Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Pilotinių projektų ir parengiamųjų veiksmų programa /

Pilot projects and Preparatory actions programme / PPPA
Finansinis instrumentas ES parlamento nariams, naujų politinių iniciatyvų bandomiesiems veiksmams finansuoti. Pilotinis projektas - tai eksperimentinio pobūdžio iniciatyva, sukurta išbandyti politinių veiksmų naudingumą ir galimybes. Parengiamasis veiksmas paprastai yra sėkmingo pilotiniop projekto tęsinys, skirtas transformuoti politinius veiksmus į ES politikas, programas, teisės aktus ir pan. Metinis programos biudžetas -iki 140 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Lietuvių fondas /

Lithuanian foundation / LF
Lietuvių Fondas yra JAV Ilinojaus valstijoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių Fondo nariai savo įnašais ir palikimais yra suformavę pagrindinį Lietuvių Fondo kapitalą. Fondas investuoja savo pagrindinį kapitalą į akcijas, bendrovių obligacijas, indėlius ir nekilnojamąjį turtą. Iš šių investicijų gaunamas pelnas yra skiriamas lietuviškai veiklai remti ir įgyvendinti Lietuvių Fondo tikslus. Pagrindinis Lietuvių Fondo tikslas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Kultūros rėmimo fondas /

Culture Support foundation
Fondas finansuoja įvairius kultūros ir meno projektus, taip pat skiria stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Finansavimo tikslai: * kultūrinės įvairovės skatinimas, * kultūros paslaugų prieinamumo ir patrauklumo didinimas, * visuomenės grupių kūrybinio potencialo ugdymas per dalyvavymą kultūros veiklose. 2020 m. fondo biudžetas projektų finansavimui -12,7 mln EUR. Stipendijoms kultūro ir meno kūrėjams numatyta skirti 1,6 mln EUR.
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Paveldotvarkos programa /

Heritage management programme
Nacionalinė programa, pagal kurią iš valstybės biudžeto lėšų yra finansuojami valstybės saugomų ir kitų kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių valstybės saugomo kultūros paveldo objekto ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbai. Programos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Bendras 2019 m. paveldotvarkos programų, skirtų sakralinio kultūros paveldo ir nesakralinio kultūros paveldo objektų tvarkybai biudžetas buvo apie 2 mln EUR
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos Tarybos kultūros rėmimo fondas "Eurimages" /

Eurimages
Nuo 1989 m. veikianti „Eurimages“ buvo įsteigta kaip Europos Tarybos kultūros rėmimo fondas. „Eurimages“ skatina nepriklausomą filmų kūrimą, teikdama finansinę paramą vaidybinės fantastikos, animaciniams ir dokumentiniams filmams. Programa skatina profesionalių filmu kūrėjų iš skirtingų šalių bendradarbiavimą. Fondo biudžetas sudarytas iš šalių -narių įnašų bei palūkanų už suteiktas paskolas. Fondo metinis biudžetas - 26 mln. EUR
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Paskola, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos Tarybos Europos jaunimo fondas /

European Youth Foundation / EYF
Fondo tikslas yra didinti susidomėjimą Europos problemomis, skatinti tarpkultūrinius mainus, prisidėti prie jaunimo asmeninių įgūdžių tobulinimo bei sukurti platformą, kurioje jauni europiečiai (15-30 metų) galėtų laisvai išreikšti savo nuomonę. Fondo metinis biudžetas - 3,7 mln. EUR, kurį sudaro šalių narių įnašai. Apie 50 proc. biudžeto skiriama projektų veikloms finansuoti.
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Vidurinės Azijos teisės viršenybės programa /

Central Asia Rule of Law / CA TAEC
Europos Sąjunga skyrė finansavimą šiai programai, kurią pagal delegavimo sutartį įgyvenins Europos Taryba nuo 2020 iki 2023 metų. Jos tikslas - sukurti bendrą ES ir Centrinės Azijos valstybių teisinę erdvę, stiprinti žmogaus teisių apsaugą, remti kovoti su korupcija ir skatinti skaidrumą bei kovą su ekonominiais nusikaltimais. Tai apims teisėsaugos ir kitų pareigūnų švietimą, siekiant pagerinti vyriausybinių įstaigų darbą. Programos biudžetas - 8,8 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Vidurinės Azijos investicinė priemonė /

The EU Investment Facility for Central Asia / IFCA
Priemonė įsteigta 2010 m. kaip Vystomojo bendradarbiavimo priemonė ir yra viena iš ES Centrinės Azijos strategijos rėmimo priemonių. Pasitelkdama Vidurinės Azijos investicinę priemonę (IFCA), Europos Sąjunga remia Vidurinės Azijos regiono vyriausybių-partnerių prioritetus ir strategines investicijas, kuriomis prisidedama prie integracinio ir tvaraus augimo. Priemonės tikslas - sutelkti lėšas iš tinkamų finansavimo institucijų tokiems investiciniams projektams. Priemonė taikoma tais atvejais, kai įprastinė rinka nesiūlo pakankamo ar prieinamo finansavimo, kuris gali trukdyti laiku įgyvendinti aukšto prioriteto investicinius projektus, kurie galėtų skatinti integracinę ir tvarią...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centro finansavimas /

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
ES ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras vykdo verslo rėmimo veiklą, pavyzdžiui, vadovų mokymo kursus, grupių misijas, informacinius seminarus, tyrimus, studentų įdarbinimo programas, verslo forumą, informacijos ir pagalbos tarnybą, taip pat įvairias kitas paslaugas, skirtas padėti suburti Europos ir Japonijos verslininkus. Centro misija: * skatinti visų formų Japonijos ir ES pramonės, prekybos ir investicijų bendradarbiavimą; * stiprinti Europos ir Japonijos pramonės sistemų technologines galimybes ir konkurencingumą. ES ir Japonijos centras vykdo savo veiklą atsižvelgdamas į Japonijos ir ES valdžios institucijų prioritetus ir pramonės poreikius.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Kaiminystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP) /

Neighbourhood, Development and International Cooperation Facility / NDICI
Ši priemonė padės paskirstyti didžiąją dalį išorės veiksmų fondo lėšų. Tai bus pagrindinė ES priemonė, padėsianti panaikinti skurdą ir skatinti darnų vystymąsi, gerovę, taiką ir stabilumą. Priemonės finansavimas skirstomas pagal 3 ramsčius: * Pagal GEOGRAFINĮ ramsti dialogui ir bendradarbiavimui su trečiosiomis valstybėmis skatinti bus skirta 68 mlrd. EUR. Visi regionams skirti finansiniai paketai bus priderinti prie atitinkamų regionų poreikių ir prioritetų, atitinkančių strateginius ES prioritetus, visų pirma ES kaimyninėse šalyse ir Afrikoje bei šalyse, kurioms to labiausiai reikia. Nuolatiniam bendradarbiavimui su ES valstybių narių užjūrio šalimis ir teritorijomis (UŠT),...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2020-04-09
Viso įrašų: 100
Rodyti po:
1 2 3 4 ... 10 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05