Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Programa "Europos horizontas"

Finansavimo formaDotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusNaujos technologijos, Moksliniai tyrimai ir inovacijos, MVĮ plėtra, Inovacijos, Plėtra, Aplinkosauga
Finansuojamos veiklosKeitimasis žiniomis ir patirtimi, Parama investicijoms, Nauji produktai ir paslaugos, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas, Partnerystės vystymas, Informacijos sklaida
Atrankos būdasKonkursas
Galimų pareiškėjų tipaiAukštojo mokslo įstaigos, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Tyrimų centrai, Nekomercinės organizacijos, Verslo subjektai
Priemonės metai2021-2027

Programa „Europos horizontas“ yra plačiausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa.
Ji padės toliau didinti Europos mokslinę kompetenciją Europos mokslinių tyrimų tarybos veiksmais ir programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendijomis bei mainų programomis ir remsis Jungtinio tyrimų centro (JRC) teikiamomis mokslinėmis konsultacijomis, technine parama ir tiksliniais moksliniais tyrimais. Be to, ji suteiks naują, platesnį užmojį ES finansavimui ir didins jo poveikį mokslui, ekonomikai ir visuomenei.
Programa sudaryta iš 3 veiklos sričių:
Atvirasis mokslas - bus užtikrinamas nuoseklus programos „Horizontas 2020“ tęstinumas, teikiant paramą pažangiam mokslui;
Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas - skiriamas dėmesys ES ir pasaulio politikos ir konkurencingumo uždaviniams ir galimybėms.
Inovatyvi Europa - daugiausia dėmesio bus skiriama proveržio ir rinkas kuriančių inovacijų plėtojimui.
Visos veiklos sritys bus papildytos horizontaliais principais - tarptautinio bendradarbiavimo, atvirojo mokslo bei partnerystės.
Iš 2021–2027 m. siūlomų skirti biudžeto asignavimų pagrindinė dalis bus skirta programai „Europos horizontas“ (iš jų 3,5 mlrd. EUR – iš „InvestEU“ fondo lėšų), o apie 2 mlrd. EUR – Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programai.
„InvestEU“ fondo investicijų linija suteiks galimybę telkti viešąsias ir privačiąsias investicijas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, naudojant paskolas, garantijas, kapitalo ir kitas rinkos priemones.
Euratomo programa, pagal kurią finansuojami branduolinės saugos, saugumo ir radiacinės saugos moksliniai tyrimai ir mokymas, daugiau dėmesio skirs ne elektros energijos gamybos reikmėms, kaip antai sveikatos priežiūrai ir medicininei įrangai. Pagal būsimą Euratomo programą taip pat bus remiamas branduolinės srities tyrėjų judumas įgyvendinant programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.

Bendras biudžetas - 95,5 mlrd. EUR

Administruojančios institucijos

EK Mokslinių tyrimų ir inovaijų generalinis direktoratas

Koordinuoja Lietuvoje

Lietuvos mokslo taryba

Ekspertinis vertinimas

Kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami pagal atskiras paprogrames ir joms parengtus finansavimo sąlygų aprašus.

Programą administruoja skirtingos agentūros, bendrai programos vykdymą kuruoja EK mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas.
Programa bus įgyvendinama pagal atskiras Darbo programas, kuriose bus detalizuotas paraiškų teikimo procesas, kvietimų teikti paraiškas tikslai ir priemonės.
Paraiškos bus teikiamos per Funding &Tender (SEDIA) portalą (kaip ir Horizontas 2020 programoje). Pagrindiniai projektų atrankos kriterijai nustatyti Programos Reglamento 25.1 str. (pažangumas, poveikis, įgyvendinimo kokybė)
Dotacijų skyrimas ir toliau turėtų būti pagrindinis finansavimo modelis, prireikus papildomas specialiomis finansinėmis priemonėmis.
Pareiškėjai apie jų paraiškų vertinimo rezultatus informuojami ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo galutinės pasiūlymų pateikimo dienos.
Be nuolat skelbiamų kvietimų teikti pasiūlymus, bus nustatyta keletas labai svarbių misijų. Jų koncepcijos bus parengtos vykdant strateginį planavimą. Misijoms bus nustatyti plataus užmojo, tačiau per nustatytą laiką įgyvendintini tikslai; jos turėtų padėti sudominti visuomenę ir atitinkamais atvejais ją įtraukti. Misijos bus rengiamos kartu su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu, suinteresuotosiomis šalimis ir piliečiais.

Gali būti taikomas skirtingas finansavimo intensyvumas, priklausomai nuo paprogramės ir projekto tipo.
Bendrai - iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, išskyrus
inovacijų veiksmus – jų atveju kompensuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus ne pelno teisės subjektus, kurių atveju pagal Programą gali būti kompensuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Netiesioginės tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos pritaikius 25 proc. fiksuotąją normą visoms tiesioginėms tinkamoms finansuoti išlaidoms

Nefinansuojamos šios mokslinių tyrimų sritys:
(a) veikla, kuria siekiama klonuoti žmones reprodukcijos tikslais;
(b) veikla, kuria siekiama keisti žmogaus genetinį paveldą, jei tokie pakeitimai gali tapti paveldimi30;
(c) veikla, kuria siekiama kurti žmogaus embrionus tik mokslinių tyrimų arba kamieninių ląstelių gavimo tikslais, įskaitant somatinių ląstelių branduolių perkėlimą.
Veiksmui, kuriam skirtas kitos Sąjungos programos įnašas, taip pat gali būti skirtas šios programos įnašas, jei tais įnašais nedengiamos tos pačios išlaidos.
Finansavimą gali gauti valstybėje narėje arba asocijuotojoje šalyje įsisteigę subjektai.

Viešojo sektoriaus organizacijos galės dalyvauti programos konkursuose ir gauti finansavimą projektų įgyvendinimui .
Pagal Programą vykdomuose veiksmuose gali dalyvauti visi teisės subjektai, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo vietos, arba tarptautinės organizacijos su sąlyga, kad tenkinamos Programos reglamente ir darbo programoje arba kvietime teikti pasiūlymus nustatytos sąlygos

Veiklos srityje „Atvirasis mokslas“ Europos mokslinių tyrimų tarybai skirtomis lėšomis remiami pačių mokslininkų parengti ir vykdomi mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų projektai, o iš programai „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ skirtų lėšų mokslininkams skiriamos stipendijos ir įgyvendinamos jų mainų programos, taip pat investuojama į pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūras.
Veiklos srityje „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ tiesiogiai remiami moksliniai tyrimai, susiję su visuomenės uždaviniais, stiprinami technologiniai ir pramonės pajėgumai, taip pat nustatomos ES masto misijos, kuriomis siekiama ryžtingų tikslų – spręsti didžiausias problemas. Be to, šioje srityje teikiama parama Jungtinio tyrimų centro veiklai: jis teikia ES politikos formuotojams nešališkus mokslinius faktus ir techninę paramą.
Veiklos srityje „Atvirosios inovacijos“ Europai siekiama padėti tapti rinkas kuriančių inovacijų lydere remiantis Europos inovacijų tarybos veikla . Šia veikla bus padedama gerinti bendrą Europos inovacijų aplinką, be kita ko, toliau remti Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) veiklą, siekiant skatinti verslo, mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo ir verslumo sričių integraciją .

Naujų žinių ir technologijų kūrimas,
Naujų produktų, procesų ar paslaugų kūrimas arba sukurtų tobulinimas,
Mokslinės veiklos bei mokslo politikos strateginis koordinavimas,
Tyrėjų lavinimas, karjeros galimybės bei apsikeitimas žiniomis, skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų judumą.
Parama mažai tirtų arba visai netirtų, taip pat rizikingų sričių moksliniams tyrimams,
Parama MVĮ produktų komercializavimui,
Apdovanojimai už pasiekimus ar paskatinimo prizai už iš anksto nustatyto tikslo pasiekimą.
Parama nacionalinėms mokslinių ir inovacijų programoms,
Valstybių narių bendradarbiavimo skatinimas nacionalinių ir regioninių mokslinių tyrimų veiklose, jas koordinuojant, integruojant ir vystant.

Europos inovacijų tarybos priemonė „Accelerator“ skirta valstybėje narėje ar asocijuotojoje šalyje įsisteigusiems teisės subjektams, kurie yra pradedančiosios įmonės, MVĮ arba vidutinės kapitalizacijos įmonės. Pasiūlymą gali teikti gavėjas arba vienas ar daugiau fizinių asmenų arba teisės subjektų, ketinančių įsteigti arba remti tą gavėją.

ES narės, Europos ekonominė erdvė, Šalys ES kandidatės, Visos šalys

Pagal šią programą Europos Komisija teikia finansavimą dotacijų, apdovanojimų ir viešųjų pirkimų priemonėmis, siekdama skatinti mokslininkus, tyrėjus ir jų veiklą.
Taip pat teikiamas finansavimas mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtrai ir ES mokslininkų bei tyrėjų mobilumui.
Remiama partnerystė tarp valstybių narių, pramonės ir kitų suinteresuotų šalių, kartu dirbančių mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

BENDROJI RINKA, INOVACIJOS IR SKAITMENINĖ EKONOMIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31