Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė

Finansavimo formaDotacija, Viešieji pirkimai
TipasInfrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusTeisėtvarka/ saugumas
Finansuojamos veiklosKita veikla
Atrankos būdasPatvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos
Priemonės metai2021-2027

Ši finansinė priemonė yra viena iš sudėtinių naujojo Integruoto sienų valdymo fondo dalių.
Naujoji Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė padės užtikrinti tolygesnį muitinį tikrinimą valstybėse narėse ir taip išvengti prekių srautų nukreipimo per silpniausias vietas.
Tikslinė muitinio tikrinimo įrangai skirta priemonė leis remti tinkamos finansuoti aptikimo įrangos, skirtos muitiniam tikrinimui plačiąja prasme, pirkimą, priežiūrą ir modernizavimą.
Priemonės lėšomis bus finansuojamas ir tokios aptikimo įrangos, kuri naudojama ne vien muitiniam tikrinimui atlikti, tačiau jos pagrindinė paskirtis ir toliau bus muitinis tikrinimas, įsigijimas.


Bendras biudžetas - 1 mlrd. EUR

Administruojančios institucijos

EK Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas (TAXUD)

Koordinuoja Lietuvoje

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Ekspertinis vertinimas

Priemonė bus administruojama tiesioginio EK valdymo būdu, teikiant dotacijas nacionalinėms valdžios institucijoms.
Darbo grupės atliks pradinį poreikių vertinimą, tada bus tvirtinama priemonės darbo programa.
Naująja ES intervencine priemone siekiama spręsti esamų skirtumų tarp valstybių narių klausimą ir užtikrinti muitinio tikrinimo ekvivalentiškumą visoje muitų sąjungoje. Toks tikslas reikalauja nacionalines sienas peržengiančio koordinavimo, kuris geriausiai gali būti įgyvendinamas centralizuotai, tiesioginio valdymo būdu. Kadangi įrangą, kurią nacionalinės valdžios institucijos naudoja vykdydamos savo pareigas ES pasienyje, ir toliau tiesiogiai valdys jos, todėl ES intervencinė priemonė bus dotacijos valstybėms narėms, kuriomis remiamas muitinio tikrinimo įrangos pirkimas, techninė priežiūra ir tobulinimas pagal iš anksto nustatytus standartus, atsižvelgiant į sienos tipą.
Dotacijos bus skiriamos laikantis Finansinio reglamento nuostatų. Atsižvelgiant į taikant priemonę teikiamos paramos gavėjų išskirtinumą, t. y. paramos gavėjos yra valstybių narių muitinės, dotacijos bus skiriamos neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus.
Priemonei taikomas Bendrųjų nuostatų reglamentas.

Priemonės lėšomis gali būti finansuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų.

Priemonės lėšomis negali būti finansuojamos šios išlaidos:
(a) su žemės pirkimu susijusios išlaidos;
(b) su infrastruktūra, pavyzdžiui, pastatais ar lauko įrenginiais, taip pat su baldais susijusios išlaidos;
(c) išlaidos, susijusios su elektroninėmis sistemomis, išskyrus programinę įrangą, kurios tiesiogiai reikia naudojant muitinio tikrinimo įrangą;
(d) tinklų, kaip antai apsaugotų arba neapsaugotų ryšio kanalų, arba abonementinių mokesčių išlaidos;
(e) išlaidos transporto priemonėms, pvz., kelių transporto priemonėms, orlaiviams arba laivams, išskyrus mobiliąją muitinio tikrinimo įrangą;
(f) muitinio tikrinimo įrangai skirtų suvartojamų reikmenų, įskaitant etalonines arba kalibravimo medžiagas, išlaidos;
(g) išlaidos, susijusios su asmeninės apsaugos priemonėmis.

Projekto atitikimas priemonės darbo programai.

Netaikoma, projektai finansuojami skiriant dotacijas.

Priemonė skirta valstybių narių muitinėms

Muitinio tikrinimo įrangos priemonės lėšomis turėtų būti remiamas tik finansuoti tinkamos įrangos pirkimas, techninė priežiūra ir modernizavimas.
Visi kiti susiję veiksmai, pavyzdžiui, bendradarbiavimo veiksmai siekiant įvertinti įrangos poreikį arba prireikus rengiami su įsigyta įranga susiję mokymai, bus remiami programos „Muitinė“ lėšomis.

Gali būti finansuojama tik su bent vienu iš šių šešių tikslų susijusi įranga:
- bekontaktis tikrinimas;
- prie kūno ir kūno ertmėse slepiamų daiktų aptikimas;
- radicinės spinduliuotės aptikimas ir nuklidų nustatymas;
- mėginių analizė laboratorijoje;
- mėginių ėmimas ir jų analizė vietoje;
- tikrinimas rankiniais prietaisais
- automatinis transporto priemonių reg.numerių atpažinimas.
Tai yra orientacinis įrangos pagal muitinio tikrinimo tikslą sąrašas. Kadangi poreikiai laikui bėgant gali keistis, Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais iš dalies keisti šį tikrinimo tikslų sąrašą.
Be muitinio tikrinimo įrangos pirkimo, techninės priežiūros ir modernizavimo, priemonės lėšomis, kai tikslinga, turėtų būti remiamas muitinio tikrinimo įrangos pirkimas ar modernizavimas naujiems įrangos vienetams ar naujoms funkcijoms eksploatavimo sąlygomis išbandyti.

ES narės

Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė yra viena iš dviejų finansinių intervencijos priemonių, sudarančių Integruoto sienų valdymo fondą.
Ji remia valstybes nares įsigijant, prižiūrint ar atnaujinant svarbią, modernią ir patikimą muitinės kontrolės įranga ES išorės sienos perėjimo punktuose ir muitinės laboratorijose.
Pagal programą įsigyta moderni įranga padės valstybėms narėms spręsti naujus iššūkius ir pagerinti bendrą muitų sąjungos veiklą.

MIGRACIJA IR SIENŲ VALDYMAS
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31