Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos Komisijos priemonė, prisidedanti prie stabilumo ir taikos

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusTeisėtvarka/ saugumas, Viešasis valdymas, Bendradarbiavimas ir plėtra, Plėtra, Aplinkosauga
Finansuojamos veiklosMokymai, Techninė parama administravimui, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas, Parama vystymui ir plėtrai, Informacijos sklaida
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Nekomercinės organizacijos, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Tarptautinės organizacijos ir padaliniai, Nevyriausybinės organizacijos (NVO), Valstybinės agentūros

Priemonė prisidedanti prie stabilumo ir taikos (ICSP), teikia tiesioginę paramą ES išorės politikoje, didindama efektyvumą ir nuoseklumą Europos Sąjungos veiksmuose. Priemonė įsteigta 2014 m. ir pakeitė ankstesnį EK Stabilumo instrumentą (IfS)
Ši priemonė skiria dėmesį krizėms, konfliktų prevencijai, taikos kūrimui, pasirengimui krizių metu ir sprendžiant pasaulio bei tarpregionines grėsmes.
Tikslai:
* greitas reagavimas į politinius konfliktus, stichines nelaimes, humanitarinę pagalbą, Europos saugumo ir gynybos intervencijos klausimais;
* sustiprinti ES pajėgumus krizių pasirengimo, konfliktų prevencijos, taikos kūrimo ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis, regioninėmis ir visuomenės organizacijomis;
* ugdyti gebėjimus spręsti pasaulines ir tarpregionines saugumo grėsmes, įskaitant saugumo klausimus susijusius su klimato kaita.
* parama specialiems veiksmams kovai su terorizmu, piratavimu, organizuotu nusikalstamumu.
EK sprendimu Instrumento lėšomis gali būti finansuojamos veiklos bet kuriame pasaulio regione.

Administruojančios institucijos

Užsienio politikos priemonių įstaiga, Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros generalinis direktoratas (DEVCO GD)

Koordinuoja Lietuvoje

Finansų ministerija

Ekspertinis vertinimas

O SEKCIJA VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS
keletas konkursų metuose

Europos Komisijos instrumentas (programa), kurią administruoja EK Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros generalinis departamentas (ilgalaikės priemonės ), Užsienio politikos priemonių įstaiga (trumpalaikės priemonės)
EK kiekvienais metais tvirtinamas metinis veiksmų planas nustato pagrindines finansavimo kryptis, numato lėšas ir nustato lėšų paskirstymo tvarką.
Remiantis ja, pasirašomos sutartis su ilgalaikes priemones įgyvendinančiais partneriais, o Užsienio politikos priemonių įstaiga trumpalaikėms priemonėms rengia ir skelbia kvietimus teikti paraiškas, vykdo paraiškų vertinimą ir skirsto bei administruoja dotacijas.
Projektų atrankos kriterijai ir tinkamos finansuoti išlaidos pateikiami kiekvieno kvietimo teikti paraiškas Gairėse pareiškėjams.
Atsakingo pareigūno sprendimu lėšos konkretiems veiksmams gali būti skiriamos neskelbiant projektų atrankos

Planavimo atveju projekto vertė nustatoma metiniame instrumento įgyvendinimo plane.
Konkursų atveju konkrečios teikiamų dotacijų ribos nustatomos kvietimuose teikti paraiškas

Konkursų atveju projektai gali būti finansuojami 80-100 proc. intensyvumu.

Tęstinumo reikalavimai nenustatyti. Pvz. 2017 m. plane patvirtintoje konkursinėje priemonėje dėl paramos pilietinės visuomenės vystymo projektams Afrikos šalyse numatyta , kad projektų veiklos turėtų būti vykdomos 36 mėn

Projekto atitikimas kvietime teikti paraiškas nustatytiems reikalavimams.
Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Užsienio politikos priemonių įstaigos (FPI) portale.

Netaikoma. Projektai finansuojami skiriant dotacijas.

Viešojo sektoriaus organizacijos (įprastai tai ES šalių ar kitų programoje dalyvaujančių šalių nevyriausybinės, tarptautinės nevyriausybinės, JT organizacijos) gali dalyvauti tokiose konkursuose ir gauti finansavimą projektų įgyvendinimui. Pvz. 2017 m ICSP programoje yra numatyta tik viena konkursinė priemonė (Parama pilietinės visuomenės vystymo projektams Afrikos šalyse).

* Parama kuriant tvaresnę pilietinę visuomenę nuo ekstremizmo ir prievartos kenčiančiose šalyse,
* Tarpininkavimo veiklos vykdomos per Europos tarpininkavimo priemonę (ERMES III),
* Parama trečiosioms šalims, nukentėjusioms ir vykdančioms atstatymo darbus po gamtinių stichijų;
* Taikos atkūrimo ir stabilizavimo veiksmai gamtiniais resursais turtingose trečiosiose šalyse;
* Teisingumo procesų atkūrimui trečiosiose šalyse , kenčiančiose nuo pilietinių konfliktų;
*Lyčių pagrindų paremto ekstremizmo ir prievartos prevencija;
* Mažinti švietimo sektoriaus rizikas ir pažeidžiamumą krizinėse situacijose.

Detalizuojamos metiniame veiksmų plane.

ES narės, Visos šalys

Instrumento lėšos gali būti skiriamos: ES šalims bei šalims partnerėms (arba šalių įgaliotoms įstaigoms); tarptautinėms organizacijoms; ES agentūroms; kitos institucijoms, priklausomai nuo sąlygų išdėstytų kvietimuose.
Didžioji dalis instrumento lėšų paskirstoma planavimo būdu ir tik nedidelei daliai skelbiami projektų atrankos konkursai .

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 23