Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusMoksliniai tyrimai ir inovacijos, Inovacijos
Finansuojamos veiklosPartnerystės vystymas, Informacijos sklaida
Atrankos būdasKonkursas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Tyrimų centrai, Aukštojo mokslo įstaigos

Europos šalių bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje pagrindinis tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą, generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus.
COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus, ypač keletą mokslo sričių apimančius, tarptautinius tinklus.

Administruojančios institucijos

COST asociacija

Koordinuoja Lietuvoje

Lietuvos mokslo taryba

Ekspertinis vertinimas

M SEKCIJA PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA
Nuolat vykstantis konkursas

Programą valdo ir įgyvendina COST asociacija – 34 COST valstybių narių įsteigta pelno nesiekianti organizacija, kurios būstinė įsikūrusi Briuselyje. Politinius programos sprendimus priima COST Aukšto lygio pareigūnų komitetas, į kurį kiekviena COST valstybė narė deleguoja po du atstovus.

Lietuvoje programą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinis COST koordinatorius (CNC) skiria Lietuvos atstovus į COST veiklų valdymo komitetus, COST Mokslinį komitetą, COST tarptautinių paraiškų vertinimo ekspertų grupes, atstovauja šalies interesams programos valdymo struktūrose. Taip pat Lietuvos mokslo taryba skiria papildomą finansavimą naujai inicijuotos, tarptautinį konkursą laimėjusios ir patvirtintos COST veiklos (tarptautinio projekto) koordinatoriui iš Lietuvos – veiklos tematika vykdomiems moksliniams tyrimams ir susijusioms veikloms atlikti. Į COST veiklą įsijungus Lietuvos partnerio statusu papildomos lėšos neskiriamos.

Tarptautinį konkursą laimėjusio ir COST programos veiklą koordinuojančio Lietuvos atstovo veikla ir jo pagal programos tematiką atliekami moksliniai tyrimai finansuojami vieneriems kalendoriniams metams, skiriant ne daugiau kaip 57 924 eurus, vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos patvirtintu dalyvavimo COST programoje tvarkos aprašu.

nustatytas Lietuvos mokslo tarybos patvirtintame dalyvavimo COST programoje tvarkos apraše

COST veikla paprastai trunka 4 metus, joje dalyvauja apie 10–20 COST valstybių narių.

Projektų veiklų atitikimas finansavimo sąlygoms

Netaikoma, projektai finansuojami skiriant dotacijas

Lietuvos institucijų atstovai gali dalyvauti COST dviem būdais:
•Prisijungdami prie patvirtintų ar jau vykdomų COST veiklų partnerio statusu. Šiuo atveju paraiška teikiama Tarybai pagal nuolatos galiojantį kvietimą teikti dalyvavimo paraiškas.
Lietuva, kaip ir kitos COST valstybės narės į COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti du atstovus (ir du pavaduojančius atstovus), kurie turi būti iš skirtingų institucijų. Vienas asmuo gali atstovauti šaliai ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose. Paraiškos vertinamos ne rečiau kaip keturis kartus per metus (įprastai kartą per ketvirtį).
•Inicijuodami naują veiklą ir tapdami veiklos koordinatoriais. Šiuo atveju paraiška teikiama tiesiogiai COST biurui pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas.

21 Lietuvos institucija įsijungė į 49 COST veiklas, o į COST veiklų valdymo komitetus buvo nominuoti 63 atstovai.
2016 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 19 COST veiklų susitikimų (konferencijų, seminarų ir kt.), 1 mokymų stovykla ir 4 trumpalaikiai moksliniai vizitai.
Lietuvos institucijų atstovai 2016 m. COST asociacijai pateikė 2 paraiškas naujoms COST veikloms inicijuoti, tačiau finansavimas joms nebuvo skirtas.

COST veikla – tai tam tikroje mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių Europos ir kitų valstybių tyrėjų ir kitų suinteresuotų asmenų inicijuotas bendradarbiavimo tinklas, projektas. Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai, įgyvendinimas ir planuojami rezultatai aprašomi memorandume. Veikla gali būti pradėta vykdyti, jei memorandumą pasirašo ne mažiau kaip 5 COST valstybės narės.
Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Patys moksliniai tyrimai COST programoje nefinansuojami.
COST veikla paprastai trunka 4 metus, joje dalyvauja apie 10–20 COST valstybių narių.
Šiuo metu vykdoma apie 350 COST veiklų. Vykdomų COST veiklų sąrašas.
Detalesnė informacija Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programoje tvarkos apraše https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01d3eb505f7711e4bad5c03f56793630

ES narės, Visos šalys

Tikslios paraiškų vertinimo sesijų datos skelbiamos kalendoriniame kvietimų plane bei LMT interneto svetainės naujienų skiltyje.
Paraiška teikiama e-COST elektroninėje paraiškų sistemoje .

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 03