Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos Komisijos Teisingumo programa

TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusTeisėtvarka/ saugumas, Viešasis valdymas, Švietimas ir mokymas
Finansuojamos veiklosMokymai, Techninė parama administravimui, Partnerystės vystymas, Informacijos sklaida, Keitimasis žiniomis ir patirtimi
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Švietimo ir ugdymo įstaigos, Tyrimų centrai, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Tarptautinės organizacijos ir padaliniai, Nevyriausybinės organizacijos (NVO), Aukštojo mokslo įstaigos

Bendrasis Programos tikslas – padėti toliau kurti Europos teisingumo erdvę, grindžiamą tarpusavio pripažinimu ir tarpusavio pasitikėjimu, visų pirma skatinant teismų bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
Konkretūs Programos tikslai:
* sudaryti palankesnes sąlygas teismų bendradarbiavimui civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir jį remti;
* remti ir skatinti teisėjų mokymą, įskaitant kalbų mokymą, susijusį su teisinės terminijos sritimi, siekiant ugdyti bendrą teisinę ir teismų kultūrą;
* sudaryti palankesnes sąlygas visiems veiksmingai naudotis teise kreiptis į teismą, be kita ko, propaguoti ir remti nusikaltimų aukų teises, kartu gerbiant teises į gynybą;
* remti iniciatyvas kovos su narkotikais politikos srityje teisminio bendradarbiavimo ir nusikaltimų prevencijos aspektais, glaudžiai susijusiais su bendruoju Programos tikslu, jei jų neapima Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo bei krizių valdymo finansinės paramos priemonė, kaip Vidaus saugumo fondo dalis, arba programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“.
Teisingumo programa apjungė ir pakeitė iki 2013 m. veikusias EK programas:
* Civilinio teisingumo programą
* Baudžiamojo teisingumo programą
* Narkotikų prevencijos ir informavimo programą.

Administruojančios institucijos

Europos Komisijos Teisingumo generalinis direktoratas (JUST GD)

Koordinuoja Lietuvoje

Finansų ministerija

Ekspertinis vertinimas

O SEKCIJA VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS
Keletas konkursų metuose

Programą valdo Europos Komisijos Teisingumo generalinis direktoratas.
Programos lėšos naudojamos vadovaujantis kiekvienais metais tvirtinamu Programos metiniu biudžetu ir jo paskirstymu pagal remiamas sritis.
Po metinio biudžeto patvirtinimo programos valdytojas parengia ir skelbia kvietimus teikti paraiškas pagal remiamas sritis.
Projektų Vertinimą ir atranką vykdo Teisingumo GD.
Projektų atrankos kriterijai ir tinkamos finansuoti išlaidos pateikiami kiekvieno kvietimo teikti paraiškas Gairėse pareiškėjams

Skiriamų dotacijų minimalios ir maksimalios sumos yra nustatomos kiekviename kvietime teikti paraiškas. Pvz. minimali dotacija 2017 m. kvietime tarptautinio bendradarbiavimo projektams civilinės ir baudžiamosios teisės srityse - 75 tūkst. eur.

2017 m. kvietime tarptautinio bendradarbiavimo projektams civilinės ir baudžiamosios teisės srityse, finansuojama iki 80 proc. tinkamų projekto išlaidų.

Tęstinumo reikalavimai nenustatyti

Projekto atitikimas kvietime teikti paraiškas nustatytiems pagrindiniams reikalavimams:
* Atitikimas kvietimo prioritetams,
* Siūlomų veiksmų kokybė,
* Projekto pridėtinė vertė Europos mastu,
* Laukiamų rezultatų tvarumas ir ilgalaikiškumas,
* Kaštų pagrįstumas.

Netaikoma. Projektai finansuojami skiriant dotacijas.

Remiami projektai, kurie apima:
Teisinį bendradarbiavimą civiliniais klausimais, įskaitant komercinius, bankroto, paveldėjimo ir kt. klausimus; teisinį bendradarbiavimą baudžiamaisiais klausimais;
Teisinį mokymą, įskaitant lingvistinius teisinės terminologijos mokymus;
Palankesnes sąlygas teisinei pagalbai gauti (įskaitant pagalbą nusikaltimų aukoms ir procedūrinių teisių baudžiamosiose bylose užtikrinimą asmenims, įtariamiems nusikaltimais).
Kovos su narkotikais iniciatyvas, įskaitant teisinį bendradarbiavimą ir nusikaltimų prevenciją.
Teisininkų švietimas, abipusis mokymasis ir analizė (įskaitant tyrimus ir apklausas) yra pagrindiniai programos finansuojami veiksmai.
Finansavimas skiriamas viešosioms institucijoms, NVO ir kitoms organizacijoms, kurių veiklos remia šiuos tikslus.
Visos finansuojamos veiklos turi kurti pridėtinę vertę ES lygmeniu, jų rezultatai turi teikti naudos daugiau nei vienai ES valstybei narei.

* analitinė veikla.
* mokymo veikla.
* tarpusavio mokymosi, bendradarbiavimo, informuotumo didinimo ir informacijos platinimo veikla.
* parama pagrindiniams subjektams, kurių veikla prisideda prie Programos tikslų įgyvendinimo.

* duomenų ir statistinių duomenų rinkimas; bendros metodikos ir rodiklių arba kriterijų rengimas; tyrimai, moksliniai tyrimai, analizė ir apklausos; įvertinimai; vadovų, ataskaitų ir mokomosios medžiagos rengimas bei skelbimas; praktiniai seminarai, seminarai, ekspertų susitikimai ir konferencijos;
* darbuotojų mainai, praktiniai seminarai, seminarai, mokytojų mokymo renginiai, įskaitant kalbų mokymą, susijusį su teisinės terminijos sritimi, ir internetinių mokymo priemonių ar kitokių teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymo modulių plėtojimas;
* gerosios patirties, novatoriškų metodų ir patirties nustatymas bei keitimasis gerąja patirtimi, novatoriškais metodais ir patirtimi; tarpusavio vertinimo ir tarpusavio mokymosi organizavimas; konferencijų, seminarų, informacinių kampanijų organizavimas; informacijai apie programą ir jos rezultatams platinti skirtos medžiagos rinkimas ir skelbimas;
* informacinių ir ryšių technologijų sistemų ir priemonių plėtojimas, naudojimas ir priežiūra, įskaitant tolesnį Europos e. teisingumo portalo, kuris yra priemonė, skirta suteikti piliečiams geresnes galimybes pasinaudoti teise kreiptis į teismą, plėtojimą;
* parama valstybėms narėms įgyvendinant Sąjungos teisę ir įvairių sričių politiką, parama pagrindiniams Europos subjektams ir Europos lygio tinklams, įskaitant teisėjų mokymo srityje; parama specializuotų įstaigų ir subjektų, taip pat nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų bei nevyriausybinių organizacijų tinklų kūrimo veiklai Europos lygiu.

Šalys ES kandidatės, Europos ekonominė erdvė, ES narės

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Europos Komisijos portale http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
Programoje nedalyvauja Jungtinė karalystė ir Danija.
Iki 2020 rugsėjo 30 d. yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas kuriant ekspertų sąrašą, kuris padėtų Europos Komisijai vykdant teisingumo programą ir teises, lygybę ir pilietybės programą

2014-2020 m.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 23