Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa /

European Neighbourhood Instrument Latvia-Lithuania - Belarus cross-border cooperation programme 2014-2020 / ENPI
Programa siekiama stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ryšius socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, aplinkos, turizmo, saugumo srityse, įgyvendinant bendrus projektus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programos teritorija apima Alytaus, Vilniaus, Utenos, Kauno ir Panevėžio apskritis, Latgalės ir Zemgalės regionus Latvijoje ir Vitebsko, Minsko ir Mogiliovo regionus Baltarusijoje.
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-04-03

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų programa /

Lithuanian development cooperation programme
Lietuva, 2004 m. tapusi Europos Sąjungos nare, tapo tarptautinės donorų bendruomenės dalimi – iš šalies pagalbos gavėjos tapo šalimi donore. Vystomojo bendradarbiavimo politika Lietuvoje siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-04-03

Europos teritorinio bendradarbiavimo programa "INTERACT" /

European Territorial Cooperation programme INTERACT / INTERACT
Programa skirta sanglaudos politikos veiksmingumui stiprinti, skatinant už jos įgyvendinimą atsakingų institucijų patirties mainus, gerų praktikų perdavimą ir sklaidą, inovatyvius požiūrius į teritorinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimą ir su bendradarbiavimo programomis susijusius veiksmus. Tikslai: * gerinti ETB programų valdymo ir kontrolės gebėjimus; * gerinti ETB gebėjimus įvertinti programų rezultatus ir juos viešinti; * pagerinti bendradarbiavimo valdymo gebėjimus panaudoti inovatyvias programų administravimo priemones.
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Ignalinos programa /

Ignalinos programa
Ignalinos programa yra finansinis instrumentas skirtas VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui bei su juo susijusioms priemonėms remti. IAE eksploatavimo nutraukimo programa didžiąja dalimi finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų (ES Ignalinos programos fondo lėšos, Tarptautinio IAE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos), taip pat VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų, LR biudžeto skiriamų lėšų bei įmonės nuosavų lėšų, gautų iš komercinės ir investicinės veiklos. 2014-2020 m. laikotarpiu Ignalinos programos įgyvendinimui skirta 450 mln. eurų finansinės paramos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui.
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-04-03

Europos teritorinio bendradarbiavimo programa "URBACT" /

European Territorial Cooperation Goal URBACT / URBACT III
Tikslas – integruotos tvarios miestų plėtros skatinimas. Uždaviniai: * pagerinti miestų tvarios urbanistinės politikos valdymo gebėjimus ir praktinę patirtį; * pagerinti tvarių urbanistinės plėtros strategijų ir veiksmų planų kūrimą; * pagerinti tvarių urbanistinių strategijų ir veiksmų planų įgyvendinimą; * užtikrinti, kad praktikai ir sprendimų priėmėjai visuose lygmenyse (Europos Sąjungos, nacionaliniame, regio niniame ir vietos) dalintųsi žiniomis urbanistinės plėtros klausimais. Programa finanuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

INTERREG Europa /

INTERREG Europe
Tikslas – gerinti politikos krypčių ir programų regioninei plėtrai įgyvendinimą, skatinant keitimąsi patirtimi ir politikos mokymąsi tarp regioninės politikos dalyvių. Prioritetai: * Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, * Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, * Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, * Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

INTERREG Baltijos Jūros regiono programa /

INTERREG Baltic Sea region
Tikslas – stiprinti integruotą teritorinę plėtrą ir bendradarbiavimą kuriant labiau novatorišką, geriau prieinamą ir tvarų Baltijos jūros regioną. Prioritetai: * Imlumas inovacijoms; * Tausojantis gamtos resursų valdymas; * Tvari transporto plėtra; * ES strategijos Baltijos jūros regiono plėtrai (EUSBSR) įgyvendinimas.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Europos Sąjungos solidarumo fondas /

European Union Solidarity Fund / EUSF
Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) įsteigtas siekiant reaguoti į dideles gaivalines nelaimes ir išreikšti Europos solidarumą nelaimės ištiktiems Europos regionams. Fondas buvo sukurtas kaip reakcija į didelius potvynius Vidurio Europoje 2002 m. vasarą. Nuo tada jis buvo naudojamas siekiant padengti gamtinių nelaimių, apimančių įvairius įvykius, įskaitant potvynius, miškų gaisrus, žemės drebėjimus, audras ir sausras, nuostolius. Tikslai: * skubi pagalba nuo gamtinės nelaimės nukentėjusiose vietovėse atstatant esminę infrastruktūrą, tenkinančią būtiniausius žmonių poreikius; * finansinis prisidėjimas prie nukentėjusios šalies patirtų nuostolių padengimo, kompensuojant dalį...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Vartotojų programa 2014-2020 /

Consumer Programme 2014-2020 / CP
Programos bendras tikslas – įgyvendinant bendrą pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, suteikti galių vartotojams ir užtikrinti centrinį vartotojų vaidmenį vieningoje ES vidaus rinkoje. Programos tikslo siekiama padedant užtikrinti vartotojų sveikatos, saugos ir teisinių bei ekonominių interesų apsaugą, taip pat skatinant vartotojų teisę į informaciją, švietimą ir būti organizuotais, kad būtų apsaugoti jų interesai ir vartotojų interesų apsauga būtų įtraukiama į kitų sričių politiką.
Atrankos būdas Konkursas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa /

Employment and Social Innovation Programme / EaSI
Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programa tai Europos finansinė priemonė, kurią tiesiogiai valdo Europos Komisija, siekdama remti užimtumą, socialinę politiką ir darbuotojų judumą visoje ES. EaSI finansavimas skirtas išbandyti reformų idėjas vietoje, jas įvertinti, o geriausias – pritaikyti visose valstybėse narėse. EaSI esmė yra socialinės inovacijos, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui. EaSI jungia tris ES programas, kurios 2007–2013 m. buvo vykdomos atskirai: * PROGRESS (Užimtumo ir socialinio solidarumo programa), kuri rėmė ES užimtumo, socialinės įtraukties, socialinės apsaugos, darbo sąlygų, kovos su diskriminacija ir lyčių lygybės politikos plėtrą ir koordinavimą (61...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Paskola, Garantijos
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03
Viso įrašų: 53
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05