Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Fiskalis 2020 /

Fiscalis 2020
Bendrasis programos tikslas - gerinti tinkamą mokesčių sistemų veikimą vidaus rinkoje, stiprinant dalyvaujančių šalių, jų mokesčių administracijų ir pareigūnų bendradarbiavimą. Konkretus programos tikslas- remti kovą su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Veiklos tikslai: * įgyvendinti, tobulinti, eksploatuoti ir remti mokesčiams skirtą Europos informacinę sistemą; * remti administracinių procedūrų tobulinimą ir keitimąsi geriausiais administracinės praktikos pavyzdžiais; * remti administracinio bendradarbiavimo veiklą; * gerinti mokesčių pareigūnų gebėjimus ir kompetenciją; * didinti supratimą apie Europos Sąjungos mokesčių srities teisės...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Europos Sąjungos solidarumo fondas /

European Union Solidarity Fund / EUSF
Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) įsteigtas siekiant reaguoti į dideles gaivalines nelaimes ir išreikšti Europos solidarumą nelaimės ištiktiems Europos regionams. Fondas buvo sukurtas kaip reakcija į didelius potvynius Vidurio Europoje 2002 m. vasarą. Nuo tada jis buvo naudojamas siekiant padengti gamtinių nelaimių, apimančių įvairius įvykius, įskaitant potvynius, miškų gaisrus, žemės drebėjimus, audras ir sausras, nuostolius. Tikslai: * skubi pagalba nuo gamtinės nelaimės nukentėjusiose vietovėse atstatant esminę infrastruktūrą, tenkinančią būtiniausius žmonių poreikius; * finansinis prisidėjimas prie nukentėjusios šalies patirtų nuostolių padengimo, kompensuojant dalį...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Heraklio III programa /

Hercule III
Programa „Hercule III“ remiami veiksmai, kuriais kovojama su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančia neteisėta veikla. 2014 m. patvirtinta programa prisideda prie valstybių narių muitinės ir policijos pajėgų operacijų tobulinimo bei administracinių gebėjimų stiprinimo. Šiomis priemonėmis Komisija padeda performuoti kovos su sukčiavimu politiką ES lygmeniu.
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Periklio programa /

Pericles 2020
Periklio programa – Bendrijos mainų, paramos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo klastojimo. Ji skirta remti ir papildyti priemones, kurių imasi valstybės narės, bei numatytas jau esančiose bendrose programose, skirtose euro apsaugai nuo klastojimo.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Kūrybiška Europa /

Creative Europe programme
„Kūrybiška Europa 2014-2020" yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programą sudaro paprogramė „Kultūra", pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, ir paprogramė MEDIA, pagal kurią finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius. Programa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę bei puoselėja Europos kultūrinį turtingumą, prisideda siekiant Europos tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, padeda kultūros ir kūrybos sektoriams prisitaikyti prie skaitmeninės eros pokyčių ir globalizacijos, atveria...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Horizontas 2020 /

Horizon 2020
Programa „Horizontas 2020“ susieja mokslinius tyrimus su inovacijomis sutelkdama dėmesį į tris pagrindines sritis: kokybiškas mokslas, pramonės subjektų lyderystė ir visuomeninio pobūdžio uždaviniai. Pgarindinis tikslas – užtikrinti, kad Europa turėtų pasaulinio lygio mokslą ir technologijas, kurios skatintų ekonominį augimą. Papildomi tikslai apima žiniomis ir inovacijomis paremtos ekonomikos kūrimą, strategijos "Europa 2020" įgyvendinimą bei bendros Europos tyrimų erdvės kurimą. Programos skiriamos lėšos taip pat tikimasi kad prisidės prie darbo vietų kūrimo, investicijų i ekonominę plėtrą augimo bei didins Europos Sąjungos konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Programoje...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

TATENA Techninio bendradarbiavimo programa /

IAEA Technical cooperation programme
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parama, teikiama per nacionalinius projektus, padeda Lietuvos branduolinės saugos specialistams tobulinti savo techninės srities žinias, susipažinti su aktualiausiais tarptautiniais branduolinės saugos reikalavimais bei gerąja kitų šalių praktika.
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Šiaurės šalių ministrų tarybos programos /

Nordic Council of Ministers programmes
Šiaurės ministrų taryba (įsteigta 1971 m.) yra Šiaurės šalių tarpvyriausybinio bendradarbiavimo forumas. Šiaurės ministrų tarybos užduotis - užtikrinti geresnį Šiaurės šalių bendradarbiavimą, propaguoti šiaurietišką identitetą ir darbuotis Šiaurės šalių interesų labui. Numatydami bendrus darbo tikslus, Šiaurės šalių bendradarbiavimo ministrai pagrindinį dėmesį skyrė inovacijoms ir švietimui, gerovės politikai ir kultūrai, aplinkosaugai/taupiam išteklių panaudojimui ir bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis ir regionais. Šiaurės šalių ministrų tarybos programas sudaro: * Šiaurės šalių kultūros fondas, * Rėmimo programa žiniasklaidos turiniui tautinių bendrijų kalbmoms...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas /

Asylum, Migration and Integration Fund / AMIF
Tikslas- Prisidėti prie Europos Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos AMIF tikslinė grupė, į kurią turi būti nukreiptos projektų veiklos ir investicijos, yra trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie kreipėsi dėl prieglobsčio Lietuvoje, prieglobstį gavę užsieniečiai, trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Lietuvoje (turintys leidimus gyventi), trečiųjų šalių piliečiai pasirinkę savanorišką grįžimą į savo kilmės šalį arba kuriems taikomos priverstinio grąžinimo priemonės. Bendras AMIF biudžetas - 3,137 mlrd. EUR. Lietuvai projektams...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
LIFE programa yra ES aplinkos ir klimato veiksmų finansavimo priemonė. Bendrasis LIFE tikslas yra prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos bei teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir tobulinimo. 2014-2020 m. LIFE prioritetai: * naujo kovos su klimato kaita veiksmų paprogramio sukūrimas; * aiškesnis daugiamečių darbo programų, priimtų pasitarus su valstybėmis narėmis, prioritetų nustatymas; * naujos galimybės platesniu mastu įgyvendinti programas per integruotus projektus, kurie gali padėti sutelkti kitas ES, nacionalines ir privačias lėšas, skirtas aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita tikslams įgyvendinti. LIFE programą sudaro dvi paprogramės – Aplinkos (2,59 mlrd....
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2014-2020
Atnaujinta 2020-04-09
Viso įrašų: 100
Rodyti po:
« 1 ... 7 8 9 10
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05