Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Fiskalis 2020 /

Fiscalis 2020
Bendrasis programos tikslas - gerinti tinkamą mokesčių sistemų veikimą vidaus rinkoje, stiprinant dalyvaujančių šalių, jų mokesčių administracijų ir pareigūnų bendradarbiavimą. Konkretus programos tikslas- remti kovą su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Veiklos tikslai: * įgyvendinti, tobulinti, eksploatuoti ir remti mokesčiams skirtą Europos informacinę sistemą; * remti administracinių procedūrų tobulinimą ir keitimąsi geriausiais administracinės praktikos pavyzdžiais; * remti administracinio bendradarbiavimo veiklą; * gerinti mokesčių pareigūnų gebėjimus ir kompetenciją; * didinti supratimą apie Europos Sąjungos mokesčių...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Teisių, lygybės ir pilietybės programa /

Rights, Equality and Citizenship Programme / REC
Teisių, lygybės ir pilietybės programa gina ES teisės aktų žmonėms suteiktas teises ir laisves. Programos tikslai: * skatinti nediskriminavimą; * kovoti su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitomis netolerancijos formomis; * remti neįgaliųjų teises; * skatinti lyčių lygybę ir visapusišką taikymą visose gyvenimo srityse; * užkirsti kelią smurtui prieš vaikus, jaunimą, moteris ir kitas rizikos grupes; * remti vaikų teises; * užtikrinti asmens duomenų apsaugą ES; * remti ir užtikrinti ES pilietinių teisių įgyvendinimą; * stiprinti vartotojų teises.
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Kūrybiška Europa /

Creative Europe programme
„Kūrybiška Europa 2014-2020" yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programą sudaro paprogramė „Kultūra", pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, ir paprogramė MEDIA, pagal kurią finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius. Programa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę bei puoselėja Europos kultūrinį turtingumą, prisideda siekiant Europos tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, padeda kultūros ir kūrybos sektoriams prisitaikyti prie skaitmeninės eros pokyčių ir globalizacijos, atveria...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje /

European Cooperation in Science and Technology programme / COST
Europos šalių bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje pagrindinis tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą, generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus, ypač keletą mokslo sričių apimančius, tarptautinius tinklus.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Periklio programa /

Pericles 2020
Periklio programa – Bendrijos mainų, paramos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo klastojimo. Ji skirta remti ir papildyti priemones, kurių imasi valstybės narės, bei numatytas jau esančiose bendrose programose, skirtose euro apsaugai nuo klastojimo.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimai /

Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens / ISA2
Programos tikslai: * Plėtoti, palaikyti ir skatinti visapusišką ES sąveikos metodą, siekiant panaikinti susiskaidymą; * Palengvinti veiksmingą ir veiksmingą elektroninę tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką tarp Europos viešojo administravimo institucijų ir tarp Europos viešojo administravimo institucijų bei įmonių ir piliečių; * Prisidėti prie veiksmingesnio, paprastesnio ir vartotojui patogesnio e. Administravimo plėtojimo nacionaliniu, regioniniu ir vietos valdžios lygmenimis; * Nustatyti, sukurti ir įgyvendinti sąveikumo sprendimus, kuriais remiama ES politika ir veikla; * Palengvinti Europos viešojo administravimo institucijų pakartotinį naudojimąsi sąveika.
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Heraklio III programa /

Hercule III
Programa „Hercule III“ remiami veiksmai, kuriais kovojama su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančia neteisėta veikla. 2014 m. patvirtinta programa prisideda prie valstybių narių muitinės ir policijos pajėgų operacijų tobulinimo bei administracinių gebėjimų stiprinimo. Šiomis priemonėmis Komisija padeda performuoti kovos su sukčiavimu politiką ES lygmeniu.
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Muitinė 2020 /

Customs 2020
Bendras programos tikslas yra remti muitų sąjungos veikimą ir modernizavimą siekiant stiprinti vidaus rinką vykdant dalyvaujančių šalių, jų muitinių ir pareigūnų bendradarbiavimą. Svarbiausi programos veiklos tikslai: * remti Sąjungos teisės aktų ir politikos muitinės srityje rengimą, darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą; * plėtoti, tobulinti, eksploatuoti ir remti muitinėms skirtas Europos informacines sistemas; * nustatyti, plėtoti bei taikyti geriausią darbo praktiką ir administracines procedūras bei jomis dalytis, visų pirma atlikus lyginamąją analizę; * gerinti muitinės pareigūnų gebėjimus ir kompetenciją; * gerinti muitinių ir tarptautinių organizacijų, trečiųjų...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Atnaujinta 2018-04-03

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas /

Asylum, Migration and Integration Fund / AMIF
Tikslas- Prisidėti prie Europos Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos AMIF tikslinė grupė, į kurią turi būti nukreiptos projektų veiklos ir investicijos, yra trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie kreipėsi dėl prieglobsčio Lietuvoje, prieglobstį gavę užsieniečiai, trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Lietuvoje (turintys leidimus gyventi), trečiųjų šalių piliečiai pasirinkę savanorišką grįžimą į savo kilmės šalį arba kuriems taikomos priverstinio grąžinimo priemonės. Bendras AMIF biudžetas - 3,137 mlrd. EUR. Lietuvai projektams...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-04-03

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
LIFE programa yra ES aplinkos ir klimato veiksmų finansavimo priemonė. Bendrasis LIFE tikslas yra prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos bei teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir tobulinimo. 2014-2020 m. LIFE prioritetai: * naujo kovos su klimato kaita veiksmų paprogramio sukūrimas; * aiškesnis daugiamečių darbo programų, priimtų pasitarus su valstybėmis narėmis, prioritetų nustatymas; * naujos galimybės platesniu mastu įgyvendinti programas per integruotus projektus, kurie gali padėti sutelkti kitas ES, nacionalines ir privačias lėšas, skirtas aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita tikslams įgyvendinti. LIFE programą sudaro dvi paprogramės – Aplinkos (2,59...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03
Viso įrašų: 53
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05