Naujienos

Svarbiausių Investicijų projektų rengimo metodikos pakeitimų suvestinė

metodika pilnas 1.jpg

Primename, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. rengiamiems ir teikiamiems vertinti investicijų projektams taikoma nauja Investicijų projektų rengimo metodikos redakcija, patvirtinta 2019 m. rugpjūčio 14 d. VšĮ CPVA Direktoriaus įsakymu Nr. 2019/8-214. Metodika papildyta ir pakoreguota šiais aspektais:

1. Pakeisti alternatyvų pasirinkimo reikalavimai Panaikinti investavimo objekto tipai ir alternatyvos pasirenkamos pagal investavimo objektui priskirtas alternatyvas.
2. Pakeistos sąlygos dėl „ilgojo“ veiklų sąrašo sudarymo „Ilgasis“ veiklų sąrašas rekomenduojamas sudaryti, kai projekto investicijų vertė ne mažesnė nei 15 mln. Eur. Pateikti veiklų galimų vertinimo kriterijų pavyzdžiai.
3. Pakeistas Sąnaudų efektyvumo analizės (SEA) pavadinimas į Sąnaudų – veiksmingumo analizė (SVA) Tikrasis šio alternatyvų analizės metodo pavadinimas yra Sąnaudų – veiksmingumo analizė (angl. Cost – Effectiveness analysis). Anksčiau buvęs pavadinimas nebuvo tikslus tuo atžvilgiu, kad SVA analizė turi platesnių taikymo galimybių ir gali būti lanksčiau pritaikoma prie IP rengėjo poreikių.
4. Pakeistos Sąnaudų – veiksmingumo analizės taikymo sąlygos

Pakeistos sąlygos, kada taikoma SVA (buvusi SEA) analizė: nustatytos bendrosios sąlygos ir sąlygos, siejamos suinvestavimo objektais.

Išskirtos specialiosios sąlygos, kada gali būti taikomas SVA metodas, neatsižvelgiant į nustatytas bendrąsias sąlygas.
5. Viena skaičiuoklė abiem vertinimo metodams Nuo šiol naudojama viena IP skaičiuoklė atliekant alternatyvų analizę tiek SNA, tiek SVA metodais. Pateikiama Investicijų projektų rengimo metodikos 10 priede.
6. Pakeisti SVA metodo skaičiavimo principai Vertinamos ne tik projekto investicijos ir paslaugos pokyčio rezultatas, bet ir viso ciklo išlaidos per ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklis apskaičiuojamas vertinant grynųjų išlaidų (sumažintų likutine verte) pokyčio su paslaugos pokyčio rezultatu santykį.
7. Apibrėžta, kaip taikomas alternatyvų vertinimas efektyvumo ar veiksmingumo principu. Tiek SVA, tiek SNA metodu skaičiuojamos alternatyvos gali būti vertinamos dviem principais. Veiksmingumo principas, kai fiksuojamas IP įgyvendinimui ir paslaugai per laikotarpį teikti skiriamas finansavimas (be paskolų) ir vertinama, kokie paslaugos pokyčio rezultatai kiekvienos alternatyvos atveju gali būti pasiekti. Efektyvumo principas, kai nustatomas kiekvienoje alternatyvoje turimas pasiekti paslaugos pokyčio rezultatas ir vertinama, kokios būtų kiekvienos analizuojamos alternatyvos paslaugos pokyčio rezultato pasiekimo išlaidos.
8. Įvestos naujos sąvokos ir pateikti jų apibrėžimai, taip pat atnaujinti esamų sąvokų apibrėžimai IP vartojamos naujos sąvokos ir nustatyti jų apibrėžimai: „grynosios išlaidos“, „grynosios biudžeto išlaidos“, „grynosios biudžeto pajamos“, „Inžinerinės sistemos“, „inžineriniai tinklai“, „Kooperacija“, „Paslaugos pokyčio rezultatas, PPR“, „Pastato atnaujinimas (modernizavimas)“, „Patalpa“, „Sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklis“, „SVA“.
9. Papildytas likutinė vertės skaičiavimo paaiškinimas

Aprašyti reikalavimai ir paaiškinimai dėl likutinės vertės skaičiavimo, kai:

  • vykdomi statybos darbai (statomas naujas pastatas);
  • įsigyjamos senos statybos pastatai / patalpos;
  • atliekama esamų pastatų / patalpų rekonstrukcija.
Atnaujinta geroji ir blogoji praktika, pateikti pavyzdžiai.
10. Papildyta rizikų dalis dėl SVA metodo įvedimo Jautrumo ir rizikos vertinimas papildytas rodiklių su įvertinta rizika apskaičiavimo reikalavimu, atlikti kiti rizikos vertinimo patikslinimai, susiję su SVA metodo taikymo pakeitimais.
11. Atnaujintas IP metodikos 9 priedas – vertinimo išvada Atsižvelgiant į visus IP metodikos pakeitimus, atnaujintas ir patikslintas „Investicijų projektų atitikties Investicijų projektų rengimo metodikai vertinimo klausimynas“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 10 02