Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

VPSP - kas tai?

Lietuvoje viešojo ir privataus sektorių partnerystės apibrėžimas yra nustatytas Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme – tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymų nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas įstatymų nustatytą atlyginimą.

Išsamiai apie šį ilgalaikį bendradarbiavimą ir kaip jam pasiruošti pasakojame video siužete:


Šiuo metu egzistuojanti teisinė bazė sudaro sąlygas taikyti žemiau nurodytas partnerystės formas:

 • Viešoji ir privati partnerystė gali būti įgyvendinama dviem būdais – kaip sutartinė partnerystė, kai VPSP sutarties šalių įsipareigojimai yra nustatomi sutartyje arba kaip institucinė partnerystė, kai bendradarbiaujama mišraus kapitalo juridiniame asmenyje, kurio dalis akcijų priklauso valstybei / savivaldybei. Abiem šio viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo būdams taikomos tiek koncesijos, tiek ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės formos.
 • Koncesijos atveju viešojo sektoriaus subjektas suteikia privataus sektoriaus subjektui (koncesininkui) leidimą vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, teikti viešąsias paslaugas, valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės turtą (tarp jų eksploatuoti gamtos išteklius), o koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas, ir jo atlyginimą už šią veiklą sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos ar tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su atlyginimu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką. Koncesijų suteikimą reglamentuoja Koncesijų įstatymas.
 • Valdžios ir privataus subjektų partnerystės forma taikoma tais atvejais, kai privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse tam tikrą nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas. Šią partnerystės formą reglamentuoja Investicijų įstatymas.

[[#ex]]

VPSP institucijų atsakomybės

PP įgyvendinanti institucija atsakinga už:

 • VPSP inicijavimą.
 • IP rengimą, PK užpildymą.
 • Pirkimų vykdymą, VPSP sutarties parengimą, jos sudarymą ir vykdymą.
 • Informacijos apie VPSP projektą pateikimą.
Finansų ministerija atsakinga už:
 • VPSP sutarties projekto ir VPSP sutarties pakeitimų finansinių sąlygų įvertinimą.
 • Informacijos apie VPSP projektą kaupimą, sisteminimą, saugojimą ir tvarkymą.
 • Ataskaitos apie sudarytas VPSP sutartis teikimą Vyriausybei.

CPVA atsakinga už:

 • Metodinių dokumentų rengimą ir skelbimą internetinėje svetainėje www.ppplietuva.lt.
 • IP, PK ir pirkimo dokumentų vertinimą.
 • Informacijos apie VPSP projektą skelbimą www.ppplietuva.lt.
 • Konsultacijas, mokymų vedimą, informacijos sisteminimą, analizę.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisija atsakinga už:
 • Siūlymų dėl VPSP taikymo tikslingumo, įgyvendinant centrinės valdžios investicijų projektus, teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
 • Sudarytų VPSP sutarčių ir jų vykdymo metinės ataskaitos svarstymą bei siūlymų dėl VPSP projektų įgyvendinimo teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
 • Siūlymų dėl VPSP projektų įgyvendinimo teikimą centrinės valdžios VPSP projektus įgyvendinančioms institucijoms.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė atsakinga už:
 • Sprendimo dėl VPSP projekto įgyvendinimo priėmimą.
 • Pasiūlymo dėl VPSP projekto, pagal kurį valstybės turtiniai įsipareigojimai yra didesni negu Investicijų įstatyme arba Koncesijų įstatyme nustatyta suma, įgyvendinimo pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui.
Savivaldybės taryba atsakinga už:
 • Sprendimo dėl VPSP projekto tikslingumo priėmimą.
 • VPSP projekto pirkimo sąlygų, pagrindinių VPSP sutarties sąlygų ir pirkimo būdo tvirtinimą, kai VPSP projektas įgyvendinamas taikant VžPP, arba konkurso etapų nustatymą, kai VPSP projektas įgyvendinamas suteikiant koncesiją.
 • Sprendimo dėl VPSP sutarties projekto priėmimą.
Lietuvos Respublikos Seimas atsakingas už:
 • Sprendimo dėl VPSP projekto, pagal kurį valstybės turtiniai įsipareigojimai yra didesni negu Investicijų įstatyme arba Koncesijų įstatyme nustatyta suma, įgyvendinimo priėmimą.
Lietuvos statistikos departamentas atsakingas už:
 • VPSP sutarties vertinimą, kai Finansų ministerija kviečia Lietuvos statistikos departamentą dalyvauti VPSP sutarties vertinime.
Savivaldybės kontrolierius atsakingas už:
 • Išvados, kurioje, be kitų aspektų, turi būti įvertinti VPSP taikymo teisėtumas ir VPSP teikiama ekonominė ir socialinė nauda, teikimą.
Viešųjų pirkimų tarnyba atsakinga už:
 • Pirkimų procedūrų tikrinimą.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 11 20

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Renginiai

Visi renginiai
Gruodis 2022
06
Pr An Tr Ke Pe Še Se
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01