Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje /

European Cooperation in Science and Technology programme / COST
Europos šalių bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje pagrindinis tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą, generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus, ypač keletą mokslo sričių apimančius, tarptautinius tinklus.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Periklio programa /

Pericles 2020
Periklio programa – Bendrijos mainų, paramos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo klastojimo. Ji skirta remti ir papildyti priemones, kurių imasi valstybės narės, bei numatytas jau esančiose bendrose programose, skirtose euro apsaugai nuo klastojimo.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimai /

Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens / ISA2
Programos tikslai: * Plėtoti, palaikyti ir skatinti visapusišką ES sąveikos metodą, siekiant panaikinti susiskaidymą; * Palengvinti veiksmingą ir veiksmingą elektroninę tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką tarp Europos viešojo administravimo institucijų ir tarp Europos viešojo administravimo institucijų bei įmonių ir piliečių; * Prisidėti prie veiksmingesnio, paprastesnio ir vartotojui patogesnio e. Administravimo plėtojimo nacionaliniu, regioniniu ir vietos valdžios lygmenimis; * Nustatyti, sukurti ir įgyvendinti sąveikumo sprendimus, kuriais remiama ES politika ir veikla; * Palengvinti Europos viešojo administravimo institucijų pakartotinį naudojimąsi sąveika.
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Heraklio III programa /

Hercule III
Programa „Hercule III“ remiami veiksmai, kuriais kovojama su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančia neteisėta veikla. 2014 m. patvirtinta programa prisideda prie valstybių narių muitinės ir policijos pajėgų operacijų tobulinimo bei administracinių gebėjimų stiprinimo. Šiomis priemonėmis Komisija padeda performuoti kovos su sukčiavimu politiką ES lygmeniu.
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Muitinė 2020 /

Customs 2020
Bendras programos tikslas yra remti muitų sąjungos veikimą ir modernizavimą siekiant stiprinti vidaus rinką vykdant dalyvaujančių šalių, jų muitinių ir pareigūnų bendradarbiavimą. Svarbiausi programos veiklos tikslai: * remti Sąjungos teisės aktų ir politikos muitinės srityje rengimą, darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą; * plėtoti, tobulinti, eksploatuoti ir remti muitinėms skirtas Europos informacines sistemas; * nustatyti, plėtoti bei taikyti geriausią darbo praktiką ir administracines procedūras bei jomis dalytis, visų pirma atlikus lyginamąją analizę; * gerinti muitinės pareigūnų gebėjimus ir kompetenciją; * gerinti muitinių ir tarptautinių organizacijų, trečiųjų...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Atnaujinta 2018-04-03

Europos Sąjungos solidarumo fondas /

European Union Solidarity Fund / EUSF
Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) įsteigtas siekiant reaguoti į dideles gaivalines nelaimes ir išreikšti Europos solidarumą nelaimės ištiktiems Europos regionams. Fondas buvo sukurtas kaip reakcija į didelius potvynius Vidurio Europoje 2002 m. vasarą. Nuo tada jis buvo naudojamas siekiant padengti gamtinių nelaimių, apimančių įvairius įvykius, įskaitant potvynius, miškų gaisrus, žemės drebėjimus, audras ir sausras, nuostolius. Tikslai: * skubi pagalba nuo gamtinės nelaimės nukentėjusiose vietovėse atstatant esminę infrastruktūrą, tenkinančią būtiniausius žmonių poreikius; * finansinis prisidėjimas prie nukentėjusios šalies patirtų nuostolių padengimo, kompensuojant dalį...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Vartotojų programa 2014-2020 /

Consumer Programme 2014-2020 / CP
Programos bendras tikslas – įgyvendinant bendrą pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, suteikti galių vartotojams ir užtikrinti centrinį vartotojų vaidmenį vieningoje ES vidaus rinkoje. Programos tikslo siekiama padedant užtikrinti vartotojų sveikatos, saugos ir teisinių bei ekonominių interesų apsaugą, taip pat skatinant vartotojų teisę į informaciją, švietimą ir būti organizuotais, kad būtų apsaugoti jų interesai ir vartotojų interesų apsauga būtų įtraukiama į kitų sričių politiką.
Atrankos būdas Konkursas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa /

Employment and Social Innovation Programme / EaSI
Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programa tai Europos finansinė priemonė, kurią tiesiogiai valdo Europos Komisija, siekdama remti užimtumą, socialinę politiką ir darbuotojų judumą visoje ES. EaSI finansavimas skirtas išbandyti reformų idėjas vietoje, jas įvertinti, o geriausias – pritaikyti visose valstybėse narėse. EaSI esmė yra socialinės inovacijos, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui. EaSI jungia tris ES programas, kurios 2007–2013 m. buvo vykdomos atskirai: * PROGRESS (Užimtumo ir socialinio solidarumo programa), kuri rėmė ES užimtumo, socialinės įtraukties, socialinės apsaugos, darbo sąlygų, kovos su diskriminacija ir lyčių lygybės politikos plėtrą ir koordinavimą (61...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Paskola, Garantijos
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Šiaurės šalių ministrų tarybos programos /

Nordic Council of Ministers programmes
Šiaurės ministrų taryba (įsteigta 1971 m.) yra Šiaurės šalių tarpvyriausybinio bendradarbiavimo forumas. Šiaurės ministrų tarybos užduotis - užtikrinti geresnį Šiaurės šalių bendradarbiavimą, propaguoti šiaurietišką identitetą ir darbuotis Šiaurės šalių interesų labui. Numatydami bendrus darbo tikslus, Šiaurės šalių bendradarbiavimo ministrai pagrindinį dėmesį skyrė inovacijoms ir švietimui, gerovės politikai ir kultūrai, aplinkosaugai/taupiam išteklių panaudojimui ir bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis ir regionais. Šiaurės šalių ministrų tarybos programas sudaro: * Šiaurės šalių kultūros fondas, * Rėmimo programa žiniasklaidos turiniui tautinių bendrijų kalbmoms...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

TATENA Techninio bendradarbiavimo programa /

IAEA Technical cooperation programme
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parama, teikiama per nacionalinius projektus, padeda Lietuvos branduolinės saugos specialistams tobulinti savo techninės srities žinias, susipažinti su aktualiausiais tarptautiniais branduolinės saugos reikalavimais bei gerąja kitų šalių praktika.
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03
Viso įrašų: 53
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05