Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos Sąjungos įmonių konkurencingumo ir Mažųjų ir vidutinių įmonių skatinimo programa

Finansavimo formaDotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusMoksliniai tyrimai ir inovacijos, MVĮ plėtra, Turizmas, Prekyba, Inovacijos, Pramonė, Plėtra
Finansuojamos veiklosParama distribucijos plėtrai, Parama investicijoms, Naujų rinkų paieška, Partnerystės vystymas, Parama vystymui ir plėtrai, Informacijos sklaida
Atrankos būdasKonkursas, Kita
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Asocijuotos struktūros, Verslo subjektai, Valstybinės agentūros

COSME yra 2014–2020 m. vykdoma Europos Sąjungos įmonių konkurencingumo ir Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skatinimo programa, finansuojama Iš Europos Investicijų fondo (EIF)

Pagal programą COSME mažosios ir vidutinės įmonėsĮ yra remiamos šiose srityse:
* sąlygų lengviau gauti finansavimą sudarymas (įgyvendinama finansinių instrumentų pagalba);
* parama patekimui į ES šalių ir kitas rinkas;
* konkurencingumui palankių sąlygų sudarymas;
* verslumo kultūros skatinimas.
Remiantis COSME yra įgyvendinamas Smulkiojo verslo aktas, kuriuo pripažįstamas esminis MVĮ vaidmuo ES ekonomikai.

Administruojančios institucijos

Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas, Vykdančioji agentūra smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms (EASME)

Koordinuoja Lietuvoje

Ūkio ministerija

Ekspertinis vertinimas

K SEKCIJA FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA
Konkursai skelbiami kiekvieną ketvirtį

Tai Europos Komisijos inicijuota programa, kurią administruoja Vykdančioji agentūra smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms.
Programos lėšos naudojamos vadovaujantis EK kiekvienais metais tvirtinamu Programos metiniu įgyvendinimo planu
Remiantis juo, Vykdančioji agentūra smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms parengia ir skelbia kvietimus teikti paraiškas pagal remiamas sritis.
Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Europos Komisijos portale http://ec.europa.eu . Projektų Vertinimą ir atranką vykdo Vykdančioji agentūra smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms.
Projektų atrankos kriterijai ir tinkamos finansuoti išlaidos pateikiami kiekvieno kvietimo teikti paraiškas Gairėse pareiškėjams.
Finansinių instrumentų priemonės įgyvendinamos per į COSME tinklą prisijungusius bankus.

Maksimali finansavimo suma pagal COSME programą yra 1,5 milijonų eurų. Konkrečios teikiamų dotacijų ribos nustatomos kvietimuose teikti paraiškas.

Nuo 40 iki 60 proc. tinkamų projekto išlaidų, priklausomai nuo veiklų tipo.
MVĮ projektai dažniausiai finansuojami 50 proc. intensyvumu.

Tęstinumo reikalavimai nenustatyti.

Finansuojamos tik investicijos į materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą ir/arba finansuojamas apyvartinis kapitalas .
Įmonės darbuotojų skaičius turi neviršyti 250;
Metinė įmonės apyvarta turi neviršyti 50 milijonų eurų ir/arba įmonės balanse nurodyto viso turto vertė turi neviršyti 43 milijonų eurų.

Paskolų garantijos priemonė-apmokėjimas vykdomas ne pagal prekes, o pagal akredityvo sąlygas atitinkančius bankui pateiktus dokumentus.

Mokslo įstaigos gali dalyvauti tam tikruose projektuose kaip pareiškėjo (MVĮ) partneriai. Taip pat gali vykdyti projektus, dažniausiai verslumo skatinimo srityje, kuriuose siekiama sukurti mokymo programas ir pagal jas apmokyti MVĮ arba viešojo sektoriaus atstovus, kurie tiesiogiai dirba su MVĮ.

Pvz. 2017 m. paskelbtas kvietimas pagal MVĮ Konkurencingumo skatinimo, kuriame bus atrinkti keletas ES šalių universitetų, kurie parengs mokymų programas Centrinių perkančiųjų organizacijų darbuotojams, skirtas supaprastinti MVĮ dalyvavimą valstybiniuose pirkimų konkursuose.

*Naujų konkurencingumo strategijų kūrimas;
* naujų pramonės rūšių kūrimosi ir plėtros skatinimas;
* prieigos pie finansinių resursų gerinimas MVĮ, jų kūrimosi ir augimo fazėse;
*tarptautinio pramoninio bendradarbiavimo skatinimas
*ES šalių priemonės skatinant mokymą ir įgūdžių tobulinimą potencialiemsir naujiems verslininkams.
*standartizavimo ir intelektinė nuosavybės teisių apsaugos plėtra, vykdantiems veiklą trečiosiose šalyse.
Detaliau žr. kvietimų informaciją.

ES narės, Europos ekonominė erdvė, Šalys ES kandidatės, Balkanų šalys, Viduržemio jūros šalys

Programos priemonėmis ypač skatinami jaunieji verslininkai, nauji ir potencialūs verslininkai ir moterų dalyvavimas versle.
Programa sudaryta iš 28 remiamų veiklų sričių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 23