Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Informacija apie patvirtintus pertvarkų projektus

EFEKTYVESNIS STRATEGINIS PLANAVIMAS IR BIUDŽETO FORMAVIMAS – vienas iš XVII Vyriausybės prioritetų. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane patvirtintas  darbas 3.1.5. „Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą“.

Įgyvendinant šį darbą, Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijoje buvo patvirtinti 2 projektai:

  • Projektas „Naujos strateginio planavimo sistemos, kuri apims strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, sukūrimas ir įgyvendinimas”.
  • Projektas „Biudžeto išlaidų susiejimo su siekiamais rezultatais ir vidutinės trukmės planavimo stiprinimas” .

Už abiejų projektų įgyvendinimą atsakinga Finansų ministerija, kuri vadovauja projektų komandoms, sudarytoms iš Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros specialistų.

Dalis veiksmų, reikalingų įgyvendinti minėtus pokyčius, finansuojama iš projekto „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas" lėšų (esinvesticijos.lt), kuris įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ ir yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – didinti efektyvų viešojo sektoriaus išteklių naudojimą, didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą bei pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius.  Projektas tęsia 2010-2015 m. pradėtas iniciatyvas, jo planuojamų veiklų būtinumas buvo aptartas su LRV Kanceliarija ir Finansų ministerija, kurie yra šio projekto strateginiai partneriai, suinteresuoti projekto rezultatais ir produktais. Projekto kuriamais įrankiais ir produktais galės naudotis visos viešojo sektoriaus institucijos, dalyvaujančios investicijų projektų planavime, rengime ir įgyvendinime,  todėl projektas tiesiogiai prisideda prie priemonės tikslo – pagerinti viešojo valdymo sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybę ir padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos bei valstybės išteklių panaudojimo efektyvumą. 

Projekte numatytos veiklos orientuotos į viešąsias investicijas planuojančių įstaigų gebėjimų stiprinimą ir investicijų planavimo įrankių kūrimą. Bus atliekama investicijų tikslingumo, gyvybingumo ir finansavimo šaltinių analizė, diegiamas turto ekonominio naudingumo kaštų vertinimo metodas, siūlomas informacijos apie planuojamus ir vykdomus investicijų projektus sisteminimas ir kaupimas, stiprinamas Finansų ministerijos ir jai pavaldžių institucijų kompetencijų tinklas, mokomi projektų vykdytojai, teikiama ekspertinė pagalba VPSP projektų rengimui ir įgyvendinimui, apibrėžtos aiškesnės VPSP taikymo galimybės, siūlomos priemonės geriau kontroliuoti VPSP sandorius fiskalinės rizikos atžvilgiu.

Projekto lėšomis finansuojamas išorės konsultacinių paslaugų, reikalingų pokyčiams pasiruošti, pirkimas, pokyčius planuojančių ir įgyvendinančių institucijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, institucijų, dalyvaujančių strateginio planavimo ir biudžeto formavimo procese, darbuotojų mokymai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 09 11