Naujienos

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Viešojo ir privataus sektorių partnerystės teisinis reglamentavimas

document-428331_960_720.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. liepos 25 d. pritarė dviejų nutarimų, nustatančių viešosios ir privačios partnerystės (VPSP) procesus ir institucijų funkcijas, pakeitimams. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į Investicijų įstatymo ir Koncesijų įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius nuo šių metų sausio 1 d.

VPSP įgyvendinimo taisyklių pakeitimas (čia rasite pakeitimą ir aktualią taisyklių redakciją)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimu nustatyta kiek kitokia VPSP projektų įgyvendinimo eiga, pakeisti kai kurie terminai, institucijų funkcijos:

  • Į VPSP procesą įtraukta Viešųjų pirkimų tarnyba – jos atstovas dalyvaus VPSP komisijoje, vertinančioje centrinės valdžios projektų tikslingumą;
  • CPVA vertina galimybę atlikti partnerystės būdu ir teikia išvadas tiek dėl centrinės valdžios, tiek vietos valdžios partnerystės projektų socialinės ekonominės naudos (anksčiau buvo teikiama nuomonė dėl atitikimo metodiniams dokumentams). CPVA šią išvadą teikia per 30 dienų, įvertinusi VPSP projektą įgyvendinančios institucijos tinkamai parengtus investicijų projektą ir (ar) partnerystės klausimyną. CPVA išvada dėl projekto socialinės naudos teikiama VPSP komisijai, o vietos valdžios projekto atveju – savivaldybės tarybai bei savivaldybės kontrolieriui;
  • Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu investicijų projektas ir (ar) partnerystės klausimynas, įskaitant jo priedus, parengti nesilaikant metodinių dokumentų, dėl ko nėra galimybės jų įvertinti ir pateikti išvadą, CPVA per 10 dienų juos grąžina tikslinti.

VPSP projektą įgyvendinanti institucija vertinimui turi pateikti šiuos dokumentus ir jų priedus:

1. Investicijų projektą (vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika);

2. Partnerystės klausimyną su priedais (vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo vertinimo ir partnerystės klausimyno rengimo metodinės rekomendacijomis).

  • Pakeisti terminai:

centrinės valdžios VPSP projektą įgyvendinanti institucija per 10 dienų (anksčiau buvo nustatytas 30 dienų terminas) nuo CPVA išvados gavimo teikia gautą CPVA išvadą ir partnerystės klausimyną (su priedais) per Finansų ministeriją VPSP komisijai;

vietos valdžios VPSP projektą įgyvendinanti institucija per 30 dienų  nuo CPVA išvados gavimo teikia gautą CPVA išvadą ir partnerystės klausimyną (su priedais) savivaldybės kontrolieriui ir savivaldybės tarybai;

suteiktas ilgesnis terminas pirkimų procedūroms pradėti. Atitinkamoms institucijoms priėmus sprendimą dėl VPSP projekto įgyvendinimo tikslingumo, VPSP projektą įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip per 180 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo pradeda vykdyti pirkimus, reikalingus VPSP projektui įgyvendinti. Jeigu VPSP projektą įgyvendina vietos valdžios subjektas, 180 dienų terminas gali būti pratęstas vietos valdžios VPSP projektą įgyvendinančios institucijos vadovo (savivaldybės administracijos direktoriaus) sprendimu, o ne savivaldybės tarybos, kaip buvo reikalaujama anksčiau;

CPVA per 20 dienų (anksčiau buvo nustatytas 10 dienų terminas) teikia nuomonę dėl dokumentų atitikties metodiniams dokumentams.

  • VPSP projektą įgyvendinanti institucija, teikdama dokumentus Viešųjų pirkimų tarnybai dėl skelbimo apie pirkimą paskelbimo, turi pateikti ir CPVA nuomonę dėl pirkimo dokumentų;
  • Vietos valdžios institucijai nelieka pareigos gauti savivaldybės tarybos pritarimo pirkimo dokumentams ir VPSP sutarčiai, išskyrus atvejus, kai galutinės VPSP sutarties projekto sąlygos skiriasi nuo savivaldybės tarybos sprendime dėl VPSP projekto įgyvendinimo tikslingumo nurodytų VPSP projekto sąlygų;
  • Vietos valdžios institucija prieš pasirašant VPSP sutartį turės gauti Finansų ministerijos išvadą dėl sutarties projekto fiskalinių sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės požiūriu (anksčiau – nuomonę);
  • Pakeisti savivaldybės kontrolieriaus įgaliojimai: 1) savivaldybės kontrolierius teiks išvadą dėl vietos valdžios institucijos VPSP projekto įgyvendinimo tikslingumo (ji teikiama savivaldybės tarybai kartu su sprendimo dėl VPSP projekto įgyvendinimo tikslingumo projektu) bei 2) išvadą dėl pritarimo galutinėms VPSP sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo savivaldybės tarybos sprendime dėl VPSP projekto įgyvendinimo tikslingumo nurodytų VPSP projekto sąlygų;
  • Rengdama koncesijos sutarties dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo projektą, vietos valdžios partnerystės projektą įgyvendinanti institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatomis, papildomai turi atsižvelgti į energetikos ministro išvadas.

Centrinės valdžios ir vietos valdžios institucijų VPSP projektų eigą rasite čia.

Nutarimo dėl metodinės pagalbos VPSP projektuose pakeitimas (čia rasite pakeitimą ir aktualią taisyklių redakciją).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl metodinę ir konsultacinę pagalbą teikiančio viešojo juridinio asmens įgaliojimo ir jo funkcijų nustatymo“ pakeitimu Centrinei projektų valdymo agentūra įgaliota rinkti ir sisteminti VPSP projektų duomenis: apie privataus subjekto atrankos paskelbimą įgyvendinant VPSP projektą, partnerystės sutarties pasirašymą, keitimą, nutraukimą, kitus duomenis apie VPSP projektus įgyvendinančių institucijų sprendimus, susijusius su VPSP projektų rengimu ir sutarčių vykdymu.

Informacija apie VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo eigą skelbiama interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 08 07