Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusNaujos technologijos, Moksliniai tyrimai ir inovacijos, Inovacijos, Pramonė, Energetika, Aplinkosauga
Finansuojamos veiklosNauji produktai ir paslaugos, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas, Partnerystės vystymas, Tyrimai
Atrankos būdasKonkursas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Tyrimų centrai, Verslo subjektai, Aukštojo mokslo įstaigos

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“ yra Europos valstybių tinklas, kurio tikslai:
* remti orientuotą į rinką mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą visose šiuolaikinėse technologijų srityse;
* didinti Europos valstybių konkurencingumą;
* gerinti gaminių, procesų ir paslaugų kokybę;
* stiprinti daugiašalį bendradarbiavimą, įtraukiant įmones ir mokslinių tyrimų institucijas.
Tikslų siekiama skatinant didėjantį pramonės ir mokslo bendradarbiavimą, vykdant projektus, kuriuose kuriami konkurencingi pasaulinėje rinkoje, pažangiausiomis technologijomis paremti gaminiai, procesai ir paslaugos.
Eureka programoje galima dalyvauti ir vykdyti projektus 4 iniciatyvose: Clusters, Eurostars, Network projects ir Umbrellas.
Programoje dalyvaujadaugiau kaip 40 šalių, įskaitant ES šalis nares.

Administruojančios institucijos

EUREKA sekretariatas

Koordinuoja Lietuvoje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Ekspertinis vertinimas

M SEKCIJA PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA
Keletas konkursų metuose

Programos vykdymą prižiūri Eureka sekretariatas, įsikūręs Briuselyje. Nacionalinis programos koordinatorius- MITA, kuris skelbia konkursus, organizuoja ir vykdo paraiškų vertinimą , priima sprendimus dėl finanasavimo skyrimo bei koordinuoja tolimesnį projekto įgyvendinimą.
Lietuvoje Eureka projektai finansuojami ir įgyvendinami pagal 2014-2020 ES fondų investicijų programos sąlygas.
Per visą laikotarpį planuojami skelbti 4 paraiškų atrankos konkursai, kurių kiekvieno biudžetas- 1,1 mln. EUR.
Projektų atranka bus atliekama projektų konkurso dviem etapais būdu.

MITA skiriamos lėšos vienam projektui finansuoti negali viršyti 300 tūkst. eurų.

Lietuvos partnerių finansinė dalis projekte negali būti didesnė kaip 75 procentų viso planuojamo projekto biudžeto (su tarptautinių partnerių dalimis).

Projekto trukmė ne ilgesnė nei 3 metai.
Projekte turi dalyvauti bent vienas privatus juridinis asmuo ir tarptautinis partneris.
Galimi projekto partneriai (Lietuvos ir tarptautiniai) yra:
* Privatieji juridiniai asmenys (privaloma sąlyga).
* Mokslo ir studijų institucijos.
Penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas.

„Eureka“ dalyvavimo paraiškos gali būti teikiamos, jei įgyvendintos visos šios sąlygos:
* Projektą kartu vykdys ne mažiau kaip du nepriklausomi dalyviai iš skirtingų „Eureka“ valstybių narių;
* Projekto trukmė ne ilgesnė nei trys metai;
* Projekte dalyvauja ūkio subjektas, registruotas Lietuvos Respublikoje;
* Projektas nėra karinės paskirties;
* Projekto rezultatas - sukurta naujas/patobulintas produktas, paslauga, technologija.

Netaikoma. Projektai finansuojami skiriant dotacijas

Programa skirta mokslo ir studijų institucijoms, pasitelkiant partneriais verslo subjektus.

Pagrindinės šiuolaikinės technologijų sritys, kuriose pirmiausiai įgyvendinami „Eureka“ projektai:
* Elektronika,
* IT ir telekomunikacijų technologijos'
* Pramoninė gamyba, medžiagos ir transportas,
* Energijos technologijos,
* Chemija, fiziniai ir tikslieji mokslai,
* Biologiniai mokslai,
* Žemės ūkis ir jūros ištekliai,
* Maisto technologijos,
* Matai ir standartai,,
* Technologijos, saugančios žmogų ir aplinką.

* Tinklų kūrimas;
* Produktų / paslaugų kūrimas;
* Mokslinių tyrimų veikla.
Lietuvoje programos veiklos finansuojamos pagal ES fondų investicijų programą " Mokslinių tyrimų, ekspermentinės plėtros rezultatų komercinio ir tarptautiškumo skatinimas"

ES narės, Viduržemio jūros šalys, Šalys ES kandidatės, Rusija, Šiaurės Amerika

Lietuva yra įgyvendinusi daugiau nei 100 EUREKA projektų nuo 1999 metų. Lietuva daugiausiai bendradarbiauja su šiomis šalimis: Suomija, Lenkija, Belgija. Daugiausiai programoje dalyvauja mažos ir vidutinė įmonės (54 proc.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 16