Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Pasirengimo narystei paramos priemonė /

Pre-accession assistance programme / IPA III
Teikiant pasirengimo narystei paramą remiamos ES šalių kandidačių ir potencialių kandidačių pastangos priimti ir įgyvendinti pagrindines politines, institucines, socialines ir ekonomines reformas, siekiant laikytis ES vertybių ir laipsniškai prisiderinti prie ES taisyklių, standartų ir politikos. Pažanga rengiantis narystei priklauso nuo to, kaip kiekviena paraišką pateikusi valstybė laikosi Sąjungos vertybių, ir nuo jos gebėjimo įgyvendinti būtinas reformas, kad suderintų savo politinių, institucinių, teisinių, administracinių ir ekonominių sistemų veikimą su Sąjungoje taikomomis taisyklėmis, standartais, politika ir praktika. Bendras biudžetas -14,16 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Sveikatos programa /

EU4Health
„EU4Health“ yra ES atsakas į COVID-19 poveikį medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams, pacientams ir sveikatos sistemoms Europoje. Naujoji programa sukurs prielaidas stipresnei, sveikesnei ir atsparesnei sveikatos sąjungai. „EU4Health“ yra didžiausia visų laikų sveikatos programa ir per septynerius metus Investuos daugiau nei 5 mlrd. Eurų sveikatos stiprinimui Sąjungoje. Programa padidins pažeidžiamų grupių galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat didins vaistų bei medicinos prietaisų prieinamumą visiems piliečiams. Programa reikšmingai prisidės kovojant su tokiais iššūkiais kaip vėžys, atsparios antimikrobiniams vaistams infekcijos bei mažėjančiais...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Lietuvių fondas /

Lithuanian foundation / LF
Lietuvių Fondas yra JAV Ilinojaus valstijoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių Fondo nariai savo įnašais ir palikimais yra suformavę pagrindinį Lietuvių Fondo kapitalą. Fondas investuoja savo pagrindinį kapitalą į akcijas, bendrovių obligacijas, indėlius ir nekilnojamąjį turtą. Iš šių investicijų gaunamas pelnas yra skiriamas lietuviškai veiklai remti ir įgyvendinti Lietuvių Fondo tikslus. Pagrindinis Lietuvių Fondo tikslas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2022-01-31

Teisingos pertvarkos fondas /

Just Transition Fund / JTF
Teisingos pertvarkos fondas (TPF) yra vienas iš Teisingos pertvarkos mechanizmo, skirto perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, elementų. TPF tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus. TPF remiamais veiksmais bus tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2023
Atnaujinta 2022-01-31

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė /

Financial Suport for Border Management and Visa / BMVI
Ši finansinė priemonė yra viena iš sudėtininių naujojo Integruoto sienų valdymo fondo dalių. Sienų valdymo ir vizų priemonės tikslai : - remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir juos identifikuoti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus; - remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą ir užkirsti kelią migracijos bei saugumo...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos taikos priemonė /

European Peace Facility / EPF
Europos taikos priemonė (ETP) – tai nebiudžetinė ES finansinė priemonė, nepriklausanti daugiametei finansinei programai. Šia priemone siekiama padidinti ES paramą visame pasaulyje trečiųjų šalių vykdomoms taikos paramos operacijoms; padengti karinių misijų, vykdomų pagal Bendrą saugumo ir gynybos politiką, bendras išlaidas (anksčiau buvo įtrauktas į mechanizmą „Athena“); suteikti Europos Sąjungai galimybę imtis platesnio masto veiksmų, kuriais siekiama remti šalių partnerių ginkluotąsias pajėgas, teikiant pagalbą, susijusią su infrastruktūra, įranga arba karine technine pagalba. Priemonė užtikrins pastovų finansavimą, leidžiantį greičiau reaguoti į kylančias krizes ir greičiau...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Paveldotvarkos programa /

Heritage management programme
Nacionalinė programa, pagal kurią iš valstybės biudžeto lėšų yra finansuojami valstybės saugomų ir kitų kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių valstybės saugomo kultūros paveldo objekto ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbai. Programos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Bendras 2021-23 m. paveldotvarkos programų, skirtų sakralinio kultūros paveldo ir nesakralinio kultūros paveldo objektų tvarkybai biudžetas yra apie 16 mln EUR
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2023
Atnaujinta 2022-01-31

EIB viešojo sektoriaus paskolų priemonė /

The Public Sector Loan Facility / PSLF
Viešojo sektoriaus paskolų priemonė yra trečiasis teisingo perėjimo mechanizmo ramstis. Ji sujungs 1,5 mlrd. EUR dotacijų, finansuojamų iš ES biudžeto ir 10 mlrd. EUR paskolų iš Europos investicijų banko (EIB), kad būtų sutelkta 25–30 mlrd. kurios atlieptų tesingos pertvarkos teritorijų vystymosi poreikius. Priemonė ateityje gali būti išplėsta ir pritraukta daugiau finansinių partnerių be EIB. Ši priemonė bus skirta tik viešiesiems subjektams, teikiant paramą projektams, kurie nesudaro pakankamai nuosavų išteklių, kad būtų galima finansuoti komerciškai. Tikimasi, kad į projektus bus įtrauktos investicijos į visų rūšių viešąją infrastruktūrą, pavyzdžiui, energetikos ir transporto,...
Atrankos būdas Konkursas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Paskola
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

ES civilinės saugos mechanizmo rezervas "RescEU" /

RescEU / RescEU
Visos ES šalys narės yra ES civilinės saugos mechanizmo dalis, prie jų taip pat yra prisijungusios Islandija, Juodkalnija, Norvegija, Šiaurės Makedonija, Serbija ir Turkija. Šios šalys gali padėti ištekliais bei ekspertais. „rescEU“ – naujo Europos civilinės saugos mechanizmo dalis, skirta gaivalinėms nelaimėms įveikti, siekiant sustiprinti ES civilinės saugos reagavimo pajėgumus. „rescEU“ sistemoje bus kuriamas civilinės saugos pajėgumų, pavyzdžiui, gaisrams gesinti skirtų orlaivių, specialių vandens siurblių, paieškos ir gelbėjimo operacijų miestuose pajėgumų, lauko ligoninių ir skubios medicininės pagalbos grupių, rezervas Europos lygiu. Šie Komisijos valdomi pajėgumai papildys...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos gynybos fondas /

EU Defence fund / EDF
Fondo tikslas – veikti kaip novatoriškos ir konkurencingos pramoninės ir mokslinės bazės katalizatorius ir gebėti tenkinti Europos gynybos reikmes, naudojantis moderniausiomis ir visapusiškai sąveikiomis technologijomis ir įranga. Europos gynybos fondas prisidės prie Europos strateginės autonomijos piliečių apsaugos ir gynybos srityje. Jis koordinuos, papildys ir didins nacionalines investicijas gynybos srityje. Fondas skatins valstybių narių bendradarbiavimą gaminant modernias ir sąveikias gynybos technologijas ir įrangą. Fondas skatins mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą bendruose projektuose ir novatoriškų sprendimų proveržį. Fondo biudžeto lėšos bus skiriamos : - Naujų...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
1 2 3 4 5 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05