Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos branduolinės saugos priemonė

Finansavimo formaDotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusEnergetika, Aplinkosauga
Finansuojamos veiklosKeitimasis žiniomis ir patirtimi, Techninė parama administravimui, Kita veikla
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Tarptautinės organizacijos ir padaliniai
Priemonės metai2021-2027

Europos branduolinės saugos priemone yra finansuojama veikla, kuri turi būti vykdoma pagal Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) steigimo sutartį. Ši priemonė yra atskira Kaiminystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės dalis, įgyvendinama pagal jos taisykles.
Pagal Euratomo sutartį ES numato 300 mln. EUR paramą branduolinės saugos veiklai pasaulyje 2021-27 m.
Šia programa yra papildomi veiksmai, finansuojami pagal Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonę.
Priemonės tikslai:
- skatinti ES ir trečiosiose valstybėse nustatyti veiksmingus ir efektyvius branduolinės saugos standartus, remiantis patirtimi, sukaupta vykdant branduolinės saugos veiklą Euratomo bendrijoje.
- atsakingas ir saugus panaudoto branduolinio kuro, radioaktyvių atliekų tvarkymas, bei skaidraus su tuo susijusių sprendimų priėmimo proceso skatinimas trečiosiose šalyse.
- veiksmingų branduolinių medžiagų apsaugos priemonių nustatymas trečiosiose šalyse.

Bendras biudžetas -300 mln. EUR

Administruojančios institucijos

EK Energetikos generalinis direktoratas (ENER GD)

Koordinuoja Lietuvoje

NEPASKELBTA

Ekspertinis vertinimas

Remiami projektai nustatomi metiniuose ar daugiamečiuose veiksmų planuose

Priemonė įgyvendinama taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą.
Netiesioginis valdymas gali būti pavestas šalims partnerėms arba jų paskirtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, EIB.
Remdamasi orientacine daugiamete programa Europos Komisija priima metinius ar daugiamečius veiksmų planus ir atskiras priemones. Komisija taip pat gali priimti specialiąsias priemones ir rėmimo priemones.
Veiksmų planuose ir atskirose priemonėse nurodomi siektini kiekvieno veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, biudžetas ir visos susijusios rėmimo išlaidos.
Jos sudaro bendradarbiavimo pagrindą ir jose nustatomi Bendrijos bendradarbiavimo tikslai, atsižvelgiant į atitinkamų šalių poreikius, Bendrijos prioritetus, tarptautinę padėtį ir atitinkamų trečiųjų valstybių veiklą.
Taip pat gali būti naudojamos finansinės priemonės, įskaitant partnerystę su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku bei kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis.

Remiami veiksmai ir priemonės turi būti numatytos metiniuose ir daugiamečiuose priemonės veikmų planuose.

Išorės veiksmų garantijos gali būti taikomos operacijoms, prie kurių prisidedama remiantis priemonės reglamentu.
Joms taikoma 9 proc. atidėjimų norma.

Programoje dalyvauja tik dedikuotos nacionalinės institucijos ir organizacijos veikiančios branduolinės saugos srityje (pvz. VATESI, Radiacinės saugos centras).
Viešųjų pirkimų, dotacijų ir apdovanojimų skyrimo procedūrose, gali dalyvauti tarptautinės organizacijos ir visi teisės subjektai, kurie yra šių šalių arba teritorijų piliečiai

Priemone siekiama:
- puoselėti veiksmingą branduolinės saugos kultūrą, įgyvendinti aukščiausius branduolinės ir radiacinės saugos standartus ir nuolat gerinti branduolinę saugą;
- atsakingai ir saugiai tvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti;
- nustatyti veiksmingas ir efektyvias garantijų sistemas.

Konkrečios finansuojamos veiklos nustatomos EK priimamuose metiniuose ar daugiamečiuose veiksmų planuose.
Bendrai priemone finansuojam šias veiklas:
tyrimus, susitikimus, informavimą, informuotumo didinimą, mokymą, pasirengimą ir keitimąsi įgyta patirtimi ir geriausia praktika, leidybos veiklą ir bet kokias kitas administracinės ar techninės paramos išlaidas, reikalingas priemonės veiksmams valdyti.

Šalys ES kandidatės, Europos ekonominė erdvė, ES narės, Besivystančios šalys

Priemonė skatina branduolinės saugos ir radiacinės saugos kultūrą, saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir veiksmingų bei efektyvių branduolinių medžiagų apsaugos priemonių taikymą ES ir trečiosiose šalyse.
Programos rėmuose vykdomas bendradarbiavimas su paramą gaunančiomis šalimis, jos palaikomos įvairiomis priemonėmis, įskaitant paslaugų, įrangos, techninės pagalbos, mokymų teikimą bei informacijos mainus (vykdant "dvynių" projektus).
Taip pat gali teikiama finansinė parama ir remiamas dalyvavymas daugiašaliuose pagalbos / bendradarbiavimo projektuose kartu su ES valstybėmis narėmis ar tarptautinėmis organizacijomis.

KAIMYNINĖS ŠALYS IR PASAULIS
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31