Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos socialinis fondas

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusViešasis valdymas, Socialinės paslaugos, Švietimas ir mokymas, Užimtumas, Jaunimas
Finansuojamos veiklosMokymai, Techninė parama administravimui, Parama užimtumo didinimui, Informacijos sklaida, Keitimasis žiniomis ir patirtimi
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Mokymų centrai, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Švietimo ir ugdymo įstaigos, Nekomercinės organizacijos, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Nevyriausybinės organizacijos (NVO), Aukštojo mokslo įstaigos

Europos socialinis fondas yra viena iš pagrindinių priemonių remianti naujų darbo vietų kūrimą, padedanti žmonėms gauti geresnes darbo vietas, bei užtikrinanti teisingesnes įsidarbinimo galimybes visiems ES piliečiams. Fondas investuoja į Europos žmogiškąjį kapitalą – darbuotojus, jaunimą ir darbo ieškančius asmenis.
2014-2020 metų laikotarpiui ESF dėmesys skiriamas:
* užimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimui;
* socialinės integracijos ir kovos su skurdu skatinimui;
* investavimui į švietimą, profesinių įgūdžių ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą;
* institucinių pajėgumų ir efektyvaus viešojo administravimo stiprinimą.
Be to, 20 % ESF investicijų yra skiriama socialinės integracijos ir kovos su skurdu veiklai.
Fondo 2014-2020 m. biudžetas Lietuvai - 1,12 mlrd. Eur.

Administruojančios institucijos

Europos Socialinio fondos agentūra, Finansų ministerija

Ekspertinis vertinimas

M SEKCIJA PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA, O SEKCIJA VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS, P SEKCIJA ŠVIETIMAS
Kiekviena ES šalis narė nustato savo tvarką projektų atrankai

Europos socialinį fondą (ESF) projektuoja ir įgyvendina Europos Komisija kartu su nacionalinės ir regioninės valdžios institucijomis.
ESF veikla vadovaujasi principais:
- Bendrasis finansavimas užtikrina savarankiškumą nacionaliniu ir regioniniu lygiu: ESF finansavimą visuomet lydi viešasis arba privatusis finansavimas. Priklausomai nuo regiono santykinio turtingumo, bendrasis finansavimas gali svyruoti nuo 50 % iki 85 % (išskirtiniais atvejais – 95 %) visų projekto sąnaudų. Lietuvos atveju ESF taiko 85 proc. finansavimo proporciją.
- Pasidalijamasis valdymas leidžia prisiimti atsakomybę atitinkamu lygiu: ESF gairės nustatytos Europos lygiu konsultuojantis su daugeliu suinteresuotųjų šalių, o dėl Veiksmų programų vykdomos nacionalinių institucijų ir Komisijos derybos.
Veiksmų programų įgyvendinimui atskiroje šalyje vadovauja atitinkamos kiekvienos šalies institucijos, Lietuvoje – Finansų ministerija. Atskiras priemones, tokias kaip regioninė plėtra, sveikatos apsauga ir gerovė, užimtumas ir socialinė sanglauda, viešasis valdymas, švietimas ir mokslas bei verslas kuruoja už šias sritis atsakingos ministerijos.
Kvietimus teikti paraiškas ( planavimo ir projektų konkursų atvejais ) skelbia ESFA, ji taip pat atlieka paraiškų vertinimą, pasirašo finansavimo sutartis bei vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą.
Paraiškų vertinimas: Konkurso atveju – iki 90 k.d., planavimo atveju –iki 60 k.d.
Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkursų atveju, maksimali projektų vertė gali būti nustatoma projektų finansavimo sąlygų aprašuose bei kvietimo teikti paraiškas dokumentuose.
Jeigu projektai finansuojami planavimo būdu, tuomet projektų vertės nustatomos ir skelbiamos valstybės/regionų finansuojamų projektų sąrašuose. Tokia informacija skelbiama portale www.esinvesticijos.lt.

Projektų finansavimo intensyvumas gali būti skirtingas priklausomai nuo kiekvienos Veiksmų programos priemonės. Bendrai projektai gali būti finansuojami 85 -100 proc. nuo bendrų tinkamų projekto išlaidų sumos.

Tęstinumo reikalavimai ESF remiamiems projektams netaikomi. Užbaigus projektą projekto vykdytojui nėra taikomos papildomos sąlygos dėl projekto veiklų tęsimo ar įsigyto turto panaudojimo.

Projektų veiklos privalo atitikti ESF ir konkrečios veiksmų programos priemonės remiamas veiklas ir siekti bendrųjų fondo tikslų. Konkursų atveju taip pat vertinamas projekto parengtumo lygis, numatytų vykdyti veiklų pagrįstumas. Projektų vykdymas pasitelkiant partnerius nėra būtina sąlyga, tačiau atskiruose kvietimuose teikti paraiškas reikalavimas projektą vykdyti su partneriais gali būti numatytas.

Netaikoma. Projektai finansuojami skiriant negrąžinamas subsidijas bei dotacijas.

Bendru atveju, ESF paramos gavėjais gali būti:
* socialinės, kultūros ir švietimo organizacijos;
* darbuotojų ir darbdavių organizacijos, taip pat mokymus, pagalbą darbuotojams teikiančios ir darbo rinkos priemones vykdančios organizacijos;
* NVO ir labdaros fondai;
* viešojo administravimo ir vietos savivaldos institucijos;
* įmonės ir asociacijos.

Informacija apie Lietuvoje įgyvendinamus ESF remiamus projektus skelbiama specializuotame ES struktūrinių fondų investicijų portale http://www.esinvesticijos.lt

ESF finansuoja vietinius, regioninius ir nacionalinius užimtumą skatinančių projektų visoje ES: pradedant mažais projektais, kuriuos vykdo vietinės labdaros organizacijos, padedančios neįgaliesiems rasti tinkamą darbą, ir baigiant šalies mastu įgyvendinamais projektais, skatinančiais visų gyventojų profesinį mokymą.
Tai projektai, kurių metu žmonės mokosi įvairių dalykų, kelia kvalifikaciją, kuria įvairias programas, metodikas, strategijas, atlieka tyrimus.
Įgyvendinant ESF projektus kuriamos, tobulinamos ir diegiamos įvairios valdymo ar technologijų sistemos. Taip pat sudaroma galimybė žmonėms įgyti naujų žinių ir įgūdžių, mokytis profesijų, persikvalifikuoti ir įsidarbinti.
Tai projektai skirti tam, kad tam tikroms jautrioms visuomenės grupėms būtų sudarytos sąlygos pasijusti visaverčiais visuomenės nariais ar darbo rinkos dalyviais, kad mažėtų skurdas, diskriminacija, būtų sudarytos sąlygos sveikai gyventi ir gerėtų sveikatos paslaugos.

ES narės

Finansuojami projektai, prisidedantys prie nedarbo ir socialinės atskirties mažinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 23