Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos regioninės plėtros fondas

Finansavimo formaDotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusRegionų plėtra ir vystymas, Naujos technologijos, Moksliniai tyrimai ir inovacijos, Viešosios paslaugos, MVĮ plėtra, Socialinės paslaugos, Miestų planavimas ir plėtra, Susisiekimo priemonės ir infrastruktūra, Inovacijos, Informacinė visuomenė, Energijos taupymas ir renovacija, Bendradarbiavimas ir plėtra, Švietimas ir mokymas, Energetika, Plėtra, Aplinkosauga, Sveikatos apsauga
Finansuojamos veiklosTechninė parama administravimui, Parama produktyvumo didinimui, Nauji produktai ir paslaugos, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas, Parama vystymui ir plėtrai, Tyrimai
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Galimų pareiškėjų tipaiAukštojo mokslo įstaigos, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Švietimo ir ugdymo įstaigos, Nekomercinės organizacijos, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Verslo subjektai
Priemonės metai2021-2027

Remiami ES prioritetai, įskaitant struktūrines darbo rinkos reformas, transporto, aplinkos, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, energetikos, švietimo ir socialinės politikos sritis bei programas, taip pat administracinį modernizavimą.
Stiprinamas sanglaudos politikos miesto aspektas – 6 proc. ERPF lėšų bus skirta tvariai miestų plėtrai, taip pat parengta nauja miesto valdžios institucijoms skirta miestų tinklo ir pajėgumų stiprinimo programa – Europos miestų iniciatyva.
Tarpregioninis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas supaprastinamas suteikiant naują galimybę regionui dalį jam skirtų asignavimų panaudoti bet kurioje Europos dalyje vykdomiems projektams finansuoti bendrai su kitais regionais. INTERREG programos ir toliau padės valstybėms narėms ir regionams veikti kartu tarpvalstybiniu lygmeniu siekiant pašalinti bendras kliūtis.
Fondo lėšų paskirstymas :
Investicijoms į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą - 190,7 mlrd. EUR;
Europos teritoriniam bendradarbiavimui - 8,43 mlrd. EUR;
Atokiausiems regionams ir retai apgyvendintoms vietovėms - 1,45 mlrd. EUR.

Bendras biudžetas - 226 mlrd. EUR

Administruojančios institucijos

EK Regioninės ir miestų politikos deneralinis direktoratas (REGIO GD)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Finansų ministerija

Ekspertinis vertinimas

Periodiškai skelbiami kvietimai teikti paraiškas

Fondo lėšos šalyse narėse bus skiriamos remiantis patvirtintomis ir su EK suderintomis daugiametėmis investicijų programomis. Bus paskrta atsakinga institucija, kuri koordinuos programos vykdymą ir atsiskaitys EK už rezultatus.
Valstybei narei skiriamos lėšos priklausys nuo jų bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) vienam gyventojui santykį su ES vidurkiu.

Valstybei narei skiriamo fondo finansavimo dalys, atsižvelgiant į jos BNP vienam gyventojui lygį, yra nustatytos fondo reglamente.

Įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų: siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.

Valstybės narės turėtų reguliariai perduoti Komisijai informaciją apie pažangą, padarytą taikant nustatytus bendruosius produkto ir rezultato rodiklius. Bendrieji produkto ir rezultato rodikliai prireikus galėtų būti papildyti konkrečios programos produkto ir rezultato rodikliais.

Siekiant pagerinti bendrus institucijų administracinius gebėjimus ir valdymą valstybėse narėse, kuriose įgyvendinamos programos pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir
ekonomikos augimą tikslą, bus sudaromos galimybės taikyti techninės paramos priemones pagal visus konkrečius tikslus.

Remiami šie konkretūs tikslai:
„pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“;
„žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“;
„geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis";
„socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių t „piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas“.
Taip pat gali būti remiami veiksmai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą.

ERPF lėšomis remiama:
- investicijos į infrastruktūrą;
- investicijos siekiant sudaryti galimybes naudotis paslaugomis;
- gamybinės investicijos į MVĮ;
- investicijos į įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą;
- informavimo, komunikacijos veikla, tyrimai, tinklaveika, bendradarbiavimas, patirties mainai ir su klasteriais susijusi veikla;
- techninė parama.
Finansuojamos veiklos detaliau bus nutatytos valstybių nariu daugiametėse veiksmų programose bei konkrečiuose kvietimuose teikti paraiškas.

ES narės

ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie saugumo, pavyzdžiui, transporto ir energetikos srityse, kuriose būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros saugą ir saugumą.
ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus.

SANGLAUDA, ATSPARUMAS IR VERTYBĖS
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31