Metodikos ir leidiniai

Viskas, ką svarbu žinoti apie turtą, sudarant koncesijų sutartis

straipnis pilnas c.jpg
2017-05-08

Vis labiau tampa įprasta, kad į viešųjų paslaugų teikimą ir infrastruktūros sukūrimą įsitraukia privatūs subjektai. Tais atvejais, kai viešasis subjektas planuoja suteikti privačiam subjektui teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir (ar) teikti viešąsias paslaugas, o privataus subjekto atlygio visą arba didesnę dalį sudaro trečiųjų asmenų (tiesioginių paslaugų gavėjų) mokėjimai už paslaugas, kaip taisyklė, sudaroma koncesijos sutartis, kuri yra viena iš viešojo ir privataus subjektų partnerystės formų.

Sudarant koncesijų sutartis, svarbu ne tik aiškiai nustatyti projekto apimtį, koncesijos sutarties šalių įsipareigojimus, atsakomybę, rizikų pasiskirstymą, bet taip pat išsiaiškinti, koks turtas yra reikalingas koncesijos sutarties įgyvendinimui, kokių investicijų į turtą tikimasi iš koncesininko, kam turtas nuosavybės teise priklausys koncesijos sutarties laikotarpiu ir jai pasibaigus.

Siekiant įgyvendinti koncesijos sutartį, koncesininkui gali būti perduotas valstybei, savivaldybei ar jų kontroliuojamiems asmenims priklausantis turtas: žemė, nekilnojamas turtas, trumpalaikis ir ilgalaikis kilnojamasis turtas. Tokio turto perdavimo pagrindai šiuo metu yra nustatyti Koncesijų įstatymo 3 straipsnyje. Pagal minėtą įstatymą valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų turtas nuosavybės teise koncesininkui neperduodamas, išskyrus trumpalaikį ir ilgalaikį kilnojamąjį valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomą ir (ar) naudojamą turtą, kuris per koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį bus visiškai nudėvėtas. Toks turtas koncesininkui gali būti perduodamas už kainą, atitinkančią tokio turto vertę, nustatytą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme.

Koncesijų įstatyme nurodyta, kad, jeigu koncesijos sutarčiai įgyvendinti reikalinga valstybinė ar savivaldybės žemė ir (ar) kitas valstybės ar savivaldybės turtas, koncesijos suteikimo laikotarpiu teisės į šios žemės sklypus ir (ar) kitą valstybės ar savivaldybės turtą koncesininkui gali būti suteikiamos be aukciono, sudarant su juo nuomos ar kitas įstatymų numatytas sutartis. Faktinis turto perdavimas patvirtinamas šalims pasirašant turto perdavimo – priėmimo aktą. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal šiuo metu esamą teisinį reguliavimą turtas koncesininkui negali būti perduotas panaudos ar patikėjimo teise.

Tais atvejais, kai suteikiančioji institucija koncesininkui nuomos teise perduoda tik žemės sklypą ir suteikia teisę jam sukurti naują turtą, būtina iš anksto tiek koncesijos konkurso sąlygose, tiek ir koncesijos sutartyje nurodyti, kam toks naujai sukurtas turtas nuosavybės teise priklausys koncesijos sutarties vykdymo laikotarpiu ir jai pasibaigus. Siekdama sumažinti viešojo sektoriaus mokėjimus ir (arba) koncesijos projektą padaryti patrauklesnį, suteikiančioji institucija gali nustatyti, kad po koncesijos sutarties pasibaigimo visas arba dalis naujai sukurto turto nuosavybės teise priklausys koncesininkui. Tokia galimybė yra numatyta šiuo metu galiojančio Koncesijų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje. Atkreiptinas dėmesys, kad toks pats teisinis reguliavimas dėl galimybės koncesininkui išlaikyti nuosavybės teisę į naujai sukurtą turtą numatomas ir naujame Koncesijų įstatymo projekte.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 12