Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Skaitmeninės Europos programa

Finansavimo formaDotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusNaujos technologijos, Telekomunikacijos / ryšių infrastruktūra
Finansuojamos veiklosMokymai, Nauji produktai ir paslaugos, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Galimų pareiškėjų tipaiViešieji ir privatūs juridiniai asmenys, Aukštojo mokslo įstaigos, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
Priemonės metai2021-2027

Bendrasis Programos tikslas - spartinti ES skaitmeninį atsigavimą, auginti ES strateginius skaitmeninius pajėgumus ir spartinti plataus masto skaitmeninių technologijų diegimą, kuriomis galėtų naudotis ES piliečiai, įmonės ir viešojo administravimo institucijos.
Įgyvendinant Programą bus:
- sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo,
- užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje.
Naujoji Skaitmeninės Europos programa padės formuoti ir remti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją.
Šia programa bus skatinamos pažangios investicijos į superkompiuteriją, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius.


Bendras biudžetas - 7,5 mlrd. EUR

Administruojančios institucijos

Europos Komisija (EK)

Koordinuoja Lietuvoje

NEPASKELBTA

Ekspertinis vertinimas

Programa bus praktiškai įgyvendinama vykdant daugiametes darbo programas, apimančias vieną ar daugiau iš penkių veiklos sričių. Tai apims bendrą finansavimą su valstybėmis narėmis, o prireikus – ir su privačiuoju sektoriumi. Bendro finansavimo norma bus nustatyta darbo programose. Darbo programose taip pat bus nustatyti pagal Skaitmeninės Europos programą vykdomiems veiksmams taikomi tinkamumo kriterijai.
Itin našaus skaičiavimo srityje planuojama steigti Europos našiosios kompiuterijos bendrąją įmonę, kuri koordinuotų nacionalines ir Europos Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkiant išteklius iš viešųjų ir privačiųjų fondų.
Su veikla dirbtinio intelekto srityje susiję bendri viešieji pirkimai turėtų būti finansuojami arba dotacijos turėtų būti skiriamos tiesioginio valdymo būdu.
Su kibernetiniu saugumu susijusi veikla turėtų būti įgyvendinama tiesioginio arba netiesioginio valdymo būdu.
Finansavimas aukšto lygio skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti būtų teikiamas per Europos skaitmeninių inovacijų centrus (ESIC) ir per atitinkamus kompetencijos centrus.
Su skaitmenine transformacija viešojo intereso srityse susijęs finansavimas būtų skiriamas tiesioginio valdymo būdu. Europos Komisijos valdymas bus taikomas rengiant sprendimus, kuriais užtikrinamas bendras konstrukcijos ir struktūros sąveikumas.
Pramonės skaitmeninimas bus įgyvendinamas per Europos skaitmeninių inovacijų centrus, steigiamus valstybėse narėse.

Planuojama, kad iš Skaitmeninės Europos programos Europos Komisija į kiekvieną ESIC investuos nuo 0,5 iki 1 mln. Eurų per metus.
Dotacijomis pagal programą gali būti padengiama iki 100 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, įskaitant, visų pirma, viešuosius pirkimus kaip pagrindinę formą, taip pat dotacijas ir apdovanojimus. Finansavimas taip pat gali būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas.
Programa gali būti įgyvendinama per Europos partnerystės programas. Tai gali apimti įnašus į esamas arba naujas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas, steigiamų bendrųjų įmonių pavidalu.

Dotacijų skyrimo kriterijai nustatomi darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, atsižvelgiant į nustatytus kriterijus.
Veiksmui, kuriam skirtas kitos Sąjungos programos įnašas, taip pat gali būti skirtas šios programos įnašas, jei tais įnašais nedengiamos tos pačios išlaidos.

Moksliniai institutai bei tyrimų centrai gali dalyvauti programos veiklose

Remiamos sritys :
Našioji kompiuterija (2,2mlrd. EUR);
Dirbtinis intelektas (2 mlrd. EUR);
Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas (1,6 mlrd. EUR);
Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai (577 mln. EUR);
Plataus skaitmeninių technologijų naudojimo visoje ekonomikoje ir visuomenėje užtikrinimas (1,1 mlrd. EUR).

Numatoma finansuoti veiklas, įgyvendinančias šiuos tikslus:
- diegti, ES lygmeniu koordinuoti ir eksploatuoti integruotą pasaulinio lygio eksalygmens superkompiuterių ir duomenų infrastruktūrą , kuri turi būti nekomerciniais pagrindais prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams ir kuria turi būti galima naudotis viešai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;
- sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus ES, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas bei suteikti prieigą prie tų pajėgumų visoms įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms;
- sustiprinti ir sujungti į tinklą valstybėse narėse jau esančias dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentavimo priemones.
- užtikrinti, kad visose ekonomikos srityse būtų plačiai diegiami naujausi kibernetinio saugumo sprendimai;
- remti kuo geresnį su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumo ir įgūdžių panaudojimą;
- remti studentų, IT profesionalų ir visų darbuotojų ilgalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;
- remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;
- sudaryti sąlygas Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams kurti, naujinti ir naudoti sprendimus ir sistemas, įskaitant pakartotinį sąveikumo sprendimų ir sistemų panaudojimą;
- viešojo administravimo institucijoms suteikti prieigą prie skaitmeninių technologijų testavimo ir bandomojo naudojimo, įskaitant tarpvalstybinį jų naudojimą.

Šalys ES kandidatės, Europos ekonominė erdvė, ES narės

Skaitmeninės Europos programa remiamas skaitmeninių pajėgumų stiprinimas, siekiant didelio jų našumo.
Skatinamas dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo sprendimų kūrimas ir vystymas, kartu su pažangiais skaitmeniniais įgūdžiais kurie leistų geriau įsisavinti stkaitmenines technologijas ir jas plačiau naudoti.

BENDROJI RINKA, INOVACIJOS IR SKAITMENINĖ EKONOMIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31