Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Strateginio planavimo sistemos tobulinimas

Strateginio planavimo sistemos pertvarkos tikslas ilguoju laikotarpiu – sukurti aiškią ir kokybišką strateginio planavimo dokumentų sistemą, integruojančią valstybės ir regioninio planavimo tikslus, naudojamą valstybės biudžetui formuoti. Pertvarkai įgyvendinti vykdomas „Naujos strateginio planavimo sistemos, kuri apims strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, sukūrimas ir įgyvendinimas“ projektas, kuriame numatoma pertvarkyti strateginio planavimo sistemą, subalansuoti ir kiek įmanoma integruoti strateginio, erdvinio (teritorinio) ir regioninio planavimo sistemas ir procesus, sumažinti planavimo dokumentų skaičių, susieti strateginių plėtros tikslų ir pokyčių planavimą su reikalingų lėšų planavimu, sustiprinti strateginių plėtros tikslų įgyvendinimo stebėseną ir atskaitomybę už jų pasiekimą.

Siekiant, kad pertvarka būtų nuosekli ir turėtų kiek įmanoma didesnį sėkmės garantą, ji įgyvendinama etapiškai.

[[#ex]]

I etapas – Esamos situacijos analizė (2017 m. III ketv. – 2018 m. I ketv).

Teisės aktų, įpareigojančių rengti atitinkamus strateginio planavimo dokumentus, sąrašo parengimas. Sąrašas parengiamas, detalizuojant, kada ir kokie dokumentai turėjo/turi būti parengti, įvertinant ir rengiamus teisės aktų projektus.

Nacionalinio, regioninio, savivaldybių ir teritorinio lygmens strateginio planavimo dokumentų inventorizacija. Galiojančių, rengiamų ir planuojamų rengti strateginio planavimo dokumentų, kurių rengimą įpareigoja teisės aktai, sąrašo sudarymas. Rekomendacijų dėl strateginio planavimo dokumentų skaičiaus optimizavimo parengimas.

Atrinktos imties strateginio planavimo dokumentų turinio analizė. Ilgos, vidutinės, trumpos trukmės strateginio planavimo dokumentų, taip pat regioninių, teritorinių, savivaldybių dokumentų turinio analizė.


II etapas – Pereinamasis laikotarpis (2018 m. I ketv.)

Atsiskaitymo už pasiektus veiklos rezultatus proceso supaprastinimas ir patobulinimas (pagal esamą strateginio planavimo dokumentų sistemą). Metinių veiklos ataskaitų turinio ir formos peržiūra, siekiant atsisakyti perteklinės informacijos pateikimo ir efektyviau susieti informaciją apie pasiektus rezultatus ir panaudotas lėšas.

SVP rengimo proceso supaprastinimas ir patobulinimas (pagal esamą strateginio planavimo sistemą). Naudojantis esamos situacijos analizės rezultatais, bus:

  • išgrynintos SVP tarpusavio sąsajos su aukštesnio lygmens strateginio planavimo dokumentais (t. y. nustatyta, kokie esamos strateginio planavimo sistemos dokumentų tikslai ir kriterijai turi būti perkeliami į 2019-2021 m. SVP, siekiant SVP suderinimo su aukštesnio lygio dokumentuose numatytais tikslais ir jų vertinimo kriterijais (įskaitant ir Nacionalinėje reformų darbotvarkėje numatytus tikslus);
  • aprašyti vertinimo kriterijų SVP nustatymo ir (arba) jų mažinimo principai, sustiprinta sąsaja su finansiniais duomenimis.

III etapas – Naujos strateginio planavimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas (2018 m. II ketv. – 2020 m.)

Naujos strateginio planavimo sistemos modelio, kuris apims nacionalinio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, sukūrimas. Naujos strateginio planavimo sistemos modelis eliminuos esamos sistemos trūkumus – strateginio planavimo dokumentų perteklių, sąsajų tarp jų trūkumą ir neaiškumą, vertinimo kriterijų ir rodiklių didelį skaičių, ir koncentruojantis į aiškią ir kokybišką sistemą. Modelis bus orientuotas į vidutinės trukmės biudžeto planavimą – siekiant jį pritaikyti rengiant 2020-2022 m. pilotinį biudžeto projektą ir 2021-2023 m. biudžeto projektą.

Naujos strateginio planavimo sistemos įgyvendinimo (pagal parengtą modelį) plano parengimas. Parengiamas naujos strateginio planavimo sistemos įgyvendinimo planas, kuriame bus pateiktas detalus naujų strateginio planavimo dokumentų parengimo, esamų dokumentų pakeitimo ir kitų su naujos sistemos įgyvendinimu susijusių veiksmų atlikimo tvarkaraštis, užduočių paskirstymas atsakingoms institucijoms ir pan.

Įstatymo arba kito teisės akto, reglamentuojančios naujos strateginio planavimo sistemos principus, parengimas ir patvirtinimas. Parengiama numatomo teisinio reguliavimo koncepcija. Parengiamas ir patvirtinamass įstatymas arba kitas teisės aktas, reglamentuojantis naujos strateginio planavimo sistemos principus. Esant poreikiui, kitų teisės aktų projektų parengimas ir patvirtinimas.

SPM pakeitimo, įtvirtinančio naują strateginio planavimo sistemą, parengimas ir patvirtinimas. Parengiamas ir patvirtinamas SPM pakeitimo projektas, kuriame bus aprašyta nauja strateginio planavimo sistema, t. y. strateginio planavimo dokumentų tarpusavio sąsajos, strateginio planavimo dokumentų struktūros turinio elementai, tikslų ir vertinimo kriterijų / rodiklių nustatymo principai ir kiti strateginio planavimo dokumentų rengimo ir atsiskaitymo už pasiektus veiklos rezultatus procesai (įskaitant strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos struktūrą, formą bei rengimo tvarką).

Mokymai ir konsultacijos dėl naujos strateginio planavimo sistemos įgyvendinimo.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 14