudų ir reguliarų bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi tarpusavyje ir su Komisija, taip pat...
Atrankos būdas Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos socialinis fondas plius /

European Social Fund plus / ESF+
„Europos socialinis fondas +“ bus pagrindinė ES finansinė priemonė, padėsianti įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus, skatinant darbo vietų kūrimą, kuriant teisingą bei socialiai įsitraukusią visuomenę. Fondas taip pat suteiks trukstamus resursus šalių- narių visuomenėms ir ekonomikoms atsigaunant po koronaviruso krizės. Tai nauja patobulinta ankstesnio Europos socialinio fondo versija, sukurta sujungus ankstesnius instrumentus: Europos socialinį fondą, Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF), Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) ir ES sveikatos programą. Fondo tikslai: -...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos Solidarumo korpuso programa /

EU Solidarity Corps / ESC
Europos solidarumo korpusui ES 2021-27 m. biudžete numatyti virš 1 mlrd. EUR. Solidarumo veikloje galės dalyvauti ne mažiau kaip 350 tūkst. jaunuolių. Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas tampa Europos Solidarumo korpuso dalimi, kaip būsimų savanorių atrankos ir apmokymo priemonė. Pagrindinis tikslas- stiprinti jaunimo ir organizacijų dalyvavimą, užtikrinant prieinamą ir kokybišką solidarumo veiklą. Sudaro dvi paprogramės: - Jaunimo dalyvavimas solidarumo veikloje sprendžiant visuomenės uždavinius; - Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas Europos solidarumo korpusas suteiks jaunuoliams lengvai prieinamą galimybę savanoriauti, stažuotis arba...
Atrankos būdas Nepaskelbta
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Teisingumo programa /

Justice programme / JUST
Naująja Teisingumo programa bus remiamas tolesnis Europos teisingumo erdvės kūrimas remiantis Sąjungos vertybėmis, teisine valstybe, tarpusavio pripažinimu ir pasitikėjimu, visų pirma sudarant palankesnes sąlygas kreiptis į teismą ir skatinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumą. Bendras biudžetas - 305 mln. EUR
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos investicijų stabilizavimo priemonė /

European Investment Stabilisation Function / EISF
Europos investicijų stabilizavimo priemonė padės išlaikyti viešųjų investicijų lygį esant stipriems asimetriniams sukrėtimams, kad būtų išsaugotas stabilumas ir sudarytos geresnės ekonomikos atsigavimo sąlygos. Ši priemonė: Papildys esamas ES ir nacionalines priemones sukrėtimams absorbuoti; Prisidės prie makroekonominio ir finansinio stabilumo; Galės būti panaudota automatiškai ir skubiai, esant stipriems asimetriniams sukrėtimams, kai pasiekiami iš anksto nustatyti parametrai; Padės išlaikyti patikimą fiskalinę politiką ir maksimaliai sumažins neatsakingo elgesio riziką, nes taikomi iš anksto nustatyti tinkamumo kriterijai; Galės būti panaudota euro zonos valstybėms narėms ir...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Paskola
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Programa "Kūrybiška Europa" /

Creative Europe programme / CRE
Pagrindinis programos „Kūrybiška Europa“ tikslas yra skatinti, stiprinti ir saugoti Europos kultūros ir kalbų įvairovę, kultūros paveldą ir kūrybiškumą. Sudaro 3 paprogramės: „Kultūra“ - Europos kultūros ir kūrybos sektoriams skatinti ; "MEDIA" - Europos garso ir vaizdo pramonei remti ; "Tarpsektorinė paprogramė" veiksmams, apimantiems garso ir vaizdo bei kitus kultūros ir kūrybos sektorius, remti . Kultūros ir kūrybos sektoriai visapusiškai prisideda prie Sąjungos ekonomikos vystymosi, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, todėl jie labai svarbūs Europos ateičiai. Bendras biudžetas – 2,44 mlrd. EUR.
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Erasmus plius /

Erasmus plus / ERASMUS+
Bendrasis Programos tikslas – švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos ir europinės tapatybės stiprinimo. Konkretūs tikslai : - skatinti asmenų judumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir švietimo ir mokymo politikos lygmeniu; - skatinti jaunimo judumą neformaliojo mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir jaunimo politikos lygmeniu; - skatinti...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas /

EU Global Adjustment Fund / EGF
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) teikiama parama žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos, pavyzdžiui, kai uždaroma didelė bendrovė arba gamykla perkeliama už ES ribų, arba dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės. Pagrindinis EGF tikslas – palengvinti darbuotojų reintegraciją į darbo rinką nuo rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose. Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
« 1 2 3 4 5
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05