VPSP - kas tai?

Partnerystės formos

Šiuo metu egzistuojanti teisinė bazė sudaro sąlygas taikyti žemiau nurodytas partnerystės formas:

  • Viešoji ir privati partnerystė gali būti įgyvendinama dviem būdais – kaip sutartinė partnerystė, kai VPSP sutarties šalių įsipareigojimai yra nustatomi sutartyje arba kaip institucinė partnerystė, kai bendradarbiaujama mišraus kapitalo juridiniame asmenyje, kurio dalis akcijų priklauso valstybei / savivaldybei. Abiem šio viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo būdams taikomos tiek koncesijos, tiek ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės formos.

  • Koncesijos atveju viešojo sektoriaus subjektas suteikia privataus sektoriaus subjektui (koncesininkui) leidimą vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, teikti viešąsias paslaugas, valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės turtą (tarp jų eksploatuoti gamtos išteklius), o koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas, ir jo atlyginimą už šią veiklą sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos ar tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su atlyginimu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką. Koncesijų suteikimą reglamentuoja Koncesijų įstatymas.

  • Valdžios ir privataus subjektų partnerystės forma taikoma tais atvejais, kai privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse tam tikrą nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas. Šią partnerystės formą reglamentuoja Investicijų įstatymas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 02 06