Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos regiononės plėtros fondas

Finansavimo formaDotacija, Kitos finansinės priemonės
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusRegionų plėtra ir vystymas, Naujos technologijos, MVĮ plėtra, Inovacijos, Pramonė, Energijos taupymas ir renovacija, Energetika, Plėtra, Aplinkosauga
Finansuojamos veiklosNauji produktai ir paslaugos, Partnerystės vystymas, Informacijos sklaida
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Mokymų centrai, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Tyrimų centrai, Nekomercinės organizacijos, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Valstybinės agentūros, Aukštojo mokslo įstaigos

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) siekia sustiprinti ekonominę ir socialinę Europos Sąjungos sanglaudą bei sumažinti regionų skirtumus, todėl investicijos skiriamos sustiprinti regioninių įmonių konkurencingumą ir inovacijų vystymąsi.

2014–2020 m. laikotarpiui ERPF nustatyti du pagrindiniai tikslai:

  • investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, kuriomis stiprinama darbo rinka ir regionų ekonomika;
  • Europos teritorinis bendradarbiavimas, kuriuo siekiama stiprinti tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą ES.

Šie tikslai atsispindi remiamoje veikloje:

  • naujovės ir tyrimai;
  • Informacinės ir ryšių technologijos;
  • parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);
  • mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika.

Be to, ERPF ypatingą dėmesį sutelkia į specialias teritorines ypatybes. Fondas taip pat yra skirtas ekonominėms, aplinkosaugos ir socialinėms problemoms sumažinti miestuose, didžiausią dėmesį skiriant tvariai miestų plėtrai. Bent 5 % ERPF išteklių atidedama šiai sričiai, o integruotų veiksmų įgyvendinimą valdo patys miestai per URBACT III programą.

Fondo 2014-2020 m. biudžetas Lietuvai - 3,5 mlrd. Eur.

Administruojančios institucijos

Finansų ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), UAB Verslo ir investicijų garantijos (INVEGA), Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) , Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), Transporto investicijų direkcija (TID)

Ekspertinis vertinimas

Kiekviena ES šalis narė nustato savo tvarką projektų atrankai

ERPF įgyvendina Europos Komisija kartu su nacionalinės ir regioninės valdžios institucijomis.

Nuosavų lėšų dalis, kurią reikia skirti vykdant ERPF lėšomis finansuojamus projektus, pritaikyta prie atitinkamų regionų išsivystymo lygio. Mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose (ir atokiausiuose regionuose) ERPF lėšomis galima finansuoti iki 85 proc. projekto sąnaudų. Pereinamojo laikotarpio regionuose galima finansuoti iki 60 proc. projekto sąnaudų, o labiausiai išsivysčiusiuose regionuose –iki 50 proc. Lietuvos atveju taikoma 85 proc. finansavimo proporcija.

Veiksmų programų įgyvendinimui atskiroje šalyje vadovauja atitinkamos kiekvienos šalies institucijos, Lietuvoje – Finansų ministerija. Atskiras priemones, tokias kaip regioninė plėtra, transporto ir ryšių infrastruktūra, sveikatos apsauga, užimtumas ir socialinė sanglauda, viešasis valdymas, švietimas ir mokslas, skaitmeninės paslaugos bei verslas kuruoja už šias sritis atsakingos ministerijos.

Projektai atrenkami:
- valstybės ar regionų planavimo būdu – planuojamų finansuoti valstybės projektų sąrašą patvirtina atsakinga ministerija, o regionų projektų sąrašą – Regiono plėtros taryba. Šiuo atveju, planuojamų projektų vykdytojai iš priemonę administruojančios agentūros gauna pasiūlymą per nustatytą laiką pateikti paraiškas dėl projektų.
- konkurso būdu – reikalavimai ir sąlygos pareiškėjams bei finansuojamiems projektams nustatomi projektų finansavimo sąlygų aprašuose bei kvietimų teikti paraiškas dokumentuose.

Kvietimus teikti paraiškas ( planavimo ir projektų konkursų atvejais ) skelbia administruojančios agentūros, jos taip pat atlieka paraiškų vertinimą, pasirašo finansavimo sutartis bei vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Paraiškų vertinimas: Konkurso atveju – iki 90 k.d., planavimo atveju –iki 60 k.d.

Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkursų atveju, maksimali projektų vertė gali būti nustatoma projektų finansavimo sąlygų aprašuose bei kvietimo teikti paraiškas dokumentuose.

Jeigu projektai finansuojami planavimo būdu, tuomet projektų vertės nustatomos ir skelbiamos valstybės/regionų finansuojamų projektų sąrašuose. Tokia informacija skelbiama portale www.esinvesticijos.lt.

Projektų finansavimo intensyvumas skiriant negražinamąsias subsidijas ar dotacijas gali būti skirtingas priklausomai nuo kiekvienos Veiksmų programos priemonės. Bendrai projektai gali būti finansuojami 85 -100 proc. nuo bendrų tinkamų projekto išlaidų sumos.

ERPF remiamuose projektuose dažnai yra taikomi tęstinumo reikalavimai remiamų projektų veikloms. Įprastai tai yra 5 metai po projekto pabaigos, kurio metu yra vykdoma priežiūra, kad veiklos, į kurias buvo investuota , būtų vykdomos ir projekto metu įsigytas ilgalaikis turtas ar sukurta infrastruktūra būtų naudojama tų veiklų vykdymui.

Projektų veiklos privalo atitikti ERPF ir konkrečios veiksmų programos priemonės remiamas veiklas ir siekti bendrųjų fondo tikslų.
Konkursų atveju taip pat vertinamas projekto parengtumo lygis, numatytų vykdyti veiklų pagrįstumas. Projektų vykdymas pasitelkiant partnerius nėra būtina sąlyga, tačiau atskiruose kvietimuose teikti paraiškas reikalavimas projektą vykdyti su partneriais gali būti numatytas.

ERPF investicijos gali būti teikiamo panaudojant finansines priemones, kurios gali būti įgyvendinamos pagal kiekvienos šalies nustatytas sąlygas:
* Paskolos gali būti teikiamos tose srityse, kur įprastas rinkos skolinimas (pavyzdžiui, iš bankų neprieinamas, arba jos gali būti teikiamos palankesnėmis sąlygomis nei įprastai rinkoje, pavyzdžiui, taikant mažesnę palūkanų normą, ilgesnį grąžinimo terminą ar nustatant mažesnius įkeičiamo turto reikalavimus.
* Mikrokreditai – mažos apimties paskolos teikiamos SVV subjektams, kurie neturi galimybių pasiskolinti rinkos sąlygomis, paprastai nustatant trumpą paskolos grąžinimo terminą ir nereikalaujant įkeisti turto arba nustatant mažesnius įkeičiamo turto reikalavimus.
* Garantijos, kuriomis skolintojui užtikrinama, kad suteiktas kapitalas bus grąžintas tuo atveju, jei paskolos gavėjas tampa nepajėgus paskolą grąžinti.
* Investicijos į nuosavą kapitalą – investicijos į įmonės kapitalą investuotojui perleidžiant dalį arba visas įmonės akcijas.
Finansinės priemonės gali būti derinamos su subsidijomis ir kitomis paramos formomis. Dažnu atveju dar prieš pritraukiant investicijų fondus būtina tinkamai pasiruošti investicijų įgyvendinimui, todėl iš ERPF taip pat gali būti remiama konsultacinė ir kita pagalba.

Viešojo sektoriaus subjektai gali inicijuoti tokio pobūdžio projektus, kaip:
* Mokslinių tyrimų centrų bei mokslo ir švietimo įstaigų infrastruktūros atnaujinimo ar sukūrimo projektai.
* Elektroninių paslaugų, informacinių sistemų bei informacinių technologijų infrastruktūros sukūrimo projektai.
* Viešų erdvių, gyvenamosios aplinkos, bendruomeninės infrastruktūros plėtros, miestų traukos centrų ir kultūros infrastruktūros plėtros, daugiabučių namų modernizavimo, socialinio būsto įrengimo, viešųjų pastatų modernizavimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams projektai, įgyvendinami regioniniuose ekonomikos augimo centruose, probleminėse teritorijose ir kaimo vietovėse .
* Nestacionarių bei stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimui ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų plėtrai skirti projektai.
* Viešų sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo ar sukūrimo projektai.

Informacija apie Lietuvoje įgyvendinamus ERPF remiamus projektus skelbiama specializuotame ES struktūrinių fondų investicijų portale http://www.esinvesticijos.lt

ERPF finansuoja :
* investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas;
* investicijas į infrastruktūrą (kelius, telekomunikacijas, energetiką), siekiant sujungti centrinius ES regionus su periferiniais;
* investicijas, padedančias atgaivinti krizę išgyvenančius pramonės, žemės ūkio rajonus;
* darbo vietų kūrimą bei paramą smulkiam ir vidutiniam verslui (įmonių konsultavimas, rinkos tyrimai, mokslo tyrimai);
* technologijų plėtrą, vietinės infrastruktūros plėtrą, investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas;
* įvairiarūšį ir aplinką tausojantį transportą ir regionų judumą.
* plačiajuosčio ryšio ir didelės spartos tinklų diegimą bei IRT produktų, paslaugų ir elektroninės prekybos tobulinimą;
* energijos, gaunamos iš atsinaujinančiųjų išteklių, gamybą ir paskirstymą, energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančios energijos naudojimą įmonėse, viešojoje infrastruktūroje ir būsto sektoriuje;
* prisitaikymo prie klimato kaitos investicijas.

ES narės

Finansuojami projektai, skatinantys Europos Sąjungos šalių ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei mažinantys regionų plėtros netolygumus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 16