Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Muitinė 2020

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusTeisėtvarka/ saugumas, Viešasis valdymas, Švietimas ir mokymas
Finansuojamos veiklosMokymai, Keitimasis žiniomis ir patirtimi
Atrankos būdasPatvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos

Bendras programos tikslas yra remti muitų sąjungos veikimą ir modernizavimą siekiant stiprinti vidaus rinką vykdant dalyvaujančių šalių, jų muitinių ir pareigūnų bendradarbiavimą.
Svarbiausi programos veiklos tikslai:
* remti Sąjungos teisės aktų ir politikos muitinės srityje rengimą, darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą;
* plėtoti, tobulinti, eksploatuoti ir remti muitinėms skirtas Europos informacines sistemas;
* nustatyti, plėtoti bei taikyti geriausią darbo praktiką ir administracines procedūras bei jomis dalytis, visų pirma atlikus lyginamąją analizę;
* gerinti muitinės pareigūnų gebėjimus ir kompetenciją;
* gerinti muitinių ir tarptautinių organizacijų, trečiųjų šalių, kitų vyriausybinių institucijų, įskaitant Sąjungos ir nacionalines rinkos priežiūros institucijas, ekonominės veiklos vykdytojų ir juos atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą.

Administruojančios institucijos

EK Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas

Koordinuoja Lietuvoje

.

Ekspertinis vertinimas

O SEKCIJA VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS
Projektų atrankos konkursai programoje nevykdomi

Paramos gavėjai yra ES valstybės narės ir kitos šalys, atitinkančios Reglamente išdėstytas dalyvavimo sąlygas.
Programoje gali dalyvauti Europos kaimynystės politikos šalys partnerės, jeigu jos pasiekė pakankamą atitinkamų teisės aktų ir administracinių metodų suderinimo lygį su Europos Sąjunga.
Išoriniai ekspertai taip pat gali dalyvauti kai kuriose programos veiklos srityse.

Didžiausia galima dotacijos suma projektui 2017 m. yra 825 000 eurų.

Dotacijoms taikoma iki 100 % tinkamų finansuoti sąnaudų bendro finansavimo norma, skirta dienpinigių, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms ir su renginių organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

Dotacija bus skiriama atsižvelgiant į jos tinkamumą ir ekonomiškumą siekiant
tikslai ir tikėtinų projekto rezultatų
sąsajų su programa "Muitinė 2020"
Naudos gavėjų veiklos pajėgumai nėra tikrinami, nes naudos gavėjai
yra valstybinės įstaigos.

Netaikoma, projektai finansuojami skiriant dotacijas.

Tik nustatytos valstybinės įstaigos (Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos) gali dalyvauti programos finansuojamose veiklose.

Iš programos „Muitinė 2020“ lėšų finansuojama:
* Muitinės informacinių sistemų Sąjungos komponentų ir pagal Sąjungos teisę sukurtų naujų Europos informacinių sistemų plėtojimas, techninė priežiūra, veikimas ir kokybės kontrolė.
* Muitinės pareigūnų dalyvavimas įvairiose projekto grupėse, seminaruose, darbo vizituose, mokymuose, stebėsenos vizituose, ekspertų grupėse bei kitoje atsakingų vietos institucijų ar Europos Komisijos pasiūlytoje veikloje.
* Žmogiškųjų išteklių gebėjimų ugdymas (būtinų su muitine susijusių profesinių gebėjimų ir žinių įgijimas).

Informaciniai ir darbiniai seminarai, darbo vizitai, studijos;
IT sistemų plėtojimas;
Žmogiškųjų gebėjimų ugdymas (mokymas).

Šalys ES kandidatės, ES narės

Programos veiklose dalyvauja Muitinės departamentas, tačiau programos administratoriaus vykdomuose pirkimų (įsigijimų) konkursuose gali dalyvauti ir kiti viešieji ar privatūs juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys (kaip išorės ekspertai)

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 03