Naujienos

Pritarta strateginio valdymo pertvarkai

112200_7175c8f21de003b617368cf17c348437.jpg

2020 birželio 25 d. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Seimas priėmė Strateginio valdymo įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus ir beveik 40-ies lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais įtvirtinama strateginio valdymo bei biudžeto valdymo pertvarka ir sudaromas naujas integruotas strateginio valdymo modelis.  

Visi valstybės strateginių pokyčių planavimo procesai (strateginis, teritorinis, regioninis, biudžeto) ateityje bus siejami į vientisą bendrą sistemą, kurioje bus užtikrinamos jų sąsajos su realiais finansiniais ištekliais. Pertvarkos dėka tikimasi aiškaus, įrodymais grįsto bei vieningo valstybės investicijų bei strateginių reformų planavimo bei kokybiškai koordinuoto įgyvendinimo valdymo, siekiant aiškių pokyčio tikslų.  

Strateginio valdymo modelis apima planavimo, programavimo ir veiklos lygius. Planavimo lygmenyje rengiami ilgalaikiai (iki 30 metų) nacionaliniai plėtros  dokumentai ir dešimtmetis vieningas Nacionalinis pažangos planas, kuriame nustatomi  artimiausi nacionaliniai tikslai  ir uždaviniai konkrečioms valstybės veiklos sritims. Taip pat sudaromos finansinės projekcijos šiam periodui, apimančios visus valstybei prieinamus finansavimo šaltinius. Programavimo lygmenyje rengiamos plėtros programas ir jų priemones, kur nustatomi būdai, kaip taikliai spręsti identifikuotas problemas ir pasiekti numatytus tikslus, ir planuojami konkretūs projektai. Programų visuma sudaro programų portfelį, kuris bus valdomas pagal bendrąsias taisykles, ir kurio savininkas bus LR Vyriausybės kanceliarija, o valdytojas – LR Finansų ministerija. Veiklos lygmenyje rengiami institucijų strateginės veiklos planai ir biudžetai, planuojami ištekliai suformuotoms programoms, priemonėms bei projektams. Toks į rezultatą orientuotas planavimas ir pokyčių įgyvendinimo valdymas užtikrins pamatuojamą valstybės pažangą.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) į strateginio valdymo pertvarką įsitraukė jau nuo 2016 m., kuomet buvo patvirtintas ESI fondų lėšomis finansuojamas projektas „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas“. Šis projektas finansuoja pasirengimą pertvarkai bei pertvarkos įgyvendinimą. CPVA projektą įgyvendina kartu su strateginiais partneriais – LR Finansų ministerija (pertvarkos šeimininkė) ir LR Vyriausybės kanceliarija. Įgyvendinant strateginio valdymo pertvarką, CPVA padėjo įvertinti pokyčių poreikius, apibrėžti naujos sistemos architektūrą bei parengti sistemą reglamentuojančius teisės aktus ir metodinius dokumentus. Nuo šių metų pradžios CPVA kartu su LR Finansų ministerija konsultuoja ministerijas dėl plėtros programų bei priemonių rengimo.  Artimiausi darbai iki šių metų pabaigos – užbaigti Strateginio valdymo metodikos bei Programų portfelio valdymo taisyklių rengimą, padėti visoms ministerijoms pasiruošti naujai sistemai bei parengti plėtros programas, atrinkti ir pagrįsti priemones, suformuoti biudžetus pagal naujus reikalavimus. Numatoma, kad šie darbai bus įgyvendinti iki 2020 metų pabaigos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 06 26