Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos Komisijos Teisingumo programa /

Justice Programme
Bendrasis Programos tikslas – padėti toliau kurti Europos teisingumo erdvę, grindžiamą tarpusavio pripažinimu ir tarpusavio pasitikėjimu, visų pirma skatinant teismų bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Konkretūs Programos tikslai: * sudaryti palankesnes sąlygas teismų bendradarbiavimui civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir jį remti; * remti ir skatinti teisėjų mokymą, įskaitant kalbų mokymą, susijusį su teisinės terminijos sritimi, siekiant ugdyti bendrą teisinę ir teismų kultūrą; * sudaryti palankesnes sąlygas visiems veiksmingai naudotis teise kreiptis į teismą, be kita ko, propaguoti ir remti nusikaltimų aukų teises, kartu gerbiant teises į gynybą; * remti...
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos Komisijos priemonė, prisidedanti prie stabilumo ir taikos /

Instrument contributing to Stability and Peace / ICSP
Priemonė prisidedanti prie stabilumo ir taikos (ICSP), teikia tiesioginę paramą ES išorės politikoje, didindama efektyvumą ir nuoseklumą Europos Sąjungos veiksmuose. Priemonė įsteigta 2014 m. ir pakeitė ankstesnį EK Stabilumo instrumentą (IfS) Ši priemonė skiria dėmesį krizėms, konfliktų prevencijai, taikos kūrimui, pasirengimui krizių metu ir sprendžiant pasaulio bei tarpregionines grėsmes. Tikslai: * greitas reagavimas į politinius konfliktus, stichines nelaimes, humanitarinę pagalbą, Europos saugumo ir gynybos intervencijos klausimais; * sustiprinti ES pajėgumus krizių pasirengimo, konfliktų prevencijos, taikos kūrimo ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis, regioninėmis ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos regioninės plėtros fondas /

European Regional Development Fund / ERDF
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) siekia sustiprinti ekonominę ir socialinę Europos Sąjungos sanglaudą bei sumažinti regionų skirtumus, todėl investicijos skiriamos sustiprinti regioninių įmonių konkurencingumą ir inovacijų vystymąsi. 2014–2020 m. laikotarpiui ERPF nustatyti du pagrindiniai tikslai: * investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, kuriomis stiprinama darbo rinka ir regionų ekonomika; * Europos teritorinis bendradarbiavimas, kuriuo siekiama stiprinti tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą ES. Šie tikslai atsispindi remiamoje veikloje: * naujovės ir tyrimai; * Informacinės ir ryšių technologijos; * parama mažosioms ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė /

European Instrument for Democracy & Human Rights / EIDHR
Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės pagrindinis tikslas ir paskirtis – teikti daugiau paramos visuomenės vystymuisi, atsižvelgiant į tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių apsaugos mechanizmus. Parama yra teikiama vykdant rinkimų stebėjimo programas, tikrinant rekomendacijas ir bandant pagerinti demokratijos bei rinkimų procesus. Konkretūs tikslai: * stipresnis pilietinės visuomenės vaidmens formulavimas, įskaitant bendradarbiavimą tarp vietos valdžios ir atitinkamų valstybės institucijų; * didesnis dėmesys socialinių mažumų grupėms (nacionalinių, etninių, religinių, lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir t.t.); * didesnis dėmesys ekonominėms ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos Infrastruktūros Tinklų Priemonė /

Connecting Europe Facility / CEF
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) finansuoja projektus, užpildančius trūkstamas grandis tarp Europos energijos, transporto sričių ir skaitmeninių šaltinių. Tai pagrindinė finansinė priemonė, kuri palaiko ES investicijas į transporto (Transeuropiniai transporto tinklai, TEN-T), energetikos (Transeuropiniai energetikos tinklai, TEN-E) ir plačiajuostį ryšį bei informacines ir komunikacijos technologijas (ICT). Tikslas – Europos ekonomiką padaryti „žalesnę“ skatinant ekologiškesnio transporto režimus, itin greito plačiajuosčio interneto ryšį ir palengvinant atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą laikantis strategijos „Europa 2020“ nuostatų 2014-2020 m. priemonės...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Paskola, Garantijos
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos Sąjungos įmonių konkurencingumo ir Mažųjų ir vidutinių įmonių skatinimo programa /

Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises / COSME
COSME yra 2014–2020 m. vykdoma Europos Sąjungos įmonių konkurencingumo ir Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skatinimo programa, finansuojama Iš Europos Investicijų fondo (EIF) Pagal programą COSME mažosios ir vidutinės įmonėsĮ yra remiamos šiose srityse: * sąlygų lengviau gauti finansavimą sudarymas (įgyvendinama finansinių instrumentų pagalba); * parama patekimui į ES šalių ir kitas rinkas; * konkurencingumui palankių sąlygų sudarymas; * verslumo kultūros skatinimas. Remiantis COSME yra įgyvendinamas Smulkiojo verslo aktas, kuriuo pripažįstamas esminis MVĮ vaidmuo ES ekonomikai.
Atrankos būdas Konkursas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos kaiminystės priemonė /

European Neighbourhood Instrument / ENI
Europos kaimynystės priemonės (EKP) tikslas – sudaryti galimybę ES plėtoti veiksmingesnę partnerystę su kaimyninėmis šalimis. Tai santykių su Europos Sąjungos išorės partneriais Rytuose ir Pietuose politikos įrankis, kuriuo siekiama gerovės, saugumo ir stabilumo ES kaimynystėje per įgyvendinamus specifinius politinius ir ekonominius susitarimus, taip pat plėtojant daugiašalį bendradarbiavimą. EKP strateginiai tikslai: * parama demokratijos kūrimui, pilietinės visuomenės stiprinimui ir žmogaus teisių užtikrinimui; * perėjimas prie rinkos ekonomikos ir jos palaikymas; * darnaus vystymosi ir bendrų politikos interesų skatinimas (kova su terorizmu, konfliktų sprendimas, tarptautinės...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos Komisijos Skubios pagalbos palaikymos priemonė /

Financing decision on Emergency Support
Tikslas – finansiškai remti ir įgyvendinti skubios humanitarinės pagalbos teikimo operacijas, reaguojant į didelio masto krizes ar nelaimes įvykusias Europos Sąjungos teritorijoje. Remiantis pagalbos instrumento reglamentu, sprendimą dėl pagalbos teikimo ES teritorijoje priima Europos Taryba, atsižvelgdama į EK siūlymą. Pirmasis sprendimas dėl tokios skubios pagalbos teikimo buvo priimtas 2016 m. kovo mėn., reaguojant didelį srautą pabėgėlių ir migrantų, užplūdusių ES šalis. Programos biudžetas 2016-2018 m. –700 mln. Eur. 2017 m. biudžetas – 200 mln. Eur.
Atrankos būdas Pirkimų (įsigijimų) konkursai, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos socialinis fondas /

European Social Fund / ESF
Europos socialinis fondas yra viena iš pagrindinių priemonių remianti naujų darbo vietų kūrimą, padedanti žmonėms gauti geresnes darbo vietas, bei užtikrinanti teisingesnes įsidarbinimo galimybes visiems ES piliečiams. Fondas investuoja į Europos žmogiškąjį kapitalą – darbuotojus, jaunimą ir darbo ieškančius asmenis. 2014-2020 metų laikotarpiui ESF dėmesys skiriamas: * užimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimui; * socialinės integracijos ir kovos su skurdu skatinimui; * investavimui į švietimą, profesinių įgūdžių ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą; * institucinių pajėgumų ir efektyvaus viešojo administravimo stiprinimą. Be to, 20 % ESF investicijų yra skiriama socialinės integracijos...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Maisto grandinės saugumo finansinė priemonė /

Financial Framework for Food Chain safety / CFF
Pagrindinis tikslas – palaikyti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį, tuo pačiu saugant vartotojus ir aplinką. Finansinės investicijos skiriamos gyvūnų sveikatos ir gerovės palaikymui, augalų sveikatos palaikymui ir valstybinėms kontrolės priemonėms užtikrinti, tuo pačiu skatinant ir užtikrinant bendrijos maisto pramonės konkurencingumą bei darbo vietų kūrimą. Papildomi tikslai: * Prisidėti prie maisto ir maisto ruošimo sistemų saugumo lygio kėlimo ir plėtros. * Prisidėti prie gyvūnų sveikatos lygio kėlimo ES bei palaikyti gyvūnų gerovės kėlimo priemones. * Prisidėti prie savalaikio kenkėjų aptikimo ES ir jų plitimo kontrolės. * Prisidėti prie valstybinės kontrolės...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09
Viso įrašų: 100
Rodyti po:
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05