Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Biudžeto formavimo sistemos pertvarka

Biudžeto formavimo sistemos pertvarkos ilguoju laikotarpiu tikslas – sukurti patikimesnę ir kokybiškesnę vidutinės trukmės biudžeto formavimo ir programų valdymo sistemą, kuri užtikrintų viešųjų finansų perskirstymą ir panaudojimą, atitinkantį darnaus ir tvaraus, Lietuvos teritorijos bei jos atskirų dalių, ekonominio-socialinio vystymo poreikius bei skatintų didinti orientaciją į rezultatus. Pertvarkai įgyvendinti vykdomas „Biudžeto išlaidų susiejimo su siekiamais rezultatais ir vidutinės trukmės planavimo stiprinimas“ projektas, kuriuo siekiama pasirengti ir pereiti prie vidutinės trukmės programiniu principu planuojamo biudžeto, nustatyti skirtingus planavimo ir kontrolės principus lėšoms, skirtoms strateginių plėtros tikslų ir pokyčių įgyvendinimui ir biudžeto lėšomis finansuojamų institucijų veiklos finansavimui.

Pertvarka bus vykdoma 4 etapais.

[[#ex]]

I etapas ­ Esamo biudžeto formavimo tobulinimas (2017 m. IV ketv. – 2018 m. III ketv.)

Esamų išlaidų/programų efektyvumo vertinimo priemonių peržiūra. Atlikta esamų viešųjų išlaidų vertinimo įrankių analizė ir įvertinamas galimas jų, kaip įrankių, pritaikymas 2019 m. biudžeto „pokyčių krepšeliui“ formuoti. Vertinimo įrankių sąrašo parengimas, identifikuojant jų taikymo tvarką, privalumus, trūkumus, taikymo mastą, naudą ir kt. svarbią informaciją, kuri bus naudojama išlaidų peržiūros mechanizmui kurti.

Gairių dėl 2019-2021 m. biudžeto „pokyčių krepšelio“ formavimo parengimas. Parengtos gairės dėl 2019-2021 m. biudžeto „pokyčių krepšelio“ formavimo, apimančios viešųjų išlaidų vertinimo įrankių pagalba surinktos informacijos panaudojimą, asignavimų valdytojų pasiektų tikslų ir jų vertinimo rodiklių informacijos panaudojimą.

Galimų išlaidų peržiūros priemonių pritaikymas 2019 m. valstybės biudžeto  „pokyčių krepšelio“ suformavimui. Atliktos 2017 m. (galimai ir ankstesnių) metų viešųjų išlaidų peržiūros ir identifikuotos neefektyviai panaudotos lėšos arba už skirtas lėšas nepasiekti tikslai. Įvertinti galimi išlaidų mažinimai ir įnašai į 2019 m. biudžeto „pokyčių krepšelį“. Informacijos paruošimas biudžeto deryboms.

Pasiektų rodiklių peržiūra ir informacijos pateikimas deryboms dėl 2019-2021 m. biudžeto asignavimų. Informacijos apie institucijų biudžeto vykdymo rezultatus, apie pasiektus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir jų reikšmes, analizė, susisteminimas ir pateikimas biudžeto deryboms.

Valstybės investicijų planavimo ir valdymo tvarkos patobulinimas. Informacijos apie planuojamas valstybės investicijas analizė, įvertinant sąsajas su strateginio planavimo dokumentuose numatytais tikslais, Vyriausybės prioritetais ir skirtingų finansavimo šaltinių suderinamumą, susisteminimas ir pateikimas biudžeto deryboms. Planuojant investicijas atskirti esamo turto kokybės gerinimo (remontų) projektai ir projektai, skirti naujam turtui sukurti / pritaikyti naujai veiklai / turtą renovuoti. Investicijoms priskiriami tik antrai grupei priskirti projektai. Tikrinama projektų parengtų sąnaudų naudos analizių kokybė, taip pat vertinama, ar kokybiškai įvertinti kiti investicinių projektų atrankos kriterijai.

Informacijos dėl maksimalių išlaidų lubų trims biudžetiniams metams (2019-2021 m.) pateikimas asignavimų valdytojams. Atsižvelgiant į biudžeto derybų rezultatus ir į Vyriausybės prioritetus, asignavimų valdytojai informuojami dėl maksimalių asignavimų limitų trims biudžetiniams metams (2019-2021 m.)

Scenarijų dėl galimų maksimalių asignavimų sumų trims metams į priekį pasikeitimų nustatymas. Parengiamos gairės dėl galimų vidutinės trukmės agreguotų išlaidų rodiklių kitimo scenarijų ir atitinkamo poveikio 3-mečiams biudžeto rodikliams.

Informacijos apie siekiamus rezultatus pateikimas 2019 m. biudžeto projekte. Įvertinta, kuri informacija dėl siekiamų tikslų ir jų vertinimo rodiklių pasiekimo iš biudžeto deryboms parengtos informacijos, strateginių veiklos planų (SVP) ar kt. šaltinių gali būti perkeliama į 2019 m. biudžeto projektą. Parengtas biudžeto projekto priedas (ar kitas elementas) atskleidžiantis informaciją apie asignavimų valdytojų pasiektus ir siekiamus tikslus.

[[#ex]]

[[#ex]]

II etapas  Naujų vidutinės trukmės biudžeto formavimo, programų sandaros principų įdiegimas (2017 m. IV ketv. – 2019 m. I ketv.)

Esamos biudžeto išlaidų struktūros analizės ir išlaidų grupavimo modelio parengimas. Atlikta esamų biudžeto programų struktūros analizė, įvertinant principus, kuo remiantis kiekvienam programos elementui planuojami asignavimai. Programos elementų, tokių kaip, į pokyčius orientuota dalis, investicijos, administracinės išlaidos, turto išlaikymo išlaidos, išmokos ir pan., nustatymas ir jų atskyrimo kriterijų identifikavimas. Biudžeto išlaidų struktūros pagal identifikuotus elementus modelio parengimas.

Naujo biudžeto programų sudarymo modelio parengimas. Modelyje pateikiamos visų tipų išlaidų (į pokyčius orientuotų išlaidų, investicijų, administracinių, turto ir infrastruktūros išlaikymo ir pan.) planavimo taisyklės, nepanaudotų išlaidų perkėlimo tarp biudžetinių metų, grąžinimo ir kiti biudžeto planavimo ir vykdymo principai. Apibrėžiami ir papildomi išlaidų vertinimo principai, tokie kaip planuojamų išlaidų vertinimas vyrų ir moterų lyčių lygybės požiūriu. Parengiama, šių tipų išlaidų planavimo ir vertinimo sistema.

Naujo viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmo parengimas. Sukurtas viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmas panaudojant jau esamus vertinimo įrankius, esant poreikiui, juos tobulinant ir (ar) įvedant naujus. Modelio ir jo taikymo taisyklių, gairių kaip išlaidų peržiūros įrankiai integruojami į biudžeto formavimo procesą, kaip jie naudojami sprendimams priimti, parengimas.

Naujų biudžeto programų sudarymo taisyklių įtvirtinimas Strateginio planavimo metodikoje. Vidutinės trukmės programų - politikos sričių nustatymo taisyklių parengimas. Nustatoma, kokios išlaidos ir kokias principais remiantis įtraukiamos į vidutinės trukmės programas. Nustatyta biudžeto programų vertinimo rodiklių sudarymo ir jų vertinimo metodika ir nustatyta, kaip jie turi būti susieti su asignavimų valdytojų strateginiais veiklos planais ir kitais strateginiais dokumentais.

Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo patvirtinimas. Patvirtintas Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimas, įtvirtinantis vidutinės trukmės biudžeto pagal politikos sritis formavimo principus, programų sandaros principus, jų sąsajų su siekiamais tikslais principus, kitus pagrindinius biudžeto sudarymo ir vykdymo principus. Kartu keičiamos Biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

Taisyklių dėl trimečių išlaidų prognozių kitimo scenarijų nustatymas ir patvirtinimas. Taisyklių dėl galimų trimečių išlaidų prognozių kitimo scenarijų ir jų įtakos trimečiams politikos sričių finansiniams rodikliams, kitiems viešųjų finansų rodikliams parengimas ir  nustatymas įstatymu (nutarimu).

[[#ex]]

[[#ex]]

III etapas – Nauja valstybės investicijų valdymo tvarka  (2018 m. IV ketv. – 2020 II ketv.)

Atnaujintos investicijų planavimo tvarkos parengimas, reglamentuojančių teisės aktų pakeitimas/parengimas. Parengta nauja visus valstybės finansavimo šaltinius integruojanti valstybės investicijų planavimo tvarka, pagrįsta investicijų poveikio socialinės ekonominės naudos  vertinimu ir viso investicijų ekonominio naudingumo ciklo kaštų vertinimu, investicijų planavimo susiejimu su valstybės strateginiais dokumentais, juose numatytais tikslais.

Investicijų valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas. Apibrėžta ir reglamentuota investicijų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės sistema, jos dalyviai, atsakomybės, funkcijos, pagal poreikį patikslinti teisės aktai. Nustatyti projektų planavimo, rengimo, atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo kontrolės principai, parengtos taisyklės, metodiniai dokumentai. Nustatyta atsiskaitymo už investicinių projektų rezultatus tvarka.

Atnaujintos investicijų planavimo tvarkos įgyvendinimas. Sukurta sistemos palaikymo kompetencija, užtikrintas jos palaikymas, apmokyti investicijų planavimo ir įgyvendinimo sistemos dalyviai. 2020-2022 m. biudžeto projekte realizuota nauja tvarka.

Investicijų planavimo konsultacijos ir mokymai. Konsultacijos ir mokymai investicijų valdymo ir kontrolės sistemos ir investicijų planavimo ir įgyvendinimo sistemos dalyviams.

[[#ex]]

[[#ex]]

IV etapas  Parengtas ir patvirtintas vidutinės trukmės biudžetas (2019 m. I ketv. – 2020 IV ketv.)

Mokymai dėl naujos biudžeto programų struktūros ir kitų naujovių formuojant 2020-2022 m. biudžetą.  Mokymai tikslinėms grupėms dėl naujos biudžeto programų struktūros, dėl politikos sričių ir programų sąsajų, dėl išlaidų peržiūros įrankių taikymo, investicijų planavimo ir kt.

2020-2022 m. pilotinio valstybės biudžeto projekto, kuriame nurodomas politikos sričių finansavimas 3 metams ir siekiami rezultatai, parengimas.

2021-2023 m. valstybės biudžeto projekto, kuriame nurodomas politikos sričių finansavimas 3 metams ir siekiami rezultatai, parengimas ir patvirtinimas. Atsižvelgiant į tai, kad nauji vidutinės trukmės valstybės strateginiai dokumentai bus tvirtinami 2020 metais ir įsigalios nuo 2021 metų, pilna apimtimi pagal naują strateginio planavimo sistemą vidutinės trukmės biudžetas bus rengiamas 2021-2023 m. biudžetiniams metams. Jame bus nurodomas politikos sričių finansavimas 3 metams, jų vertinimo rodikliai, bus aiški sąsaja tarp biudžeto dokumento ir strateginio planavimo dokumentų.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 14