Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Techninės pagalbos instrumentas /

Technical Support instrument / TSI
Techninės pagalbos instrumentas yra 2021–2027 m. Daugiametės finansinės programos (DFP) ir Europos atkūrimo plano dalis. Jo pagrindinis tikslas yra skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, remiant valstybių narių pastangas įgyvendinti reformas. Instrumento lėšomis teikiama ekspertinė parama šalims narėms, siekiančioms pasirengti svarbius reformų paketus. Pačios reformos (jų įgyvendinimas) nėra finansuojamos šiuo instrumentu. Jos gali būti finansuojamos nacionalinėmis priemonėmis arba ES priemonėmis, tokiomis kaip "Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė" (RRF) arba „Teisingos pertvarkos fondas“ (JTF). Instrumentas remiasi pirmtakės -...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

ES kovos su sukčiavimu programa /

EU Anti Fraud programme / HERCULE IV
ES kovos su sukčiavimu programos bendrieji tikslai yra šie: - ginti Europos Sąjungos finansinius interesus remiant kovos su pažeidimais, sukčiavimu ir korupcija veiksmus, darančius įtaką ES biudžetui; - remti ES valstybių narių atsakingų administracinių institucijų teikiamą tarpusavio pagalbą; - užtikrinti teisingą muitų ir žemės ūkio įstatymų taikymą, remiant ES valstybių narių atsakingų administracinių institucijų ir Europos Komisijos bendradarbiavimą. Lyginant su ankstesniąja Hercule III programa, ši atnaujinta 2 naujomis veiklomis, kurias ES kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) jau įgyvendina: - kovos su sukčiavimu informacinės sistemos (AFIS), kuri remia operatyvinę veiklą,...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Pilotinių projektų ir parengiamųjų veiksmų programa /

Pilot projects and Preparatory actions programme / PPPA
Finansinis instrumentas ES parlamento nariams, naujų politinių iniciatyvų bandomiesiems veiksmams finansuoti. Pilotinis projektas - tai eksperimentinio pobūdžio iniciatyva, sukurta išbandyti politinių veiksmų naudingumą ir galimybes. Parengiamasis veiksmas paprastai yra sėkmingo pilotiniop projekto tęsinys, skirtas transformuoti politinius veiksmus į ES politikas, programas, teisės aktus ir pan. Metinis programos biudžetas -iki 140 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2021-07-28

Vidurinės Azijos teisės viršenybės programa /

Central Asia Rule of Law / CA TAEC
Europos Sąjunga skyrė finansavimą šiai programai, kurią pagal delegavimo sutartį įgyvenins Europos Taryba nuo 2020 iki 2023 metų. Jos tikslas - sukurti bendrą ES ir Centrinės Azijos valstybių teisinę erdvę, stiprinti žmogaus teisių apsaugą, remti kovoti su korupcija ir skatinti skaidrumą bei kovą su ekonominiais nusikaltimais. Tai apims teisėsaugos ir kitų pareigūnų švietimą, siekiant pagerinti vyriausybinių įstaigų darbą. Programos biudžetas - 4,189 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2024
Atnaujinta 2022-01-31

Vidaus saugumo fondas /

Internal security fund / ISF
Naujasis Vidaus sienų fondas (VSF) yra finansavimo priemonė, kuri turėtų padėti užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungoje, visų pirma kovojant su terorizmu ir radikalizacija, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais, padedant nusikaltimų aukoms ir jas apsaugant. Pagrindiniai tikslai: - aktyviau keistis informacija tarp ES teisėsaugos institucijų; - intensyvinti tarpvalstybines bendras operacijas; - stiprinti kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo pajėgumus Siekiant užtikrinti geresnį ir labiau integruotą ES išorės sienų valdymą, Sienų valdymo ir vizų priemonė buvo perkelta iš Vidaus saugumo fondo į naująjį Integruotą sienų valdymo fondą....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Pasirengimo narystei paramos priemonė /

Pre-accession assistance programme / IPA III
Teikiant pasirengimo narystei paramą remiamos ES šalių kandidačių ir potencialių kandidačių pastangos priimti ir įgyvendinti pagrindines politines, institucines, socialines ir ekonomines reformas, siekiant laikytis ES vertybių ir laipsniškai prisiderinti prie ES taisyklių, standartų ir politikos. Pažanga rengiantis narystei priklauso nuo to, kaip kiekviena paraišką pateikusi valstybė laikosi Sąjungos vertybių, ir nuo jos gebėjimo įgyvendinti būtinas reformas, kad suderintų savo politinių, institucinių, teisinių, administracinių ir ekonominių sistemų veikimą su Sąjungoje taikomomis taisyklėmis, standartais, politika ir praktika. Bendras biudžetas -14,16 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Sveikatos programa /

EU4Health
„EU4Health“ yra ES atsakas į COVID-19 poveikį medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams, pacientams ir sveikatos sistemoms Europoje. Naujoji programa sukurs prielaidas stipresnei, sveikesnei ir atsparesnei sveikatos sąjungai. „EU4Health“ yra didžiausia visų laikų sveikatos programa ir per septynerius metus Investuos daugiau nei 5 mlrd. Eurų sveikatos stiprinimui Sąjungoje. Programa padidins pažeidžiamų grupių galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat didins vaistų bei medicinos prietaisų prieinamumą visiems piliečiams. Programa reikšmingai prisidės kovojant su tokiais iššūkiais kaip vėžys, atsparios antimikrobiniams vaistams infekcijos bei mažėjančiais...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Lietuvių fondas /

Lithuanian foundation / LF
Lietuvių Fondas yra JAV Ilinojaus valstijoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių Fondo nariai savo įnašais ir palikimais yra suformavę pagrindinį Lietuvių Fondo kapitalą. Fondas investuoja savo pagrindinį kapitalą į akcijas, bendrovių obligacijas, indėlius ir nekilnojamąjį turtą. Iš šių investicijų gaunamas pelnas yra skiriamas lietuviškai veiklai remti ir įgyvendinti Lietuvių Fondo tikslus. Pagrindinis Lietuvių Fondo tikslas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2022-01-31

Teisingos pertvarkos fondas /

Just Transition Fund / JTF
Teisingos pertvarkos fondas (TPF) yra vienas iš Teisingos pertvarkos mechanizmo, skirto perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, elementų. TPF tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus. TPF remiamais veiksmais bus tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2023
Atnaujinta 2022-01-31

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė /

Financial Suport for Border Management and Visa / BMVI
Ši finansinė priemonė yra viena iš sudėtininių naujojo Integruoto sienų valdymo fondo dalių. Sienų valdymo ir vizų priemonės tikslai : - remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir juos identifikuoti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus; - remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą ir užkirsti kelią migracijos bei saugumo...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
1 2 3 4 5 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05