Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Sanglaudos fondas

Finansavimo formaDotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusRegionų plėtra ir vystymas, Naujos technologijos, Viešasis valdymas, Susisiekimo priemonės ir infrastruktūra, Energijos taupymas ir renovacija, Bendradarbiavimas ir plėtra, Plėtra, Aplinkosauga
Finansuojamos veiklosTechninė parama administravimui, Logistikos tinklų vystymas, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas, Parama vystymui ir plėtrai, Kita veikla
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Nekomercinės organizacijos, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Verslo subjektai
Priemonės metai2021-2027

Pagal atnaujintą ir labiau į rezultatus orientuotą būsimą sanglaudos politiką ištekliai nukreipiami į labiausiai
nuo likusios ES dalies atsiliekančius regionus siekiant užtikrinti konvergenciją ir vienodas sąlygas
visiems.
Sanglaudos fondas skirtas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP), tenkančios vienam gyventojui, yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. Juo siekiama sumažinti ekonominius bei socialinius skirtumus ir skatinti tvarią plėtrą.
2021–2027 m. sanglaudos politikos sistema dar labiau orientuota į veikimą vietos lygmeniu – pagal ją remiamos
vietos augimo strategijos, kurias rengia miestų, vietos ar kitos teritorinės valdžios institucijos, kurios dabar turėtų būti atsakingos už ES finansuojamų projektų atranką arba dalyvauti atrankos procese.
Pagal naująją sistemą taip pat remiama tolesnė bendruomenės iniciuota vietos plėtra, t. y. vietos augimo strategijas rengs veiklos grupės, apimančios vietos valdžios institucijas, pilietinę visuomenę ir verslo partnerius.

Bendras biudžetas -48 mlrd. EUR , iš jų įnašas EITP transporto sektoriui - 10 mlrd. EUR.

Administruojančios institucijos

EK Regioninės ir miestų politikos deneralinis direktoratas (REGIO GD)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Finansų ministerija

Ekspertinis vertinimas

Periodiškai skelbiami kvietimai teikti paraiškas

Fondo lėšos šalyse narėse bus skiriamos remiantis patvirtintomis ir su EK suderintomis daugiametėmis investicijų programomis. Bus paskrta atsakinga institucija, kuri koordinuos programos vykdymą ir atsiskaitys EK už rezultatus.
Sanglaudos fondo atveju taikomas tas pats metodas kaip ir anksčiau – sanglaudos fondo paramą gaus valstybės narės, kurių BNP vienam gyventojui yra mažesnis nei 90 proc. ES vidurkio.
Iš Sanglaudos fondo Europos infrastruktūros tinklų priemone pervesta suma naudojama TEN-T projektams įgyvendinti.

Regionų bendro finansavimo normos didės . Tai leis prisiimti didesnę atsakomybę ir skatins kokybiškai naudoti lėšas. ES dalis neviršys 40–70 proc.
Valstybei narei skiriamo fondo finansavimo dalys, atsižvelgiant į jos BNP vienam gyventojui lygį, yra nustatytos fondo reglamente.

Įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų: siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.

Valstybės narės turėtų reguliariai perduoti Komisijai informaciją apie pažangą, padarytą taikant nustatytus bendruosius produkto ir rezultato rodiklius. Bendrieji produkto ir rezultato rodikliai prireikus galėtų būti papildyti konkrečios programos produkto ir rezultato rodikliais.

Siekiant pagerinti bendrus institucijų administracinius gebėjimus ir valdymą valstybėse narėse, kuriose įgyvendinamos programos pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir
ekonomikos augimą tikslą, bus sudaromos galimybės taikyti techninės paramos priemones pagal visus konkrečius tikslus.

Remiami šie konkretūs tikslai:
- žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“;
- „geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis“
Taip pat gali būti remiami veiksmai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą.

Sanglaudos fondo lėšomis remiama:
- investicijos į aplinką, įskaitant investicijas, susijusias su darniu vystymusi ir energetika, kurios turi aplinkosauginės naudos;
- investicijos į TEN-T;
- techninė parama.
Finansuojamos veiklos detaliau bus nutatytos valstybių nariu daugiametėse veiksmų programose bei konkrečiuose kvietimuose teikti paraiškas.

ES narės

Toliau bus remiamos vietos lygmens plėtros strategijos, o vietos valdžios institucijoms suteikiami įgaliojimai valdyti lėšas.
Bus investuojama visuose regionuose, siekiant padėti mažo augimo ir mažų pajamų regionams Europos Pietuose bei Rytuose, taip pat skurdiems turtingesnių valstybių narių regionams.
Su pramonės pertvarka susiduriančioms teritorijoms, kurių yra visoje Europoje, ir toliau bus teikiama ES parama.

SANGLAUDA, ATSPARUMAS IR VERTYBĖS
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31